چ

چشم پزشک

چشم پزشک
اگر خواب ببينيد با چشم پزشكي مشورت مي كنيد ، علامت آن است كه از پيشرفت در زندگي باز خواهيد ماند ، زيرا از وسايل نامطمئني براي رسيدن به مقصود استفاده مي كنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *