• بادبزن

  بادبزن آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و…

  Read More »
 • جوهر

  جوهر اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوند علم و دين…

  Read More »
 • جوش

  جوش 1ـ اگر خواب ببينيد از جوشي ، چرك و خون بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه ممكن…

  Read More »
 • بادوزيدن

  بادوزيدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم…

  Read More »
 • جوجه تيغي

  جوجه تيغي لوک اويتنهاو مي گويد : جوجه تيغي : حسادت آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب…

  Read More »
 • بي وفايي

  بي وفايي درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بيوفا هستيد :يكنفر از اعتماد شما سوء استفاده مي كند .…

  Read More »
 • جوالدوز

  جوالدوز محمدبن سيرين گويد: جوالدوز در خواب. مردي است كه كارهاي مردم بهم پيوندد، خاصه كارهاي كوچك را. اگر بيند…

  Read More »
 • ب

  بيماري

  تعبیر خواب بيماري محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب بيماري اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او…

  Read More »
 • جهيز

  جهيز :جهيز که در زبان محاوره جهاز مي گوييم آبروي ماست و کوششي که براي حفظ آبروي خويش در جامعه…

  Read More »
 • بي صبر و حوصله

  بي صبر و حوصله درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي صبر هستيد : با آرامي ول مطمئنا به…

  Read More »