س

 • سوره الناس

  سوره الناس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از خشم بدان…

  Read More »
 • سوره الناس

  سوره الناس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از خشم بدان…

  Read More »
 • سوره الفلق

  سوره الفلق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما كارگر نباشد.…

  Read More »
 • سوره الاخلاص

  سوره الاخلاص محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد يگانه بود…

  Read More »
 • سوره تبّت

  سوره تبّت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از عقوبت…

  Read More »
 • سوره الفتح

  سوره الفتح محمدبن سيرين گويد: اگربيند که سوره فتح مي خواند دليل که بر دشمن ظفر يابد ابراهيم كرماني گويد:…

  Read More »
 • سوره الکافرون

  سوره الکافرون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كافرون مي خواند، دليل كه به راه بدعت و به دنيا مغرور…

  Read More »
 • سوره الکوثر

  سوره الکوثر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد، لكن فرزندش…

  Read More »
 • سوره الماعون

  سوره الماعون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا به وقت نگذارد.…

  Read More »
 • سوره القريش

  سوره القريش اگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود. ابراهيم كرماني گويد: كسي را…

  Read More »