گ

گردون

گردون
محمدبن سيرين گويد:
اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و بزرگي است. اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گردونه بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه (عزت و آبرو).
دوم: ولايت وفرمانروايي.
سوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگي.
پنجم: هيبت.
ششم: خرمي (شادماني و سرور).
هفتم: رفعت.
هشتم: آساني كارها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *