گ

گوارش

گوارش
محمدبن سيرين گويد: ديدن گوارش درخواب، چون شيرين است، دليل منفعت است و تلخ وترش، دليل غم و اندوه است و هر گوارش كه درخاب بوي آن خوش بود، دليل بر مدح و ثناي او بود. اگر بوي ناخوش داشت، به خلاف اين است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *