Advertisement
چ

چرغ

چرغ
محمدبن سيرين گويد: چرغ درخواب، پادشاه است. اگر چرغ وحشي بيند، دليل فرزندي است كه به حد بلوغ و مردي رسد. اگر بيند چرغ را بگرفت و شكار مي كرد، دليل كه پادشاه بر او ستم و بيدادي كند. اگر بيند پادشاه چرغ بدو داد، دليل كه از پادشاه حرمت و بزرگي يابد و بر ديگران ستم كند. اگر بيند چرغ شكار مي كرد و او را بگرفت، دليل كه او را فرزندي آيد نافرمان. اگر بيند از گوشت آن چرغ چيزي خورد، دلي كه از فرزند رنج و بدي بيند. ابراهيم كرماني گويد: چرغ به خواب ديدن، دليل مردي بزرگ است كه با هيبت و قوت است. اگر بيند كه چرغ در خانه وي يكبار و دو بار بانگ مي كرد، دليل كه او را زياني رسد. اگر سه بار بانگ كرد، هيچ زياني نرسد و بعضي از معبران گويند چرغ مردي دزد است، كه به شب كارها كند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *