Advertisement
پ

پيشي گرفتن

پيشي گرفتن
محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين، مثل عبادت يا حج و غزا و آن چه بدين ماند، دليل كه در آخرت رستگاري يابد و او را نزد خداي تعالي ثواب است. اگر از كسي بر كار دنيائي پيشي گرفت، دليل كه عز و اقبال و مال يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پيشي گرفتن درخواب در كارهاي خير و صلاح، دليل بر خير و صلاح دو جهاني است.
اگر ديد پيشي گرفت در كار شر و فساد، دليل كند بر فساد دو جهاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *