Advertisement
گ

گُل

تعبیر خواب گُل محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب گُل ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

جابرمغري گويد: تعبیر خواب گُل

اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب گُل

تعبیر خواب گُل
تعبیر خواب گُل

تعبیر خواب گُل ديدن گل به خواب شش وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: دوست.
سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه).
چهارم: كنيزك.
پنجم: غلام.
ششم: نامه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب گُل

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم . معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب گُل

سفيد : مشکلات
زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت
چيده شده : سود و فايده
گلي که رشد ميکند : شادي و عشق
گل گرفتن : دوستي وفادارانه
کاشتن : افتخارات
چيدن گل : سود
گل پژمرده : بيماري
گل نرگس : بي وفايي
گل لاله : بي خيالي
چيدن آن : سرخوردگي
هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد
دسته گل : شادي زود گذر
دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما
دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب گُل

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب گُل

۱ـ ديدن باغي در گل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .
۲ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .
۳ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .
۴ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .
۵ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد

‫27 دیدگاه ها

  1. من خواب دیدم یه باغ خیلی بزرگه که همش گلای زرد و نارنجی بودن و مشخص نبود چه گلی بود. اول خودم یه دسته کندم بعدم ینفر یه شاخه کند بهم داد.تعبیرش چیه لطفا جواااب بدین خیلی درگیرش شدم.

 1. من خواب دیدم در جایی یک میز گذاشته اند مردی پشت میز است ویک دفتر بزرگ که روی میز بود را ورق میزد پشت او چند درختچه بلند رز صورتی بود
  بعد از مدتی ما خانه ای خریدیم که سه درختچه به همان اندازه در باغچه حیاطش بود——
  نباید درتعبیر خوابها مشوش باشیم شاید تعبیرش خیلی هم عالی باشد—-برای تعبیرخوابمان منتظر باشید –گاهی تعبیر یک خواب ممکن است سالها طول بگشد
  امیدوارم همیشه تعبیرهای عالی برایتان باشد

  1. سلام
   خواب دیدم دسته گلی رو تو آسانسور گذاشتم که خودم هم برم تو آسانسور ولی درش بسته شد و تا خودم برسونم به اون طبقه دسته گل گم شد. بعدش دسته گل های مختلفی دیدم ولی هیچ کدوم دسته گل من نبود.

  2. من خواب دیدم درهوا به صورت خوابیده معلق با پوششی از گل رو به جلو در حال حرکت هستم واز جلو وعقب من یکسری افراد با ساز در دست مینوازند میخوانندوراه میروند.تعبیر چیه؟

 2. من خواب دیدم در جایی یک میز گذاشته اند مردی پشت میز است ویک دفتر بزرگ که روی میز بود را ورق میزد پشت او چند درختچه بلند رز صورتی بود
  بعد از مدتی ما خانه ای خریدیم که سه درختچه به همان اندازه در باغچه حیاطش بود——
  نباید درتعبیر خوابها مشوش باشیم شاید تعبیرش خیلی هم عالی باشد—-برای تعبیرخوابمان منتظر باشید –گاهی تعبیر یک خواب ممکن است سالها طول بگشد
  امیدوارم همیشه تعبیرهای عالی برایتان باشد

 3. سلام من خواب دیدم که دسته گلی به من دادن و از من درخواست کردن که گل ها رو پخش کنم علتش رو هم نمیدونستم

 4. سلام من خواب دیدم که دسته گلی به من دادن و از من درخواست کردن که گل ها رو پخش کنم علتش رو هم نمیدونستم

 5. سلام و با تشکر از وبسایت بسیار خوبتان
  خواب دیدم که کلهای زیبای کوچک و با رنگهای متنوعی بر سرم روییده است. از آنجا که موهایم کم پشت است با دیدن آنها خوشحال شدم. لطفأ تعبیر خوابم را بیان کنید

 6. سلام خواب دیدم تو حیاط مدرسه ای که دبیرستان خوندم هستم هیچکس نبود فقط من بودم از سرویس بهداشتی اومدم بیرون دیدم بغلم یه بچه زیبا هست روش هم دو تا گل زرد و دو تا گل قرمز بود یه صدایی اومد گفتن این بچه فاطمه زهراست تو بغلت تعبیرش چیه

 7. سلام خواب دیدم تو حیاط مدرسه ای که دبیرستان خوندم هستم هیچکس نبود فقط من بودم از سرویس بهداشتی اومدم بیرون دیدم بغلم یه بچه زیبا هست روش هم دو تا گل زرد و دو تا گل قرمز بود یه صدایی اومد گفتن این بچه فاطمه زهراست تو بغلت تعبیرش چیه

 8. سلام دوست خوبم خواب دیدم یه خونه بسیار زیبا و مجلل و سفید و باغی پر از گل های قشنگ سفید و روبان های قشنگ بود می خواستم از این منظره زیبا عکس بگیرم رفتم از اتاق کیفم رو بیارم و برگردم یه جای دیگه شدمی تونم بپرسم تعبیرش چیه

 9. سلام من دو سری خواب گل دیدم و هر سری هم انگار مراسمی توی خونه بود بیشتر به مراسم عذاداری میخورد.بعضی افراد اشنا بعضیا هم غریبه بودن.سری اول خواب گل رز بود که همشون خار داشتند ولی سرخی خیلی خیره کننده ای داشتن تو اون خواب یه قسمتش باغچه گل دیدم .سری بعد که به تازگی دیدم دست همه گل لاله سرخ یا شقایق بود.سری قبل که خوابم گل رز بود عروسی شد این سری نمیدونم قراره عروسی باشه یا عذا

 10. سلام من خواب دیدم شخص خاصی که بهش علاقه دارم به خانه ما امد و گل برای کاشتن در باغ ما اورده بود مابا ایشان به باغ ما رفتیم و افرادی که همراه اون شخص بودن گل رو تو باغ ما کاشتن.. توی خواب متوجه نشدم کهچه نوع گلی بود فقط کاشتن گل تو باغ ما توسط این شخص بود که مساله اصلی بود نوع گل معلوم نبود

 11. سلام من خواب دیدم شخص خاصی که بهش علاقه دارم به خانه ما امد و گل برای کاشتن در باغ ما اورده بود مابا ایشان به باغ ما رفتیم و افرادی که همراه اون شخص بودن گل رو تو باغ ما کاشتن.. توی خواب متوجه نشدم کهچه نوع گلی بود فقط کاشتن گل تو باغ ما توسط این شخص بود که مساله اصلی بود نوع گل معلوم نبود

 12. سلام
  من خواب دیدم یه شاخه گل محمدی صورتی روی میزه خونمونه

  برداشتمش
  باتوجه به اینکه فصل گل نیست تعبیر خواب من چی میتونه باشه

 13. سلام
  خواب دیدم تو یه دره که کفش پر از سنگهای کنار رودخونه ای هست پر از درختچه های میخکه و یه دسته گل ازشون چیدم یه گلای سفیدی هم لا به لای گلای میخک بود ولی همونجا جا گذاشتم و رفتم ، بعدش بین راه یادم اومد برگشتم که بیارم

 14. من خواب دیدم تو حیاط مدرسه ی دوران دبیرستانم بودم و از اسمون دسته گل های خیلی بزرگی میومد پایین و من هم میگرفتمشون.تعبیرش چیه؟

 15. سلام من خواب دیدم که رفتم به یه مکانی که تو خواب میدونم به یه مسافرت اومدم وبعد دارم از یه زنی که چیزای گیاهی وشکلات گلاب و این چیزامیفروشه ازش کلی خرید کردم بعد میبینم این خانمه یه جعبه گل محمدی خشک شده داره تو جعبه که تو بیداری هم ازش تو چایی استفاده میکنن خواص دارویی داره ازش خریدم میخوام ببینم تعبیرش چیه آیا تعبیر دیدن گل محمدی خشک شده بده؟؟

 16. سلام من خواب دیدم از آسمان گل تازه سفید وبنفش همراه با باران در حیاط خانه قدیمی ما برسر من ومادرم می بارد وسپس به دریا وصل شدیم وما داخل اب شنا کردیم وسپس از اب بیرون امدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *