Advertisement
پ

پشت

پشت
محمدبن سيرين گويد:
پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه طلبد. اگر بيند پشت او بشكست، دليل است آن كس كه پشت و پناه او بود، از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه زخمي به پشت او رسيده، دليل است كه رنجي و آفتي بر كسي رسد كه پشت و استظهار او بود.

ابراهيم كرماني گويد:
مهره هاي پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد كه در مهره هاي پشت بود، تاويلش بر قوه و فرزندان بيننده خواب رسد. اگر بيند كه پشت او درشت و با قوت بود، دليل است كه او را فرزندي به تن قوي و دانا و عاقل بود. اگر بيند چيزي بر پشت گرفت، دليل كه به قدر آن گراني و غم و اندوه به وي رسد. اگربيند كه مرده بر پشت گرفت، دليل است كه مونت كسان مرده به وي است. اگر بيند پشت وي برگشت، دليل است كه حال او بد شود.

جابر مغربي گويد:
پشت دشمن به خواب ديدن، ايمني بود از شر دشمن و ديدن پشت زن، دليل برگشتن دنيا است.

اسماعيل بن اشعث گويد:
پشت به خواب ديدن، برادر بود. اگر بيند كه پشت او بشكست، دليل كه برادرش بميرد. اگر بيند پشت او همي درد مي كرد، دليل است كه وي را از برادر يا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بيند كه به سبب علتي پشت او را داغ كردند، دليل است بر صلاح دين و دنياي وي. اگر بيند كه پشت به ديوار داد، دليل است كه به سفر رود و مال حاصل كند.

حضرت امام محمد صادق فرمايد:
پشت به خواب ديدن بر دوازده وجه است.
اول: قوت ونيرو،
دوم: برادر ديني،
سوم: ياروهمدم ،
چهارم: پادشاه،
پنجم: وزير،
ششم: حجت ودليل وبرهان،
هفتم: پدر،
هشتم: برادر،
نهم: پسر،
دهم: مال،
يازدهم: ياري دادن
دوازدهم: جد پدر
معبران گفته اند: ديدن پشت، كافران را ايمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است. ما طبق معمول به فرزندان خويش دلبستگي اميد وارانه اي داريم و چنين مي انگاريم که در سنين پيري فرزند پشت و پناه است همين طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس ديگر نزديک تر و به طور طبيعي و غريزي صميمي تر است. چنان چه فرزند يا برادر نداشته باشيم روي دوستان خود اين طور حساب مي کنيم. اين باور درست يا نادرست هر چه هست در خواب هاي ما به صورت پشت ظاهر مي شود و شکل مي گيرد. اگر در خواب ببينيم که پشتي سالم و خوش رنگ و عضلاني و بدون لکه و خال و زگيل داريم خواب ما مي گويد که به آن سه مورد مي توانيم دل خوش و اميدوار باشيم. فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروري داريم که براي بيننده خواب نيز مي تواند مفيد و موثر باشند. اگر در خواب ببينيم يا حس کنيم که پشت ما زخمي پديد آمده يا پشت ما لاغر و نحيف شده براي يکي از آن سه که گفته شد ملال و اندوهي پيش مي آيد. مهره هاي ستون فقرات که از ناحيه پشت ديده و احساس مي شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشيم برادر و دوست هستند. قوت و ضعف مهره هاي ستون فقرات از ناحيه پشت قوت و ضعف مادي و معنوي فرزندان يا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائي که ما بر آن ها داريم و روابط بيننده خواب با ايشان که خواب در اين حالات مي گويد مي توانيم روي آن ها حساب کنيم يا نه و وضع ايشان در آينده چگونه است. مهره هاي محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر مي دهد يا برادران و دوستان که ما به ايشان نيازمند مي شويم. اگر ديديدم که باري به دوش مي کشيم و پشت ما در اثر فشار و سنگيني بار خسته شده به فرزند يا برادر و دوست خود تحميل مي کنيم و فشاري بيش از حد توانائي بر آن ها وارد مي آوريم. اگر پشت ما زگيل و زخم يا لکه ماه گرفتگي بود و اين را در خواب احساس کرديم و دانستيم که چنين چيزي بر پشت ما پيدا شده يکي از آن ها که گفته شد بيمار مي شود و اگر حس کرديم که شلاق خورده ايم و اثر شلاق باقي مانده حادثه اي براي آن ها اتفاق مي افتد که خوب نيست.

آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى پشت خود در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوشايند است. اگر در خواب پشت كسى را لخت ببينيد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب كسى پشتش را به شما بكند، به اين معنا است كه دشمناتان مى‏كوشند تا به شما صدمه برسانند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *