گ

گره

گره
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كاري اعتماد كند. اگر بيند چيزي را محكم ببست و گره كرد، دليل بستگي كار او بود و هرچند گره سخت تر بيند بستگي كار او بيشتر بود. اگر بيند گره نتوانست گشود، دليل كه كارهاي او بسته ماند.
لوک اويتنهاو مي گويد :
گره : آرزوهاي شما بر آورده نخواهند شد
گره زدن : دوستان خوبي خواهيد يافت
گره را باز کردن : خطري از سرتان خواهد گذشت

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگي شما دچار پيچيدگي هايي مي شود كه به سختي قادر به حل آن خواهيد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *