گ

گبر

گبر
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند گبر شد، دليل كه طالب دنيا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از گبري پشيمان شد و مسلمان گرديد، دليل كه از معصيت توبه كند و به كار خير مشغول شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *