گ

گرسنگي

گرسنگي
محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد گرسنه است و چيزي نداشت كه بخورد، دليل حرص است.

جابرمغربي گويد:
اگرديد گرسنه بود مصيبت است. اگر ديد گرسنه بود و چيزي خورد چنانكه سير شد، دليل كه از معصيت توبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گرسنگي بر چهار وجه است.
اول: عسرت و تنگي (بيچارگي و تنگدستي).
دوم: حرص و آز.
سوم: گناه.
چهارم: طمع داشتن به مردم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *