Advertisement
پ

پر

پر
محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي است به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد پرها داشت و مي پريد، دليل است كه به سفر رود و كارش نيكو شود. اگر بيند با خود پر مرغ داشت، دليل است كه به قدر آن وي را خير و منفعت حاصل شود. اگر بيند پرهاي او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و جاه بيفتد مالش نقصان گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پر در خوابهاي ما آبروست و امکانات مالي. ديدن پر در خواب بد نيست و چنانچه در خواب ديديد که پر داريد به رفاه دست و پا گير مي رسيد. منظور پري است که در بالش مي ريزيم مثل پر قو يا پر مرغ و چنانچه ببينيد که مقداري پر جمع آوري کرده ايد و پرها را جايي انباشته ايد خواب شما مي گويد که به رفاه و نعمت مي رسيد ولي اين رفاه دست و پا گير است همان طور که پر وقتي به لباس و موي سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لاي مو و لباس مشکل مي شود و وقت مي گيرد. اگر در خواب احساس کنيد که پر داشته ايد و پرهاي شما ريخته يا در حال ريختن است نگران آن باشيد که به شما زيان مالي وارد آيد و يا به حيثيت و آبروي شما لطمه بزنند. اگر ديديد که بال داريد خواب شما مي گويد که امکانات شما فزوني مي يابد و کارهايي را که نمي توانستيد بکنيد قادر خواهيد شد که انجام دهيد. اگر در خواب ببينيد که بال داريد و اينجا و آنجا پرواز مي کنيد خواب شما مي گويد که به سفر مي رويد. اگر ديديد که مثل مرغ بال درآورده ايد نشان آنست که به بزرگي مي رسيد. البته در حد شغل و سمتي که داريد. به هر حال ديدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفيد باشد و اين چنين پري گوياي امکانات و آبروي بيننده خواب است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
پر : افتخار ؛ پيروزي
پر سياه : عزاداري
پر بر تن کردن : سفري بزرگ
پر سفيد : شما آبروي خود را خواهيد خريد

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پرهاى سفيد در خواب، بيانگر آن است كه فكرهاى بيهوده در سر داريد. ديدن پرهاى سياه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب ببينيد كه از پر براى تزيين استفاده مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پر هايي كه گرداگرد شما پراكنده اند بر زمين مي نشينند ، نشانة آن است كه سنگيني مسئوليتهاي زندگي را به تنهايي بر شانة خود حمل مي كنيد .
2ـ ديدن پرهاي عقاب در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما برآورده خواهد شد .
3ـ ديدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذيتهاي اندك است .
4ـ اگر خواب ببينيد پر اردك يا غاز مي خريد يا مي فروشيد ، نشانة موفقيت و خوشبختي است .
5ـ ديدن پرهاي سياه در خواب ، نشانة نوميدي در روابط دوستانه است .
6ـ اگر زني در خواب پر شتر مرغ يا پرهاي تزئيني ديگري ببيند ، علامت آن است كه در كارهاي اجتماعي پيشرفت مي كند . اما ديگران روش او را براي پيشرفت در كارهاي اجتماعي نمي توانند به كار گيرند .
7ـ اگر فردي كه به ادبيات علاقمند است خواب پر ببيند ، علامت آن است كه دوره اي از زندگي اش با موفقيت همراه خواهد بود .
8ـ اگر دختري خواب ببيند كلاهي كه بر سر گذاشته به پري مزين شده است ، نشانة آن است كه توفيق و اقبال او در زندگي ، به جذابيتهايش بستگي خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *