Advertisement
ق

کفتار

کفتار
محمدبن سيرين گويد: ديدن كفتار درخواب، دليل بر زني زشت و پليد بود. اگر بيند كه كفتاري در خانه او بسته بود، دليل كه زني زشت بخواهد و دزديدن در ديدن كفتار در خواب هيچ نباشد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: همان طور که مي دانيد کفتار جانوري است و حشي و مردار خوار و کثيف و متعفن که ديدنش در خواب خوش يمن نيست. در موارد ديگر نيز اين نکته را نوشته ام که اساس تعبير بر ادراک شما قرار مي گيرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب مي بينيد. مثلا ممکن است شما در خواب کفتاري ببينيد و نشناسيد و ندانيد که آن جانور کفتار است و حتي احتمال دارد کفتار را به جاي سگ بگيريد. صبح فردا آن چه تعبير بر آن انجام مي شود سگ است نه کفتار. متقابلا ممکن است سگي را در خواب ببينيد که بي آزار از کنارتان مي گذرد ولي شما وحشت زده گمان کنيد که آن حيوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبير بر اساس آن انجام مي گيرد کفتار است نه سگ زيرا شما سگ را کفتار گرفته ايد. اينجا نيز ادراک شما معيار تعبير است. اين مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رويت نمي شناسيد و نمي دانيد چگونه جانوري است مهم نيست. آن چه اهميت دارد برداشت شما است. اگر کفتاري در خواب ببينيد و بدانيد کفتار است و از آن بترسيد خوب نيست. ميمنت و شگون ندارد. اگر بيننده خواب کفتاري ببيند و کفتار در خواب به طرف او بيايد نيکو نيست چرا که خواب او مي گويد حادثه اي براي بيننده خواب اتفاق مي افتد و بر اوست که در روزهاي آينده محتاط باشد و خويشتن را حفظ کند. اگر کفتاري در خواب ببينيد که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون خطري از شما دور مي شود ولي اگر کفتار را به سمت خود ببينيد و به شما نزديک شود و حمله کند خوب نيست. نگاه کردن در چشم کفتار نيز يمن ندارد، اگر در خواب کفتار را بکشيد بر دشمني مرگ آفرين چيره مي شويد و اگر کفتار از شما بگريزد خطري را دفع کرده ايد. برخي از معبران کفتار ماده را زني پير دانسته اند که اساس زندگي بيننده خواب را به هم مي ريزد. به هر حال ديدن کفتار در خواب شئامت دارد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کفتار دشمن مکر به وي کند وگوش به حرفش دهد

‫7 دیدگاه ها

  1. با سلام دختر مجرد هستم.خواب دیدم چند کفتار با یکی فاصله از هم استاده اند که کناره هر کفتار شیر ماده ای ایستاده و با کفتار سازش دارد و شیرها کفتار ها را نوازش میکنند ینی با هم جنگ نمیکنند،من با تعجب نگاهشان میکردم اما نمیترسیدم.یک کفتاره تنها با فاصله در مقابل من ایستاده بود اما جلو نمی امد، دهانش را به حالت غرش باز کرد که دیدم هیچ دندانی در دهان ندارد.تعبیرش رو ازتون خواهشمندم

  2. سلام
    خواب دیدم که تو جنگل دوستم ی کفتار رو داره دنبال می‌کنه وقصد داره بگیرش من رفتم دنبالش و کفتار رو گرفتم و دستهاشو بستم و تحویل مادرم دادم

  3. در خواب دیدم منو همسرم موقع خواب توی رختخواب بودیم ک چند کفتار حمله کردندو پتو را کشیدند دخترکوچکم به طرف ما امد ک کمکی کند کفتار ها اورا گرفتندو موهای سرش را با حالت بدی میکشیدند و‌منو پدرش برای کمک به دخترم به کفتارها حمله کردیمو بهرحال نجاتش دادیم تعبیرش چیست

    1. شما تعدادی دشمن کثیف دارید که باید بسیار مواظب خود و خانواده خود باشید. البته به شما آسیبی نخواهند زد ولی شما را پریشان و مضطرب خواهند نمود.

  4. سلام من در خواب دیدم که یک گله کفتار در حال هم نوع خواری هستند و کاملا وحشی و البته پدرم داشت نجاتشان میداد و انها با ما کاری نداشتند و یکی از کفتار ها درحال خوردن اسکلت انیکی کفتار بود و پدرم به من گف از ان میترسد لطفا تعبیرش را بگویید ممنون

  5. صبح درخواب دیدم کفتاری سمت من میاد ولی من نمیترسیدم ازش دستمم چیزی داشتم میخواستم پرت کنم سمتش اما برگشتم به خواهرم بگم که کفتار داره میاد کفتار رسید به من و من از خواب پریدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *