Advertisement
پ

پشه

پشه
محمد بن سيرين گويد:
پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير كند. اگر بيند با پشه جنگ مي كرد، دليل كه با مردي ضعيف خصومت كند. اگر بيند پشه به گلوي او فرو شد، دليل كه با مردي حقير به كاري حقير مشغول شود و از او اندك چيزي بدو رسد. اگر بيند پشه بسيار بر تن او جمع شدند و او را مي گزيدند، دليل كه بر زبان مردم عوام افتد و از ايشان به وي مضرت رسد، زيرا كه پشه خون مردم را مي مكد. اگر بيندپشه درگوش يا در بيني او فرو شد و از او رنج و گزند يافت، دليل كه از مردم ضعيف بدو رنج رسد و گزند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه پشه بسيار به خانه او در آمدند، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه پشه گان غلبه كردند و درخانه او جمع شدند، دليل كه بر دشمن ضعيف ظفر يابد. اگر بيند كه پشه در بيني او شد و بيرون نيامد، دليل كه در محنت و بلا گرفتار شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پشه حشره اي است بي مقدار و ضعيف اما مزاحم وزيان آور که گاه موجب بروز بيماري مي شود. پشه در خواب هاي ما سمبل انسان هايي قرار مي گيرد که بر مبناي جهل و ناداني يااز طريق دوستي و يا از راه دشمني زحمت و رنج فراهم مي آورند و بسا موجب تباهي انسان مي گردند.ما معمولا يک پشه در خواب نمي بينيم مگر در شرايط خاص. گاه مي بينيم که اتاق محل زندگي ما پشه دارد يا پشه ها در فضاي خانه ما وزوز مي کنند. اين نشان دهنده بيم و هراسي است که از بد دهني و کج انديشي مردم کوچه بازار داريم. پشه انبوه تجسمي است از قضاوت سطحي جاهلان و بي خردان که قدرت ندارند اما با سخن ياوه خويش موجبات گرفتاري ما را فراهم مي آورند يا کدورت و ملال مي دهند. اگر ديديم پشه يا پشه ها ما را مي گزند نشان آن است که کسي يا کساني درباره ما بد مي گويند يا بد قضاوت مي کنند چه در گفتار خود صديق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگويند. اگر ببينيم پشه اي وارد بيني ما شده از مردي احمق و ضعيف زيان مي بينيم و حرف شخصي غير مسئول موجب دردسر ما مي شود. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کرديم که پشه اي دم گوش ما پرواز مي کند يا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسي سعايت مي کند و عمل او موجب ناراحتي مي شود. اگر پشه اي را کشتيد دشمني ضعيف را از خود دور کرده ايد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پشه در خواب، بيانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر خواب ببينيد كه پشه شما را گزيده، يعنى دشمنى به شما آسيب مى‏رساند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بيهوده سعي مي كنيد و در مقابل حملات موذيانه دشمنان خود ايستادگي كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد پشه ها را مي كشيد ، نشانة آن است كه خانواده اي تشكيل خواهيد داد و به ثروت و سعادت دست خواهيد يافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *