Advertisement
ق

کبوتر

تعبیر خواب کبوتر محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب کبوتر ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد. اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است. اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر ديدن كبوتر بر پنج وجه است.
اول: زن.
دوم:كنيزك.
سوم: مال.
چهارم: نامه كه از غائب (غايبي) رسد.
پنجم: رياست

گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند. اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند. اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود. ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب کبوتر

1ـ اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد .
2ـ شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد .
3ـ ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند .
4ـ ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است .
5ـ ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است .
6ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد .
7ـ ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد .
8ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي به شما مي رساند و نامه خبر از محكوميت شما مي دهد ، علامت آن است كه شما يا يكي از نزديكان به بيماري سختي مبتلا مي شويد و از نظر مالي زيان فراواني خواهيد ديد .
9ـ اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .
10ـ اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .

11      ـ ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب اس

‫22 دیدگاه ها

 1. سلام. در خوابم دو تا کبوتر یا کریم را با تفنگ بادی کشته و با دست سر آنها را از تن جدا نمودم خواهشمند است راهنمایی فرمائید

 2. سلام خواب دیدم که حیاط خونه ام پراز قمری یاهمان کبوتر چاهی است حدود 6یا7تا قمری بود ک میگشتند و دانه نک میزدن روی زمین لطفا تعبیرش رابه من بگویید ممنونم

  1. منم خواب دیدم یک کبوتر سفید اومد بالای دستم نشست بعد کبوتر سفید دیگری هم اومد نشست رو دستم یعنی دوتا تعبیرش زن گفته یا فراوانی مال . دوستی اینا.

 3. سلام خسته نباشید،توخواب دیدن یک کبوترسفیددارم توخونه نگرداشتم غذامیدام بهش توسفره اینامیرفت نون میخوردبعداینوبرداشتم بردم بیرون پردادمش چندسری پروازمی دوباره برگشت،دیگه آهرسرنیومدش بیدار شدم ازخواب

  1. با سلام . خواب دیدم با چند کبوتر بازی میکردم و یکی‌از ٱنها ٱنقدر ضعیف بود که نمیتوانست بپرد و سیاه رنگ بود. بقیه را اذیت میکرد ناگهان متوجه شدم سه تای ٱنها محل حساس مرا در دهان گرفته و فشار میدادند که از درد بیدار شدم. این خواب را روز که خوابیده بودم دیدم. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر.

 4. سلام خواب دیدم یه کبوتر سفید بزرگ تو حیاط خونمون هست بعد اومد بغل من گرفت خوابید وقتی بیدار شد گذاشتمش رو زمین که راحت باشه چند قدم راه رفت بعد از خونمون رفت بیرون همینکه پاشوگذاشت بیرون یه گربه بزرگ گردنشو چنگ زد و کشتش بعد با نگرانی از خواب پریدم از دیشب تا حالا وجودم پر از استرس شده لطفا تعبیر کنید برام.ممنونم

 5. سلام من خواب دیدم سه تا کبوتر سفید دارم که اونا رو بستم اونا میخوان پرواز کنند و برن ک من نمیذاشتم و نگهشون داشتم تعبیرش چیه؟؟

 6. با سلام . خواب دیدم با چند کبوتر بازی میکردم و یکی‌از ٱنها ٱنقدر ضعیف بود که نمیتوانست بپرد و سیاه رنگ بود. بقیه را اذیت میکرد ناگهان متوجه شدم سه تای ٱنها محل حساس مرا در دهان گرفته و فشار میدادند که از درد بیدار شدم. این خواب را روز که خوابیده بودم دیدم. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر.

 7. باسلام. .خواب دیدم تو حیاط خونم بودم با چن تا از همسایه ها داشتم حیاط تمیز میکردم وشب بود یا کریم اومد نشست تو حیاط به همسایه سفارش میکردم کاریش نداشته باشین دوباره میره …ممنون میشم از تعبیر خابم

 8. سلام
  من یک کبوتر مریض را چندماهی هست که توی خونه نگه میدارم . مریضی جوری هست که نمیتونه پرواز کنه. دیشب خواب دیدم که کبوترم به سمت پنجره اتاق که باز بود پرواز کرد و لبه پنجره نشست و من هم از ترس اینکه نیوفته رفتم به سمتش که بگیرمش. بقیش را یادم نیست که چی شد. لطفا اگر تعبیر این خواب را میدونین بهم بگین. ممنون

 9. سلام.خواب دیدم ک دختر عموم ب من میگه پدرت دوتا کبوتر گذاشته تو خونمون ،خیلی سروصدا میکنن..ب پدرت بگو بیا پسشون بگیره..لطفا بگید تعبیر این خاب چیه..خواهرم عروس خونه عموم و منم نامزد دارم..من و خواهرم قراره ک جاری بشیم

 10. سلام. من تو خواب دیدم ۴تا کبوتر یا همان یا کریم اومدن خونمون ۳تا پرواز میکردن ولی من یکی از اونارو گرفتم .قبلش پرواز میکرد ولی وقتی گرفتم دیگه پرواز نمیکرد.و در اخر بردم بیرون تو ایوان گزاشتم و درو بستم که بره.ممنون میشم از تعبیر خوابم

 11. خواب دیدم توی حیاط خونه یه عالمه کبوتر سفید داریم ک جفت جفت هر کدوم یه گوشه ای لونه کردن و یا تخم گذاشتن و یا جوجه شون از تخم در اومده،منم رفتم به سرشون دست می کشیدم ک لابه لاشون چنتا جوجه کبوتر مُرده دیدم(انقدر کوچیک بودن ک انگار تازه از تخم دراومده بودن).بعد میدیدم ک در همون حین مادر و پدرم دارن باهم جرُ بحث میکنن و مادرم میخواست جدا بشه از پدرم و از پیش ما بره،ولی من ازشون خواستم ک باهم حرف بزنن و بعد از اینکه با هم حرف زدن ب این نتیجه رسیدن که اسباب کشی کنیم و به شهری دیگه بریم(درواقع ب خاطر بعضی مسائل همچین بحثی بود تو خونه).بعد من رفتم تو حیات ک کبوتر هارو بندازم تو قفس ک دیدم مادر و پدرم اونجان،یه قفس خیییلی بزرگ بود که توش صندلی ام بود و پدرم رو صندلی نشسته بود و مادرم هم مشغول جمع کردن کبوتر ها تو قفس بود و باهم حرف میزدن.

 12. سلام.من خواب دیدم همسایمون کفتراشو تو حیاطش ول کرده بود منم کفتراشو پروندم و اون دید و باهم بحث کردیم لطفا بگید تعبیرش چیه

 13. سلام
  من خوابی دیدم که کبوتری سفید تو خونه ما اومده و در زیر هر دوبالش یک چیزی هست گه یکی میگه کبوتر ره رها کن تا سحر و جادوی که عمه ام شده باطل بشه و وقتی ولش میکنم عمه ام میگه الان خیلی راحت شدم البته نا گفته نماند عمه چندین سالی هست که یک خدا نترس عمه ام رو سحر و جادو کرده

 14. سلام من خواب دیدم در جایی که نمیدونم کجاست در حیاطی بودم که ناگهان طوفان میشه درخت خیلی بزرگی به سمت من در حال سقوط هست که ناگهان کبوتری بسمت من به پرواز در میاد نیمه های راه به یک نور طلایی تبدیل میشه وبا سرعت بیشتری در اغوش من مینشینه بعد درخت به حالت اول بر میگرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *