Advertisement

ج

 • جوهر

  جوهر اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوند علم و دين…

  بیشتر بخوانید »
 • جوش

  جوش 1ـ اگر خواب ببينيد از جوشي ، چرك و خون بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه ممكن…

  بیشتر بخوانید »
 • جوجه تيغي

  جوجه تيغي لوک اويتنهاو مي گويد : جوجه تيغي : حسادت آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن جوجه تيغي در خواب…

  بیشتر بخوانید »
 • جوالدوز

  جوالدوز محمدبن سيرين گويد: جوالدوز در خواب. مردي است كه كارهاي مردم بهم پيوندد، خاصه كارهاي كوچك را. اگر بيند…

  بیشتر بخوانید »
 • جهيز

  جهيز :جهيز که در زبان محاوره جهاز مي گوييم آبروي ماست و کوششي که براي حفظ آبروي خويش در جامعه…

  بیشتر بخوانید »
 • جنازه

  جنازه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جنازه کسي را مي برند دليل است خداوندش را بر چندين مردمان که از…

  بیشتر بخوانید »
 • جلگه

  جلگه مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و بستگي دارد به اين…

  بیشتر بخوانید »
 • جفت

  جفت :ديدن جفت براي زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابير متغاير دارد. معمولا مردان در خواب…

  بیشتر بخوانید »
 • جعبه

  جعبه لوک اويتنهاو مي گويد : جعبه پر : کاميابي خالي : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعي و…

  بیشتر بخوانید »
 • جزيره

  جزيره آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد در جزيره اي هستيد كه آبي زلال پيرامون آن را فرا گرفته…

  بیشتر بخوانید »