Advertisement
پ

پيمانه

پيمانه
محمد بن سيرين گويد:
پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پيمانه راست است و بعضي گويند: پيمانه در خواب، ميانجي بود. اگر بيند كه پيمانه بستد يا كسي بدو داد، دليل كه راستي و انصاف كند در معامله و داد وستد به حق كند. اگر بيند كه پيمانه بشكست يا بسوخت، دليل كه خداوندش را بيم مرگ است. اگر بيند كه از پيمانه چيزي وزن مي كرد، اگر از اهل علم بود، دليل كه قاضي شود، اگر از اهل علم نباشد، دليل كه از بهر داوري به قاضي محتاج شود و به قول ديگر، پيمانه در خواب، مردي است راستگوي و منصف، كه داد مردمان دهد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پيمانه ظرفي است براي اندازه گيري مايعات. منظور جام نيست. پيمانه نظام کار است که بر مبناي درست باشد چون خود پيمانه بر عدل است و ميزاني را که معين کرده اند مي دهد. عده اي از معبران مي گويند پيمانه در خواب ميانجي است و رابط براي صلح و آشتي يا معامله. اگر پيمانه در دست داشته باشيد خواب شما مي گويد که کارها را بر مبناي صحت و درستي انجام مي دهيد. شکستن پيمانه ناکامي است. پر بودن آن کامروايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *