تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ  . مرغان درخواب قوت بود.لوک اويتنهاو مي گويد :تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث