پ

پيام

پيام
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كسى براى شما پيغامى مى‏فرستند، بيانگر اتفاقات خوشايند در زندگيتان است. اگر در خواب، شما براى كسى پيامى فرستاديد، به اين معنا است كه براى مدتى دچار مشكل مى‏شويد.

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه اوقات خوشى را پيش رو داريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *