پ

پستي و فرومايگي

پستي و فرومايگي
اگر خواب ببينيد كه آدم پستى هستيد، به اين معنى است كه براى رسيدن به هدفتان دچار مشكلى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه ديگران شما را پست مى‏خوانند، بيانگر دعوا و مشاجره با دوستان است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *