گ

گردن زدن

گردن زدن

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بيننده بنده بود آزاد شود، اگر بيمار است شفا يابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام كند. اگر كافري بيند مسلمان شود .اگر بيند در وقت گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دليل كه آن چيزها كه گفتيم از گردن زننده به وي رسد في الجمله ديدن گردن زدن به خواب درويشان را نيكو و توانگران را بد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *