Advertisement
گ

گربه

تعبیر خواب گربه محمد بن سيرين گويد:

ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب گربه

اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه ديدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چين).
سوم: بيماري.
چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است . اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اويتنهاو مي گويد  تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه گربه چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سياه : بدبختي
نوازش کردن آن : ناسپاسي
گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني
پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده
ديدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشي : دوست خطرناک
زدن يک گربه : خيانت

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب گربه

ديدن کشتن گربه درويش گردد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب گربه

۱ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
۲ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
۳ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
۴ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
۵ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
۶ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
۸ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانةزيان مالي است .
۹ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
۱۰ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است

‫85 دیدگاه ها

 1. سلام ، من خواب ديدم كه تو حياط خونمون يه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى كه من اومدم همشون فرار كردن به جز دوتا ، يكى سياه يكى سفيد ، من داشتم سعى ميكردم كه از خونه بيرونشون كنم كه يهو گربه سياهه حالت تهاجم گرفت و ميخواست به من حمله كنه ولى نميتونست (انگار از يه چيزى يا يه كسى كه پشت سر من بود ميترسيد) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبيرشو پيدا كنم ، ميشه برام تعبير كنيد؟

  1. سلام درخواب دیدم یک گربه سفید به من حمله ورشد واول دوبار باپازدمش بعد که پرید روی تنم سرشو کندم،افتاد زمین وداشت جون میداد سرشو توی دستام ندیدم،ولی توی خواب متوجه شدم که سرش تودستامه ولی روی زمین داشت جون میداد فقط دیدم قسمت نیش جلورو نداره
   توی خواب خیلی احساس درد شدیدی کردم از ناحیه دست…

 2. تعبیر خواب گربه شیطانی که درون یخچال خانه پنهان شده بود و تا میخواستم او را بیرون کنم. تمام بدنم قفل میشد وزبانم میگرفت و در خواب ابی از قرآن درست کردم و با دستمال به سمت او در یخچال رفتم با زحمت ان رت روی او انداختم جوری که زبانم قفل شده بود و تا دستمال اغشته به اب قران را روی او انداختم با سرعت فرار کرد جوری که درها محکم به هم خورده سد لطفا تعبیر ان را بگویید, ممنون

  1. دوست عزیز شخصی برای شما جادو و سحر نوشته و ان گربه به احتمال زیاد جنی است که خود را به شکل گربه دراورده و این که چرا در یخچال است احتمالا جادویی که نوشته شده برای شما ارتباط با غذا دارد یعنی سحر یا جادوی خوراندنی است یعنی یا به شما سحر خورانده میشود توسط شخصی یا ان را خورده اید.اگر دل درد دارید و وقتی غذا میخورید غذا درست هضم نمیشود در معده و شما ناراحتی معده روده دارید مطمئن باشید به شما جادو(طلسم) خورانده شده توسط دشمنی و این که در خواب دیدید که نمیتوانید حرف بزنید و قفل شده اید یعنی طلسم زبان بند نوشته شده .احتمالا با کسی مشکلی دارید و ان شخص طلسم زبان بند گرفته برای شما که وقتی باهاش روبه رو شدید نتوانید در مقابلش صحبت کنید .

 3. سلام، سه جفت گربه را دیدم که همدیگررادنبال وجفت به جفت با یکدیگر مشغول جماع شدند ومن هم تماشایشان میکردم، چه تعبیری دارد؟

 4. سلام منم خوابم یجورایی شبیه دوست عزیزمونه خواب دیدم گربه زردیو میخام از تو زیرزمین خونمون بیرون کنم گربه حالت تهاجم میگیره برا حمله حملم میکنه اما کاری نمیتونه بکنه انگار که کسی از پشت سر من مانعش میشه بعدم ازم دوری میکنه

  1. اون گربه باتوچیکار داشت که میخواستی بیرونش کنی؟ من یه گربه تو انباریمون 3تا بچه آورد هرروز بهشون غذا میدادم. از من یاد بگیر باحیوونا مهربان باش

 5. سلام
  من درخواب دیدم گربه درحال زایمان است منم شروع کردم به کمک کردن برای زایمانش تعبیر این خواب چی میشه
  تشکر از شما

 6. سلام خانم من بارداره خواب دیده یه عده گربه سیاه تو اتاق بودن و یکیشون حمله کرده و دستش رو گاز گرفته…تعبییر این خواب چیه؟؟ممنون

 7. سلام من خواب دیدیم که یک گربه را از بین میبرم اما از داخل اش دو گربه دیگر بیرون میشود تعبیر اش چه است لطفا بگویید

 8. سلام خواب دیدم گربه سیاه سبز تبدیل شد به یه مار به طرف من حمله کرد منم فرار کردم دوستام صدا کردم یکی از دوستام اون مار کشت تعبیرش چی میشه

  1. یکی از دوستات دوست نیست در واقع دشمنت و میخاد کاری بر علیه تو کنه که اون دوستت مارو کشت مانع میشه ضرری بهت ب سه

 9. سلام خواب دیدم که دو گربه ای در پارکی وجود دارد که یکی سیاه دیگری رنگی و کثیف بودگربه ی کثیف صاحبی داشت اما به سمت من میامد و میخواست که او را نوازش کنم بعد از چند دقیقه ای من او را‌به خانه بردم اما از او اصلا خوشم نمیامد چون میدانستم مادرم اگر اورا ببیند دعوایم میکند تصمیم گرفتم او را از پنجره ی اتاقم بیرون بیندازم اما گربه دستانم را چنگ میزد و اجازه نمیداداین کار را انجام دهم به زور گربه را از پنجره بیرون کردم و وقتی که خواستم در پنجره را ببندم موی گربه در دستگیره ی پنجره اویزان بود بعد بیرون کردن گربه مادرم به اتاقم رسید و مرا به شام دعوت کرد و یک لحظه از خواب پریدم

 10. رد خواب دیدم که زنی به پسر داییم که کوچیکه یه چیزی مثل قاشق میزنه من باهاش دعوا میکنم اون میگه جای نگرانی نیس پولشو میدم بعد در کشو رو باز میکه ولی من بهش میگم اگه چشمش از کاسه در بیاد پول به چه درد میخوره بعد یه صحنه ای که یادم نمیاد ائن زن به زن داییم یه گربه میده من به اونا میگم چرا گرفتید چون به شدت از گربه بدم میاد بعد میبریمش خونه نوه داییم میخواد بدش به من من میگم بدم میاد اون میره منم خیالم راحت میشه ولی بعد گربه رو میندازه دنبال من منم میدوم و میخوام فرار کنم ولی کسی توجه نمیکنه حتی پدرم اما از دستش فرار میکنم ولی بد موهای گربه همه جا هست در ضمن کربه سیاهه با یکم موی سفید که موهای سفیدش همه جا هست ممنون میشم جواب بدید

 11. سلام .من بيشتراوقات خواب ميبينم كه يك گربه ي خوشكل باچشمان و دهن براق منوتوي خونم ميبينه و بعدش دهنشوبازمبكنه و به طرفم حمله ور ميشه ومن ميترسم وفرارميكنم .اماهيچوقت به من نميرسه.
  لطفااگه ميشه تعبيرش چيه
  مرسي

 12. سلام … من یه بچه گربه دیدم که از این پنجره به اون پنجره میپرید آخرشم وقتی میخواست بپره از بالا افتاد پایین و مرد …

  بعد من رفتم طرفش با هزار ترس و هول دست به صورتش زدم بیدار نشد …

  تا اینکه خود به خود زنده شد …

  لطفا برام تعبیر کنید … ممنون

 13. سلام من خواب ديدم ٥ تا كربه را كرفتم وشستم و انداختم يك طرف ديكر . لطف كنيد بكوييد تعبيرش جي ميشه. ممنون

 14. سلام، من خواب گربه ای را دیدم که دمش کنده شده بود و داشت از خونه فرار می کرد و من دمش را برداشتم و و دنبالش کردم تا دمش را بچسبانم اما موفق نشدم.تعبیرش را میخواستم بدانم چیست؟

 15. سلام خواب دیدم گربه سیاهی ازپنجره وارد خونه شد ومن اونوبسمت بیرون هدایت کردم وبعد درپنجررو بستم نیاد تو وبعد دیدم داره شروع میکنه بالاوپایین میپره این خوابو ساعت ۹ صبح دیدم

  1. من هم امروز ساعت هفت صبح همچین خوابی دیدم، نمیدونم تعبیرش چی میشه ، دو تا گربه بودن سیاه و ترسناک

 16. سلام من خواب دیدم دوتا گربه مردن و ی گربه کثیف و کوچولو اونجاس ک من برشمیدارم و میبرمش و تمیزمیکنم و هرجا ک میرم باخودم میبرم بعضی وقتاهم ک تنهاش میذاشتم وبعدمیومدم میدیدم کثیفه وحالت ناراحتی داره این خواب مال صبحه حدودساعت11 ممنون میشم پاسخش روبگین

 17. سلام من خواب دیدم داشتم با دوستان بازی میکردم توپم افتاد بیرون رفتم بیارمش دیدم یه گربه داره باهاش بازی میکنه بعد ی گربه بزرگتر امد توپمو از اون گربه کوچیک گرفت بعد من هرچی گربه رو با سنگ میزدم نمیرفت و توپمو نمیداد ???

 18. من خواب ديدم چند تا گربه به يه گاو چاق تو حياط خونمون حمله كردن و كشتنش . بعد گربه اي كه رئيسشون بود به من حمله كرد و كف دستم و گاز گرفت . خيلي نگرانم يعني تعبيرش چيه ؟

 19. سلامن. من در خواب دیدم که یه گربه را کشتم و کباب کردم خوردم و توی خواب کباب گربه خیلی خوشمزه بود . تعبیرش چیه

 20. سلام خسته نباشين در خواب ديدم يه گربه تيره از پشت سر گردن من رو دندان گرفته و هر كار ميكنم از من جدا نميشه جوري بود كه احساس ميكردم داره منو ميكشه كه از خواب بيدار شدم.ايا اين خواب تعبيري داره در ضمن قبل از اذان صبح اين خواب رو ديدم ممنون ميشم كه جواب بدين

 21. در خواب دیدم که وارد گرمابه شدم دیدم سه تا گربه داخل هستند که به من حمله کردن و بعد بیدار شدم

 22. سلام.
  من در خواب 2گربه رادیدم که دنبال گربه دیگر می دویدند که شکارش کنند و اورا گرفتنند .که من عبور کردم .جلوتر رفتم که دیدم از جای تعداد زیادی گربه آویزان شدن روی هم.تمام گربه ها سیاه بودن .من فقط نگاه میکردم

 23. سلام ، من خواب دیدم یک گربه در حیاط خانه ام آمده و به زبان فارسی می گوید در را باز کن من را بگذار بیایم داخل لطفا. من در را باز نکردم و متعجب نگاهش کردم. البته چند روز بعد همان گربه را در حیاط منزلم دیدم.

 24. سلام وقت بخیر شب طبق عادت هرشب 1 صفحه قرتن هرشب 1صفحه قران ومیخونم تا بتونم قران وکامل خونده باشم شروع کروم حاجتی داشتم ودارم 1صفحه قران سوره واقعه هفت قل وایت الکرسی ومیخونم شبی بعدخوندن وبه خواب فرورفتن درخواب دیدم انگار دراتاقم چندتا گربه با رنگهای مختلف بودن چیزی میترساندشون ولی من رفتم توپذیرایی انگترمن مینداختمشون اونها دوباره میومدن بعد 3بار گربه ها تواتاقم مانده تو تشکم سرجام هر کاری میکردن نمیتونستن بیان تزخودم دور میکردم وباجیغ وداد بیدار شدم ازخواب دختر هستم عقد هستم هنوز نرفتم هنوز خانه شوهر فعلا عقد هستم جایی خوندم تعبیرش بیماری واینکه چندزن پشتم صحبت میکنند و باهام دشمنن واینکه بیماری سختی میگیرم ودرقسمتی هم که گربه و میراندم ثروت ومال زیاد ورسیدن به حاجته میشه دقیق تربفرمایید تعبیرش چیست این وهم بگیرم باخانواده همسرمم مشکلی دارم مادر وخواهراش واینکه مشکل مالی شدید داریم مممون میشم تعبیرش وبفرمایید

 25. سلام صبح در خواب دیدم که در خوابگاه هستم و رفتم اشپزخانه که لیوان بشورم دیدم بچه گربه آب نشسته است و داره منو نگاه میکنم هیچ حرکتی نکرد ولی بدنش رنگی بود .3 رنگ داشت فک کنم زرد و سبز و قرمز
  میشه تعبیرش کنید لطفا

  1. سلام قبل اذان صبح خواب دیدم یه گربه سیاه به سمتم حمله کرد گردنش رو گرفتم و دیگه یادم نمیاد چی شد

 26. سلام خواب دیدم دارن گربه رو ذبح میکنن به عنوان قربانی برای رفع بلا
  تعبیرش چی میتونه باشه حدود ساعت چهارو نیم صبح بود

 27. در خواب دیدم چن تا گربه هی سر شون از تنشون جدا میشد سر شون می افتاد ب زمین تعبیرش چیست لطف زود تر جواب بدین بد جور ذهننو درگیر کرده

 28. سلام من خواب دیدم دارم ازپله های خونه مامانبزرگم میام پایین بعد یه گربه کوچولو مشکی بهم حمله میکنه توخواب ازترس درحال غش کردن بودنم هرکاری میکردم فرار کنم نمیشد

 29. سلام من2شبه پشت سر هم خواب گربه میبینم،دفعه ی اول فقط بهم نگاه میکرد
  ولی دفعه ی دوم توخوابم دیدم نزدیک به6یا7تاگربه تو حیاط خونمون جمع شده بودند که سردستشون یه گربه ی سیاه بود
  بعد اون گربه ی سیاه تبدیل به یه پیرزن شد که قصد داشت من روبکشه ولی من فرار میکردم.
  لطفا اگه میشه برای تعبیرش کمکم کنید دوستان.

 30. سلام من2شبه پشت سر هم خواب گربه میبینم،دفعه ی اول فقط بهم نگاه میکرد
  ولی دفعه ی دوم توخوابم دیدم نزدیک به6یا7تاگربه تو حیاط خونمون جمع شده بودند که سردستشون یه گربه ی سیاه بود
  بعد اون گربه ی سیاه تبدیل به یه پیرزن شد که قصد داشت من روبکشه ولی من فرار میکردم.
  لطفا اگه میشه برای تعبیرش کمکم کنید دوستان.

 31. سلام
  من ساعت 9:30 صبح بود. که خواب دیدم بچه گربه زیبا و خوشگل که رنگش مشکی و قهوه ای بود رو بغل کردم واون به اندازه کف دست من بود و بچه گربه رو تو بغل خواباندم.
  بعد روی سطحی چوبی گذاشتم و پارچه ای قرمز به رویش انداختم و او پارچه را کنار می انداخت و بیدار شد
  به محض اینکه گرفتمش تو دستم به خواب رفت وقتی میخواستم اونو پیش مادرش بذارم از من جدا نمیشد و مادرش رنگش ابی و نارنجی بود و مرا که میدید کناره گیری میکرد و در چشمانم نگاه نمیکرد
  لطفا تعبیر این خوابو به من بگید ممنون میشم

 32. سلام و عرض خسته نباشيد
  من نزديك هاي صبح خواب پدر مرده ام را ديدم كه در خانه ام همراه مادر و برادر كوچكتر از خودم از جاكفشى خانه ام گربه ايي سياه با دُم بلند را بيرون انداختنز و تا جايي كه يادم هست من پيشنهاد كشتنش را دادم اما انها گفتند كه رهايش كنيم كفايا ميكند و ديگر برنميگردد
  ميخواستم اگر زحمتي نيست تعببيرش را بدانم

 33. با عرض سلام و ادب
  من در خواب دیدم که یک ببر ماده ای سفید چند توله ببر به رنگهای مختلف به دنیا آورده و من یک توله ببر سیاه را برداشتم و با خود به داخل خودرو بردم و در هنگام حرکت مادر توله ببر به دنبال من می دوید جهت پس گرفتن توله اش . من توله ببر را به خانه بردم جهت بزرگ کردن او و به او شیر دادم و اورا سرپرستی کردم . لطفا این خواب مرا تعبیر کنید . با تشکر

 34. سلام در خواب دیدم گربه ای کوچکی به سوی من حمله کرد و من اورا کشتم بعد از اندکی پدر یا مادر او به سوی من حمله ور شد و دست مرا گاز گرفتن و من هی تلاش میکردم اورا از خود دور کنم ولی دور نمیشد تا اینکه سرش راگرفتم و پرتابش کردم اون ور بعد در امتداد خواب به مشکلات عجیبی و بد بیاری ها پشت سر هم برایم اتفاق می افتاد در خواب انگار هی زمان‌بر میگشت عقب و مرا گیج کرده ایا این خواب تعبیری دارد در ضمن گربه ها سیاه بودند

 35. من خواب دیدم یه گربه تو کوچمون هی خودشو واسم لوس میکرد بعد هی میومد نزدیکم منم هی نمیذاشتم بهم نزدیک بشه بعد که گذاشتم اومد نزدیکم و افتاد مرد البته گربه های دیگه ای هم تو کوچه بودن ولی این فقط رنگش قهوه ای تیره بود بقیه سیاه بودن بعد که افتاد مرد سه بار تو کوچه جیغ زدم

 36. سلام.من ی خوابی دیدم ک با خواهرم وارد ی کوچه میشدم وولای کوچه نزدیک ۵ تا گربه بود ک ما رو دیدن رفتن کنار وارد کوچه ک شدیم نزدیک ۵۰ گربه ی سیاه درو ورمون بود ۲ تاشون هم داشتم خیلی تند سمت من میومدن ک من جاخالی دادم از ،زیر پام رد شدن خواهرم پشت سرم بود از من خیلی بزرگتره اما اون می ترسید و من هیچ ترسی نداشتم تو خواب ۲ تا فاتحه خوندم? و کُله راهو داشتم صلوات می فرستادم اخرای کوچه بودیم ک یکی از فامیل های دورمون صدامون کرد گفتش بیایید از این سمت برید خونه من هم گفتم خسته نباشی ما رسیدیم دیه.وقتی تو کوچه بودیم شب بود اما وقتی از توی کوچه درومدیم روز شد و خیلی عادی بودیم بیرون کوچه یکی از رفیقام و دیدم ک خیلی خونسرد ، داشت نگا می کرد اما نمی دونم چرا بش محل نزاشتم!
  اگه کسی تعبیرشو میدونه لطفا بگه.مرسی☺?

 37. سلام من خواب دیدم چتد تا گربه با بچه هاشون تو خونمونن هر کاری میکردم نمیرفتن بیرون اونارو میروندم از خودم حکم این خواب چیه ممنون

 38. خواب دیدم یه کلاغ که پرش شکسته رو یه گربه میخواد بخوره.بدو بدو خودمو رسوندم تو حیاط که نزارم وقتی رسیدم دیدم کلاغ گربه رو کشته و بارون شدید هم میبارهقبلا دوتا جوجه یاکریم داشتم که بزرگ شدن و پروازشون دادم اوناهم پرکشیدن اومدن تو خونه.تعبیرش چی میتونه باشه؟

 39. سلام من خواب دو گربه سیاه را دیدم که به دو دختر کوچیک حمله کردن و چادر آنها را پاره کردن خواهشا تعبیرش رو بگین با تشکر

 40. سلام
  من خواب دیدم که گربه ای روبروی من و خواهرم قرار داره ،خواهرم رو که دید خندید و خوشحال شد،ولی به محض اینکه چشمش به من افتاد حمله ور شد و منم سعی کردم از خودم دورش کنم ولی بازم اومد و به محض اینکه پای راست منو چنگ گرفت ،رفت.
  لطفا اگه میشه این خواب رو تعبیر کنید
  ممنون میشم.

 41. سلام من خواب دیدم یک نفر دنبالم بود ‌گفت اگ میخای ولت کنم طلا بزار جلو گربه منم تا النگومو در اوردم گربه پرید روم اونو چنگ زدو برد منم دنبالش کردم اخرش زدم تو سرش با بالشت النگو افتاد برداشتمش گربه روهم دور کردم از خودم
  چیه تعببرش

 42. سلام من پریشب خواب دیدم یه بچه گربه سفید خوشگل اومده خونه منم کف دو دستم رو باز میکنم میپره تو دستم همش میرفت میومد این کار میکرد و بازی میکرد البته من بهش غذا میدادم و بهش می رسیدم که یه جا دنبالش که میگشتم دیدم بچه گربه های خیلی کوچک تر هم انگار بودن و چند تا هم بزرگ و تعدادشون زیاد بود دیشب هم دیدم روی اپن خونه چند. تا گنجشگ اومده منم نون براشون ریختم خوردن باز دو کف دستم باز کردم یه گنجشک اومد تو دستم و رفت و دوباره اومد و همش از سرو کلم بالا میرفت سرم رو که برگردوندم دیدم یه پسر بچه تپل که فکر کنم بچم بود ( من مجردی ) تعبیرش چیه ؟

 43. سلام
  خواب دیدم یه گربه ماده یا نر بودن انرا نمیدانستم تا یه گربه دیگه امد به محض دیدن گربه دیدم گربه اول ماده هستش اماده جفت گیری شد که من با لگد گربه نر را زدم

 44. سلام من خواب دیدم ک دوتا گربه سیا جدا از هم با ی زنجیر نازک ب ی جایی بسته شده بودن و سعی میکردن ک از زنجیر خودشونو نجات بدن تعبیر این چیه

 45. سلام من خواب دیدم گربه های زیادی دور بر یکی از اقوام نزدیکم جمع شدند و اون با چوب گربه هارو میزد و فراری میداد و بازم هم گربه ها به سمتش برمیگشتند .
  این هین و بین یه گربه بود که نمیترسید و فرار نمیکرد که همون شخص اونو با دستش گرفت و با تمام قدرت به سمت من پرتاپ کرد
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 46. سلام
  ساعت 5 صبح خواب ی گربه دیدم زیر تختم دنبال یچیزی میگشت مثل موش هر کاری میکردم اونو از بالکن بیرون کنم یا تو حیاط مینداختمش دوباره برمیگشت و با یک خشمی نگام میگرد
  تعبیرش چیه

 47. من دوشب پشت سرهم خواب یک گربه رو دیدم انگار این گربه حیوون خونگی من بود شب اول خواب دیدم که عادی تو‌خونه میچرخه و من بهش مرغ میدم پای مرغ و اون میخوره شب بعدش خواب دیدم همین گربه بازیگوشی میکرد اینور اون میدوید منم گرفتمش با دمپایی زدمش نه خیلی بد انگار تنبیه کنم اونم اروم دراز کشیده بود هیچی نمیگفت گربه قیافش مثل این گربه معمولیا تو خیابون زیادن راه راه هستن سبز توسی بود و اینکه ما تو حیاط اپارتمانمون چنتا گربه داریم که من همیشه بهشون غذا میدم

 48. سلام فامیل ما یک گربه ی خاکستری داره من توی خواب این گربه را دیدم که همراه با فامیل ما به خانه ی خواهرم اومده و صاحبش بهش پسته می داد که یک دفعه شکم گربه باد کرد و صدا می کرد
  تعبیرش چیه ؟ متشکرم

 49. من توی خواب دیدم دوستم که قراره به زودی ترمه جدا بشیم علاقه زیادی به گربه پیدا کرده و من بهش می‌گفتم این همه گربه می‌خوای چیکار

 50. سلام،خواب دیدم کمی برف اومده،چند گربه به رنگ خاکستری وسفید،اندازه سگ ،درازکشیده اند و برف روی بدنشان تبدیل به یخ شده ،درحال یخ زدن بودند،چندپیشنهاد برای نجات شون به کسی که همراهم بود دادم ولی عملی نشد،فکرمیکردم همه شأن مرده اند. ولی دست یا سرشان به نشانه زنده بودن تکون می دادند و با نگاه ملتمسانه ومظلوم تقاضای کمک می کردند.خیلی ناراحت بودم که نمی تونم کمکشان کنم.
  باتشکر

 51. باسلام وخداقوت، خواب دیدم وارد خونه شدم و دیدم هیاهوییه ک بیا و ببین،همه کسایی ک می شناختم و نمیشناختم تو خونم میرن ومیان،سوسک و گربه هم بودن تو خوابم،اول سوسکو لقتش کردم بعداز دم گربه گرفتم ک بندازمش بیرون ،درو ک باز کردم یهو گربه همچی مظلومانه برگشت بهم نگا نگا کرد گفت من اینجا غریبم جایی ندارم برم دلت نمیسوزه برام؟؟منم زودی خر شدم گفتم پس همینجا بمون ونگهش داشتم .
  ینی چی عاخه گربه سخنگو هم مگه داریم؟؟

 52. سلام من خواب ی گربه سفید ماده رو دیدم ک زل زده بود ب من و از سینههاش شیر میریخت رو زمین یعنی تعبیرش چی میشه ؟!

 53. سلام وقت شما بخیر…من خواب دیدم یه گربه وحشی سیاه به خواهرم حمله کرده خواهرم از دستش در رفت .من رفتم کمک خواهرم یهوی گربه اومد سمت من من ازش فرار نکردم فقط تو چشمام نگاه کرد اون لحظه شروع کردم به آیه الکرسی خواندن،که ارنجم وگاز گرفت ولی من دردم نیومد.البته اگه اشتباه نکنم پنج‌ به بعد بوده

 54. خواب دیدم گربه سفید و سیاهی توسط پسر عموم دستور میگیره و‌ به سمت من میاد من هرچی بادست میگیرم پرتش میکنم باز سمت من حمله میکنه و به دستام چنگ میزنه و زخمیم میکنه ولی در اخر انقد گربه رو گرفتم زدم زمین که دیگه ترکید ولی باز با همون بدن ترکیده میپره و دستام چنگ میزنه انگار که پسرعموم بهش دستور میده به من حمله کنه‌‌.

 55. سلام من خواب دیدم فهت تا گربه سیاه تو اتاقمون بودن تا منو دیدن همشون رفتن ولی باز دو تاش برگشتن یکیش بهم حمله کرد و دستم و گاز گرفت بعد شروع کرد باهام حرف زدن و خودشو لوس کردن.اخر سر گفت یه چیزی ازت باید بهم بدی.منم گفتم یکمی از موهارو بردار

 56. والا من معبر نیستم ولی رنگ زرد فکر کنم معنی مریضی و… بده و گربه زرد هم احتمالا بیماری باشه
  الله اعلم

 57. تو خواب دیدم یه گربه سیاه صدام میزد و بهم دست میزد تا منو متوجه خودش کنه که یهو از خواب پریدم دیدم شوهرم صدام میزنه و تکونم میده تا از خواب بیدار شم الان حس بدی به شوهرم پیدا کردم چون فک میکنم هر چی در مورد گربه سیاه تعبیر شده برا شوهرم تعبیر میشه

  1. من در خواب دیدم که مار قهوه ای بزرگی گربه ای در دهان گرفته و از خانه ما خارج میشود و مارهای کوچک زیادی هم انجا بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *