Advertisement
پ

پوست

پوست
حضرت دانيال گويد:
پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي مردم است.

محمدبن سيرين گويد:
اگر پوست مردم سترد مال و بركت است. اگر كسي پوست تن خود را برخاسته ديد، دليل كه سر و راز وي گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را كبود يا سياه ديد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد پوست پايش روشن بود، دليل كه كارش خاسته شود.

ابراهيم كرماني گويد:
پوست جمله چهارپايان به خواب ديدن مال است و پوست شتر ميراث است از مردي بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزي است. اگر پوست درخت سبز ديد، خداوندش روزه دار است. اگر ديد كه پوست از مسلوخ بازگردد، دليل كه از آن كس كه بدو منسوب است، مالي بستاند. اگر ديد سرائي بنا كرداز بهر پوست باز كردن، دليل كه اگر آن كس قصاب بود در سراي او ديوار نهند. اگر معلم بود، بر كودكان ستم كند.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه پوست گاوي باز مي كرد، دليل كه آن كس شغلهاي كهن و چيزهاي تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهي ميانجي كند و چون اميران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف كند در كارهاي بسيار.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پوست حيوانات در خواب مال است و دارائي مگر پوست شتر که به ميراث تعبير شده و پوست گوسفند که معاش است. اگر ديديد که بر پوست گوسفند فارغ و بي خيال نشسته ايد خواب شما مي گويد که معاشتان تا مدتي تامين مي شود و از اين جهت خيالي راحت خواهيد داشت. چنان چه ديديد که پوستي داريد يا لباسي پوشيده ايد و يا حتي به عنوان زينت به کار برده و مثلا براي حفاظت تشک هاي اتومبيلتان روي صندلي ها انداخته ايد و اين پوست متعلق به شتر است خواب شما خبر از يک ميراث مي دهد. کسي مي ميرد که مرده ريگ او به شما خواهد رسيد و اين بستگي به مقدار پوستي دارد که در خواب مي بينيد. اگر ديديد که فرشي بزرگ از پوست شتر داريد يا تمام صندلي هاي اتومبيلتان را با پوست شتر پوشانده ايد ميراث بزرگي به شما مي رسد و اگر اين پوست کوچک بود چيز قابل توجهي نصيب شما نمي شود. اگر در خواب ديديد که گوسفندي ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حيوان هستيد نشان آن است که از يک نفر که نسبتي با شما دارد سود مي بريد و بهره مند مي شويد و بهتر است اگر پوستي که مي کنيد مقداري گوشت هم به آن چسبيده باشد که اين پول به مصرف معاش شما مي رسد و به بيننده خواب امنيت و فراغ خاطر مي بخشد. اما پوست بدن خود انسان به نوشته ابن سيرين چيزهائي است که داريد و به آن ها مي باليد و فخر مي فروشيد و بزرگي خود را منوط به وجود آن چيزها مي انگاريد. مانند خانه، اتومبيل، ويلا، حساب بانکي، سهام کارخانه ها و جواهرات و غيره . چنانچه در خواب ديديد که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصي در آن نيست، ( مثل خالکوبي، زگيل، و پيسي و زخم) خواب شما از آينده اي نه چندان دور خبر مي دهد که پول دار و متنعم خواهيد شد و به خيلي چيزها که آرزو داريد خواهيد رسيد. چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص ديگري را سالم و خوش رنگ مشاهده کرديد که به نظرتان خوب و بي نقص آمد و آن چه ديگران دارند مجذوب مي شويد و احيانا حسد مي ورزيد. اگر قسمتي از پوست بدنتان بيرون و بقيه پوشيده بود رازي از شما فاش مي شود. اگر در حمام بوديد و دلاک چرک زيادي از بدن شما گرفت که لوله لوله روي پوستتان ديديد خواب شما مي گويد که خرج شما زياد مي شود و هزينه زندگيتان بالا مي رود. اگر در خواب ديديد که پوست بخشي از بدنتان متورم و کبود شده اندوهي براي شما مي رسد و چنانچه ديديد پوستتان زرد شده خواب شما از يک بيماري خبر مي دهد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه پوستتان زرد است، يعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است. اگر در خواب پوست نرمى را لمس كنيد، يعنى با جديت به انجام كارهايتان مى‏پردازيد. كندن پوست حيوانات، نشانه‏ى خوشبختى است. اگر از پوست حيوانات طبلى درست كنيد، نشانگر شنيدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببينيد كه پوست حيوانات را جايى آويزان يا پهن كرده‏ايد، بيانگر داشتن اوقات خوش و دلنشين است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى پوست حيوانات در خواب، بيانگر آن است كه در اثر انجام كارى به ثروت مى‏رسيد. ديدن پوست ميوه در خواب، به اين معنا است كه از انجام كارهاى سخت خسته شده و به دنبال جايى آرام براى استراحت مى‏گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *