Advertisement
گ

گاو

تعبیر خواب گاو حضرت دانيال گويد

اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي در خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند.

 تعبیر خواب گاو ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است. اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

 تعبیر خواب گاو جابرمغربي گويد:

اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

 تعبیر خواب گاو محمد بن سيرين گويد:

اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوي را دوشيد و شير آن راخورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلي بيند عزيز شود. اگر گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوي فربه بخريد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت.

تعبیر خواب گاو حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبیر خواب گاو
تعبیر خواب گاو

ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.
اول: فرمانروائي.
دوم: مال.
سوم: بزرگي.
چهارم: رياست.
پنجم: سال نيكو.
ششم: منفعت بسيار.

تعبیر خواب گاو منوچهر مطيعي تهراني گويد:

در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند. ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي

اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد

اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد. گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند. اگر در خواب ببينيد که گاوي داريد که متعلق به شما است به نعمت مي رسيد و اگر ببينيد گاو ماده اي را به شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگر گاو نري به شما داد دهنده گاو شما را به کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند.

اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد

اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد. اگر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست مي دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش مي رود يا کسي آن را از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد. اگر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد به نعمت فراوان مي رسيد ولي اگر ببينيد طويله اي گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگي روزي است.

گر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي به شما داد زيان مي کنيد آن چيز هر چه مي خواهد باشد. اگر گاو را بفروشيد و در عوض آن پول بگيريد و نعمت و روزي را از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است. اگر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است . کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

تعبیر خواب گاو لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب گاو
کشتن گاو : کسب در آمد
ديدن آن : نيکبختي در تجارت
گاوچراني : مشکلات
گاو چاق : خوشبختي نزديک
گاو لاغر : قيمت بالا
گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافيان

تعبیر خواب گاو يوسف نبي عليه السلام گويد:

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر اي سران قوم اگر خواب تعبير مي‏کنيد در باره خواب من به من نظر دهيد. سوره يوسف آيه «۴۳»
اي يوسف اي مرد راستگوي در باره [اين خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوي مردم برگردم شايد آنان [تعبيرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «۴۶»
گفت هفت‏سال پي در پي مي‏کاريد و آنچه را درويديد جز اندکي را که مي‏خوريد در خوشه‏اش واگذاريد. سوره يوسف آيه «۴۷»
آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت مي‏آيد که آنچه را براي آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد جز اندکي را که ذخيره مي‏کنيد همه را خواهند خورد. سوره يوسف آيه «۴۸»

آنگاه پس از آن سالي فرا مي‏رسد که به مردم در آن [سال] باران مي‏رسد و در آن آب ميوه مي‏گيرند. سوره يوسف آيه «۴۹»
ديدن ماده گاو زن خوب بود
ديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد
ديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله
ديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

تعبیر خواب گاو تعبیر خواب گاو آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد گاوها آمادة شير دادن هستند ، نشانة رسيدن به تمامي اميد هاست

آدرس

آجر

https://tabire-khab.com/main/

‫27 دیدگاه ها

 1. با سلام ‌دیشب خواب دیدم گاوی سیاه که در کنار محل کاره جدیدم بود از طویله اش گریخت و به سمته من حمله کرد و من با تبری که در جعبه ابزارم بود بروی سرش چند ضربه زدم انگاه که افتاد زمین خواستم ذبحش کنم که از خواب پریدم .معنی این خواب چیست.

 2. ضمن عرض سلام باستحضارتون برسونم خط نستعلیق برای روان خوانی در سایت اونم با محتوای زیاد مناسب نیست! مسئولین رسیدگی کنند لطفا !

 3. دیشب خواب دیدم چندتا گاو بزرگ به سمت بلندی می پریدند بعضی موفق می شدند و تعدادی هم سقوط کردند و پس از سقوط تبدیل به نوزاد انسان شدند

 4. سلام من در خواب دیدم ک درب یک تویله گاو هارا دوشیده و سشر انها میفروختند. ناگهان گاوها ک میخاستند از تویله خارج شوند اسبی مانع میشد در همین هین. گاوها سخن می گفتند و از ادمها میخاستند ک از سر راهشان کنار بروند و بعد از تویله کناری یکی از گاوها بیرون پرید و به دنباله یک زن افتاد و چند بار اورا با شاخ زد. تا اینکه زن. صاحب گاو ها امد سوار بر یک خرس سیاه و مانع ان گاو شد

 5. سلام. قبل از طلوع آفتاب برای نماز بیدار شدم. خواب آن زمان بود.
  خواب دیدم صاحب کارم یک گاو شیرده داشت و یک گوساله در دستان من بود. با گوساله سرگرم بودم که یک نفر گاو را میدوشید.
  گاو خود به خود به سمت گوساله آمد تا بهش شیر بدهد. در خواب شگفت زده از این بودم که مادرش نیست.ولی می خواد به گوساله ای دیگر شیر دهد

 6. سلام .من دیشب خواب دیدم یه مار خیلی بزرگ از جلوم رد شدمامانمم همراهم بود.خیلی ترسیدم.روبروم یه گاو فربه بودکه خواهرم کنارش بود .داشتم پشت مار میرفتم که دیده نشم.یهو دیدم گاوی که جلو روم بود .درسته مارو قورت داده و …تقریبا نیمی از ماروخورده لطفا تعبیرش میدونید بگید

 7. سلام با تشکر ازشما خواب دیدم گاوی بزرگ قهوه ای رنگ با سر به من ز وومن افتادم زمین ممنونم تعبیر کنید سپادشکر

  1. سلام،
   در خواب دیدم یه نوزاد دارم،وقتی بهش شیر دادم،بعد از چند لحظه تبدیل به گاو شد این تعبیرش چیه؟؟ بعد از اذان صبح این خواب رو دیدم

 8. خواب دیدم تعدادی گو بزرگ هستند و من از وحشت در خاناه بی در و پیکر پشت دیوار قایم میشم به همراه بچه کوچک که من از او محافطت میکنم بعد یک خانای محفوظ پیدا کردیم و انجا پناه گرفتیم میشه تعبیر کنید بچه پسر خواهرمبود که مرحوم شده ولی او را به صورت بچه میدیدم

 9. باسلام.
  بنده در خواب دیدم یک گوساله بالغ یا گاوجوان سیاهه و سفید مقابل من و فکر کنم همسرمم بود که از تمیزی گاوتعریب کردم و یک دامدار در طویله در حال شیر دادن (بافشار وسفید) درون سطل زیر پای خود بدون عمل دوشیدن است که دامدار به ما بدهد فکر میکنم.
  قبل انونم که وارد جایگاه بشیم یک گاومیش بزرگ داشت سمت من و دامدار میومد که منو برد طبق شرح بالا.ممنون میشم تعبیرشو بفرماید‌

 10. باسلام.
  بنده در خواب دیدم یک گوساله بالغ یا گاوجوان سیاه و سفید مقابل من و فکر کنم همسرمم بود که از تمیزی گاوتعریف کردم و یک دامدار در طویله بودیم که گاو در حال شیر دادن (شیرسفید و با فشار) درون سطل زیر پای خود و”بدون عمل دوشیدن” بود که دامدار به ما بدهد فکر میکنم.
  قبل انونم که وارد جایگاه بشیم یک گاومیش بزرگ داشت سمت من و دامدار میومد که منو برد طبق شرح بالا تو طویله.‌.ممنون میشم تعبیرشو بفرماید‌

 11. سلام من چن شب پیش خواب دیدم یکی از گاوام چهار قلو زاییده باز دیشب خواب دیدم ک گاو دیگم ک ابستنه جنین سقط کرده اما دوتاش مرده بودن و دوتای دیگ با اینکه سقط شده بودن زنده بودن ولی خیلی کوچیک بودن اندازه بزغاله بودن ممنون میشم تعبیر کنین

 12. درخواب دیدم 7 گاو در نیل در حال چرا بودند و 7 گاو لاغر سر از خاک برآورده و آن 7 گاو فربه را بلعیدند
  بنظرتون تعبیرش چیه؟ 😋

 13. سلام خواب دیدم منزل مادرم هستیم و زنگ خونه رو زدن با پسر کوچیکم که 2 سالشه رفتیم در رو باز کردیم پشت در خواهرم بود اما قبل از اینکه وارد خونه بشن یه گاو قهواه ای زودتر از اونا اومد داخل منو پسرم که داشتیم از پله ها میومدیم بالا یهو گاو پسرم رو در یک چشم به هم زدن بلعید و خورد. دیگه از خواب پریدم خیلی ترسییدم

 14. سلام من در خواب دیدم یک گاو با هشت پا یعنی روی پستانهاش پا داشت و تا زمین می‌رسیدن آبستن هم بود تا منو دید با یه عرض اندام زانو زد و نشست

 15. سلام/من دم صبح خواب دیدم پدربزرگم که مرحوم شدن دارن به ی گوساله مشکی مشکی علف میدن میشه بگین تعبیرش چیه؟

 16. سلام وقت بخیر من خواب دیدم
  یه گاو سیاه و سفید هلندی که چاق بود و کنارش یه گوساله هلندی بود
  گاو ماده بود و کاملا رام بود
  ولی من چون کلا از گاو میترسم تو خواب هم میترسیدم
  من پیش گاو و گوساله تنها بودم و از گاو میترسیدم

 17. سلام خواب دیدم 7 گاو وجود داره ک اولیش کوچیک وخیلی لاغر بود و همینطور ک جلو میرفتم گاو ها هم بزرگتر میشدند طوری که گاو هفتم اینقدر بزرگ و چاق بود ک روی زمین دراز کشیده بود تعبیر این خواب چیه

 18. با سلام خواب دیدم در یه نمایشگاهی که مثل خارج از کشور گاو هاشونو به نمایش میزارن یهو یه گاو نر با یه گاو ماده جفت گیری میکنه و بقبه گاو ها هم به سمت اون گاو برای جفت گیری هجوم بردن ممنون میشم تفسیر کنید

 19. سلام خانومم تو خواب سه تا گاو دیده که رنگشون قهوه ای بوده هر سه تا گاو داخل آب بودن که دوتا گاوها لاغر بودن تو آب غرق شدن ولی اون یکی قاو قهوه ای چاق و پرباربود خودشو کشید بیرون و اومد بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *