Advertisement
پ

پيش بند

پيش بند
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي است که براي حفظ آبرو و حيثيت شخصي خود به عمل مي آوريم. اگر زني در خواب ببيند که پيش بند بسته موردي پيش مي آيد که ناگزير مي شود از خود دفاع کند و چنانچه مردي در خواب ببيند که پيش بند بسته اين معني را مي رساند که نگران موقعيت شغلي و اجتماعي خويش است و از خدشه دار شدن آبروي خود مي ترسد. اگر پيش بند لکه دار، سوخته يا کثيف بود به بيننده خواب تهمت و افترا مي زنند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر زني خواب ببيند پيش بند كثيف و چروكيده است ، نشانة آن است كه در عشق شكست مي خورد و رقبا او را آزار مي دهند .
2ـ اگر دختري در خواب پيش بند سفيد و پر چين ببيند ، نشانة آن است كه بزودي ثروتمند خواهد شد .
3ـ اگر زني خواب ببيند مردي به پيش بند او خيره شده است ، علامت آن است كه خواستگاري با ملايمت به او حرفهايي عاشقانه خواهد زد .
4ـ اگر دختري خواب ببيند پيش بند بسته است ، نشانة آن است كه در آينده زندگي پر قراز و نشيبي خواهد داشت .

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر مردى خواب ببيند كه پيشبند بسته است، نشانه‏ى آن است كه كارهاى سختى انجام مى‏دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *