گ

گر بودن

گر بودن
محمدبن سيرين گويد: ديدن گري در خواب، دليل مال و خواسته بود. اگر در گري خارش كرد و ريم در آن بود، دليل كه مال يابد. اگر ديد بر تن او گر سياه بود دليل كه مال يابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند گر داشت و همه از دامن او فروريخت، دليل كه مال جمع كرده را تلف كند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *