Advertisement
پ

پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن حضرت دانيال گويد:

تعبیر خواب پرواز کردن اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد. اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد. اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن اگر كسي بيند از جانب قبله بپريد و باز به جاي خويش آمد، دليل كه از سفر زود بازآيد، بامنفعت بسيار، خاصه چون بيند كه پرها دارد. اگر بيند بي پر همي پريد،دليل كه ازحال خود بگردد. اگر بيند از بام خويش به بامي ديگر مي پريد، دليل كه زن طلاق دهد و زني ديگر خواهد يا كنيزكي خرد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب پرواز کردن

اگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراي خود به سراي مجهول بپريد، دليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد و عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جائي به جائي پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن
تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن پريدن در خواب بر پنج وجه است.
اول: سفر.
دوم: حج.
سوم: بزرگي.
چهارم: تغيير حال.
پنجم: بيماري و مرگ

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب پرواز کردن

پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد. مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خود را طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه اي و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و بهبود امور را نويد مي دهد.

لوک اويتنهاو مي گويد : تعبیر خواب پرواز کردن

پرواز کردن : در آسمان ها : تجربياتي شيرين
داشتن بال : خوشبختي

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب پرواز کردن

اگر در خواب ببينيد كه بال و پر داريد و پرواز مى‏كنيد، بيانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپيما در خواب، نشانه‏ى نااميدى و يأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ى آن است كه به يكى از اهدافتان مى‏رسيد. اگر در خواب ببينيد كه هنگام پرواز سقوط مى‏كنيد، يعنى روزهاى سختى پيش رو داريد.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب پرواز کردن

1ـ اگر خواب ببينيد در اوج آسمان پرواز مي كنيد . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهايي روبرو مي شويد .2ـ اگر خواب ببينيد نزديك به زمين پرواز مي كنيد ، نشانة آن است كه از بيماري و پريشاني نجات خواهيد يافت .
3ـ اگر خواب ببينيد بر فراز آبي گل آلود پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتي مناسبند تا شما را بدام بيندازند ، بايد مراقب اطراف خود باشيد .
4ـ اگر خواب ببينيد بر فراز مكانهايي مخروبه پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه در محيطهاي مأيوس كننده با بدبختي زندگي خواهيد كرد .
5ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز درختان و گياهان سبز را تماشا مي كنيد ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتي و سختي در مدتي كوتاه ، خوشبختي شما را در آغوش مي گيرد .
6ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز به خورشيد نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه بيهوده نگران هستيد ، زيرا در كارها به توفيق مي رسيد .
7ـ اگر خواب ببينيد از كنار ماه و سيارات ديگر پرواز مي كنيد ، دلالت بر قحطي و جنگ دارد .
8ـ اگر خواب ببينيد با بالهايي سياه پرواز مي كنيد ، نشانة نوميدي است . اگر در حين پرواز سقوط كنيد ، علامت آن است كه در زندگي فردي منحط و پست مي شويد . اگر در حين پرواز از خواب بيدار شويد ، علامت آن است كه ديگر بار مقام و منزلت خود را بدست مي آوريد .
9ـ اگر مردي خواب ببيند با بالهاي سفيد بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز مي كند ، نشانة آن است كه در كارها پيشرفت مي كند و به آرزوهاي خود دست مي يابد و همچنين در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكيده باشد ، علامت آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود بايد مبارزه كند . در كارها پيشرفتي ناچيز خواهد كرد .
10ـ اگر دختري خواب ببيند از شهري به شهر ديگر پرواز مي كند ، و سرانجام بر نوك كليسايي فرود مي آيد ، نشانة آن است كه خواستاران دروغي بسيار خواهد داشت كه با آنها مخالفت مي كند . شايد مدتي بيمار شود .
11ـ اگر دختري خواب ببيند در حيني كه پرواز مي كند به او تيراندازي مي شود ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند كه مانع پيشرفت او براي رسيدن به درجات بالاتر بشوند

‫78 دیدگاه ها

  1. و منی که چند ماهه خواب میبینم توانایی پرواز کردن پیدا کردم و مثل پرنده ها میتونم پرواز کنم:) الله يعلم كل شيء ❤️ توکل الله❤️

   1. من هم همیشه خواب می دیدم که پرواز می کنم تا اومدم سوئد الان بعد از مدت ها دیشب دوباره خوای پرواز دیدم. خدا عاقبتش بخیر کنه

   2. سلام
    پرواز کردن در خواب که به خاطر ترس از انسان، یک موجود و یا یک شی باشه، نشانگر اعتماد به نفس پائین در انسان
    هست، و باید تقویت بشه

    اگر در خواب کسی شما رو تعقیب می کنه و شما از ترس پرواز می کنید، تعبیرش اینه که، شما دارین از واقعیتی فرار می کنید، یا اینکه بعضی از ویژگیهای بد خود را سعی می کنید پنهان بکنید که آن را دوست ندارید.

    در خواب هایی که پرواز می کنید و از پرواز کردن خودتون لذت می برین، تعبیرش اینه که شخصیت متعادلی دارین

  1. من برای ۵ پنج یا ششمین بار هست که خواب پرواز میبینم که میتونم دستانم به آسمان ببرم و از زمین بلند شوم ودر سطح کوتاه پرواز کنم و دیشب این خواب رو دوباره دیدم ولی این دفعه عجیب بود که یک نفر یادم داد که خودشم میتونست پرواز کنه و من باید رام کارهای دیگی هم داشتم انجام میدادم از خواب که بلند شدم در خواب کفشم خیس بود که با قدرت تمرکز خشکش کردم

   1. سلام، احتمالا شما تحت تاثیر اموزشهای جدیدی قرار دارید و شیوه ی فکریتونو تغییر دادید، این مسی براتون عالی و مبارکه، ادامش بدید

   2. پروازکردن داخل خواب یعنی خوشی و حاجت روایی حالا وقتی یکی تو پرواز کردن کمکت کنه یعنی اینکه تو حاجتی که داری کمکت میکنع که مستجاب بشه این خوابی هم که گفتید با قدرت تمرکز کفشتو خشک کردی …یه نوع قدرت ماهورایی هستش که تعبیر خواب داشت قدرت ماهورایی یعنی این که به مقام بالایی میرسی😊ان شاءالله که به تمام خواسته هات برسی…التماس دعا😊🙏🏻

   3. سلام من دیشب خاب دیدم اولش راه میرم بعد یهو یه سنگ زیر پام حس میکنم ک باهاش توی اسمان پرواز میکنم بعد میبینم یه سایه سیاه تواسنان دنبالم هست ک منو بگیره و نزاره بپرم ک حس میکنم جن هست و و توی یه جایی مترکه میفتم ک میخاد منو بگیره و اذیتم میکنه ولی من همش ایات قران میخدنم و از خودم دورش میکنم بعد از خاب پریدم تعبیرش چی میتونه باشه

 1. سلام دیشب خواب دیدم پرواز داشتم وبا هواپیما پیشه دخترم که دانشجو هست رفتم ولی وقتی به فرودگهاه رسیدم دیدم دخترم نیومده دنبالم خلاصه خودم رفتم خونه بعد دیدم کسی خونه نیست بهش زنگ زدم گفت مامان کار دارم و نمیتونم بیام ومن با ناراحتی بهش می گفتم اخه موندم پشت در

  1. سلام منم چند بار که خواب میبینم پرواز میکنم ی سری که خواب دیدم توی کوهستانی از روی کوه میپرم روی ی کوه دیگه نهایتش رسیدم به ی چندتا درخت روی یکی از کوها که پنج تا قبر بود ی چشمه هم بود ی کم آب خوردم ولی دفعات بعد سطح زمین پرواز میکردم خیلی حس خوبی بود توی بیداریم حسش میکنم نمیدونم چیکار میکردم که پرواز کردم مدل شنا توی آب این پرواز توی خشکی کاش میشد توی واقعیتم تجربش کرد

   1. سلام
    من هم دقیقا در خواب مثل حالت جهش و شنا در آب، پرواز میکردم. سطحی بود و نه مرتفع اما لذت بخش … طوری که دیگران نمیتوانستند انجام دهند و به من نگاه میکردند و یجورایی حسرت میخوردند .. تعبیرش رو در این صفحه پیدا نکردم.. امیدوارم تعبیر خوبی داشته باشه

    1. دقیقا خواب منم همین طور بود که گفتید پرواز بدون بال و با اراده ی ذهنی البته هر از چندگاهی که ارتفاعم به سطح نزدیک میشد باید چند تا دست و پا می زدم درست مثل بادبادکی که چند بار نخشو باید بکشی تا بازم اوج بگیره

    2. خواب منم همین طور بود که گفتید پرواز بدون بال و با اراده ی ذهنی البته هر از چندگاهی که ارتفاعم به سطح نزدیک میشد باید چند تا دست و پا می زدم درست مثل بادبادکی که چند بار نخشو باید بکشی تا بازم اوج بگیره

   2. من هر دو شب یکبار خواب پرواز رو میبینم.
    واقعا از تعبیرش عاجزم هر کسی یه چیزی میگه
    درک نمیکنم واقعا. خیلی کتاب در مورد خواب خوندم ولی دلم میگه کامل نیست حتی کتاب خواب و رویای فروید رو گرفتم ولی به قناعت نرسیدم

    1. باسلام
     آن شالله خیر است.
     شاید خیلی به موضوعی که آینده ات به آن بستگی دارد فکر می کنی. بشین یک بار تصمیم بگیر و اینقدر این دست و آن دست نکن. والله العالم

 2. من خواب دیدم میپرم رو سیم برق تو خیابون ولی بال نمی زدم مثل سنجاب پرنده پرواز میکردم واقعا خوب بود

  1. سلام من از بچگی خواب میبینم بدون بال و با باز کردن دستهام پرواز میکنم دیشب دوباره خواب دیدم ی خانم غریبه با بچه پیاده جایی از من کمک خواست منم کفش نداشتم فقط جوراب مشکی پام بود بچه رو گرفتم با روسری بستم به کمرم و به فاصله کم از زمین بالا رفتم مادر بچه تعجب کرد ولی من آرام آرام بالا رفتم و با احتیاط از پرواز لذت بردم تا بچه رو به مقصد رسوندم و بعد دیدم خونه پدر شوهر سابقم که فوت کرده هستم اماایشون زنده بود و کل خانواده همسر سابقم بودن و به من میگفتن پر داری پرواز می‌کنی منم با ی لباس نیمه عریان مثل ی شلوارک و تاپ بودم روی زمین به شکم دراز کشیدم که ببینند بال ندارم ولی از نامحرم بودن اونها سختم بود

   1. واقعا این خواب‌ها دارن دیونه‌م میکنن یعنی هر دو شب یکبار همین خواب‌ها‌رو میبینم ولی در تعبیرش عاجزم

 3. با عرض سلام ٫ من چند روز پیش خواب دیدم که پروازمیکنم به طرف بالا ولی نه زیاد بالا
  و دارم به بعضی ها نشون میدم که میتونم پرواز کنم و‌ خیلی از این بابت خوشحال
  هستم٫ بعد ش باز میام پایین . این خواب را چندین بار دیدم. حتی تو این خواب
  دست آدم‌ها را میگیرم و با خودم تایک جای بخصوص میبرم و بهشون
  نشون میدم . تشکر می‌کنم از شما جواب خواب من را بدهید. انشاالله
  که خیر می‌باشد.

   1. سلام ممنون میشم اگه کسی میدونه تعبیر خواب من چیه کمک کنه من خیلی خواب پرواز کردن میبینم ولی بال ندارم و با دستام بال میزنم و پرواز میکنم گاهی برایی نشان دادن به دیگران که ببینن توان پرواز دارم و بیشتر حس میکنم از دست تعدادی فرارمیکنم و با ارتفاع تلاش میکنم فرار کنم و موفق میشم و به پرواز ادامه میدم

  1. من خواب دیدم از جایی به جایی دیگه پرواز می کنم و مردم از پرواز کردن من خوشحال هستن و بعد از پرواز به آرامی به زمین بر می گردم و تا حدی می تونم پرواز کنم و با سرعت

 4. باعرض سلام من دیشب درخواب دیدم که با شاخ سبز درختان بر روی درختان پرواز میکنم واقعا حس عالی بود

 5. سلام من دیشب خواب دیدم با یه اقایی رفتیم گردش و تفریح ک میشناسمش و بعد اون گفت میای باهم پرواز کنیم گفتم من از ارتفاع میترسم گفت بامن نمیترسی شروع کردبم باهم ب پرواز کردن منتها بال نداشتیم از رو سقف ساختمونای بلند میپریدیم تو هوا معلق بودیم خیلی جالب بود تا که رسیدیم ب بازار تهران و اومدیم زمین ، تعبیر خواب من چی میشه

 6. سلام همسر من خواب دیده که روحش به پرواز در اومده و روی زمین پراز گل و گیاه که کنارش قبرستون دوطبقه بوده فرود اومده اگه میشه تعبیرشو بگید ممنون

 7. من خواب دیدم که به یه جایی از بالا ترین نفطه آسمون پرواز میکنم ولی همین که حس خوبی داشتم یهو سقوط میکنم واز خواب میپرم…

  1. سلام دیشب خواب دیدم در مسیر خاکی و تاریکی یک لباس از جنس لباس تیوبی به تن دارم و در مسیری در ارتفاع کم پرواز میکنم که دیدم یک سگ زرد و خاکستری کوچک دنبالم راه افتاد و بعد یک سگ بزرگتر یک ترسیده بود و همش مواظب بودم که در حال پرواز نیافتم لباس تنم احساس میکردم مال قواسی هست که از خواب پریدم

  2. معنی خواب شما این است که اتفاق بدی میخواسته براتون بیفته و جان شما رو بگیره،ولی خداوند رحم کرده و جانی دوباره به شما بخشیده،اگه توبه ای دارید توبه کنید .

 8. سلام وعرض ادب

  یه خبر بدم به اونایی که خواب پرواز دیدن
  ( همه تون خواهید مرد)

  چرا؟؟چون مرگ حقه و همه خواهیم مرد پس دلخور نشید..مزاح وشوخی بود

  ولی در حقیقت تبریک میگم که حسی رو تجربه کردین که تو بیداری ممکن نیست

  من نزدیک صدبار اینجور خوابهارو دیدم ولذت میبرم..

  1. سلام، من هم خیلی پرواز کردن میبینم، همین دیشب خواب دیدم ارتفاع زیادی دارم پرواز میکنن، مادرم سعی میکرد جلومو بگیره ولی من اعتنایی نکردم و پروازمیکردم هیچ بالی نداشتم ،و فقط اراده میکردم و اوج میگرفتم

 9. سلام الان که دارم مینویسم تازه از خواب بیدار شدم خیلی خواب شیرینی بود بین مردم پرواز میکردم،پاهامو بر روی زمین ضربه میزدم و به سرعت به بالا میرفتم،انگار یه جای خرابه بود همه مردم جمع بودن و یه مراسم بود و انگار خیلیاشون منو میشناختن و من دلم نمیخواست منو ببینن،بعضیاشون میخواستن منو بگیرن که فرار میکردم،بعدش به خودم گفتم اینا منو شناختن و با صدای بلند مداحی میکردم،همشون توجهشون به من بود و تعجب کردن،با گوشیاشون فیلم میگرفتن،من هم خوشحال بودم نمیدونم چی شد که از خواب پریدم،چند بار این خواب برام اتفاق افتاده و از این بوم به اون بوم و هر جایی که بخوام میپریدم،خیلی خواب شیرینه،همش دلم میخواست در بیداری هم واقعیت داشت…

 10. سلام.من خواب دیدم کلاغ هستم و بالای کوه پرواز میکنم سعی کردم بالاتر بروم که متوجه شدم دارم وارد مه میشم ترسیدم خواستم دور بزنم و بیام پایین که بیدار شدم
  ممنون میشم جواب بدید که چه معنی داره این خواب.ساعت دقیقا چهار صبح دیدم این خواب و خیلی ترسیدم.

 11. سلام من خواب دیدم یه کره ای مثل زمین رو به روم هست و حس میکردم که توش یه قدرتی هست و چشام و بستم قدرتش گرفتم بعد از اینکه قشامو باز کردم انگار یکی بهم گفت پرواز کن بعد که خودمو سمت آسمان میبردم می دیدم میرم بالا اوایل نیفتادم پایین یعنی خودم می ترسیدم ولی بعد از چند بار تکرار دیگه راحت پرواز میکردم خیلی باحال بود کیف کردم

 12. سلام من زیاد خواب میبینم که بدون پرواز کردن کمی بالاتر ازسطح زمین به سرعت حرکت کنم وگاهی همدستهامو به سمت جلو میبرم مثل زمانی که شنا میکنیم کمی بالاتر ازسطح زمین حرکت میکنم امروز بعداز نمازصبح خواب دیدم که میتونم برفراز شهر پرواز کنم وساختمونهاروزیرپروازمیدیدم درهمه ی این خوابها به صورتی هست که میتونم وزنم روکمترازهوایی که درش زندگی میکنیم پایین بیارم وهمین امر به من توانایی پرواز میده ممنون میشم تعبیر خواب منو بفرمایید

 13. سلام خواب دیدم بالای سر جنازه پسر داییم که سالها پیش از دنیا رفته نشستم و دارم وضو میگیرم .
  و دیدم با چیزی شبیه گلایدر پرواز میکنم اما گویی خودم انرژی مصرف میکردم و بهم فشار وارد میشد

 14. من خواب دیدم دستانم را باز کردم و پرواز می کنم مثل اینه دنبال این هستم بیشتر بیاموزم پریدن را و خلاصه بسیار خوب یاد گرفتم و از یک جا به جای دیگر پرواز می کردم و خوشحال بودم و به همه می گفتم من آموختم پرواز کردن را اما من وقتی پایین رو نگاه می کردم بیشتر سیاهی می دیدم نه روشنی مثل اینکه موجودات خاصی بودن نه انسان

 15. سلام
  من دومین بار هست که در خواب میبینم پرواز میکنم بدون هیچ کمکی و هیچ بال یا چیزی. در ضمن هر دفعه محلی که پرواز میکنم شهری ساحلی هست که دو سال پیش رفته بودیم مسافرت و خیلی جای قشنگی بود و خوش گذشت. خارج از ایران. اصلا زمین نمیخورم با آرامش فرود میام خیلی لذت میبرم از پروازم و جالبه که هیچ کس از پروازم تعجب نمیکنه همه میبینن من پرواز میکنم و عادی برخورد میکنن. کلی تو آسمون میچرخم و واقعا لذت میبرم و هی با خودم میگم من که این همه مدت بلد بودم پرواز کنم چرا پرواز نکردم چرا لذت نبردم؟ فقط گهگداری نگران پسرم میشم و به خاطر اون پایین میام ولی اونقدر پرواز رو دوست دارم که ترجیح میدم که همش پرواز کنم گرچه گهگداری سرعتم زیاد میشه و یکم میترسم.

  1. منم چند سالیه که خواب پرواز شبیه شما میبینم، و بدون بال با پایین و بالا کردن دستام اوج میگیرم و خیلی لذت میبرم، و آروم فرود میام، و توی خواب میدونم این توانایی منه و بقیه قادر نیستند، حتی یک بار اینقدر حسش عمیق بود که وقتی بیدار شدم یه احساس سبکی عجیبی داشتم و یه خستگی تو کتف و بازوهام…

   1. وای منم دقیقا همین خواب و میبینم الان تقریبا سه ساله ک همین خواب و میبینم و دنبالم میکنن و من با دستام بال میزنم و ب سختی فرار میکنم ازشون البته من جدیدا انقد تو خوابام غرق شدم ک وقتی خوابم میفهمم دارم خواب میبینم اما جدیدا دیگه با دستام بال نمیزنم تو خوابام بال در آوردم و خیلی خوبه بال زدن باهاشون کاملا حسشون میکنم انگار جزئی از بدنمن حس تکون دادنشون خیلی خوبه با اینکه خوابه ولی هنوزم دارم از دست تعدادی ک دنبالمن فرار میکنم💔😂

   2. چقدر عجیبه که چنین خوابی رو با همین جزئیاتی که گفتید چندین نفر تجربه کردیم کاش تعبیرش رو هم می دونستم

 16. سلام من دیشب خواب دیدم. که ناراحت هستم. و پدرم که هشت سال پیش فوت شده بود. میاد. منو بغل میکنه. وباهم پرواز میکنیم. من. هین پرواز. با پدرم درد دل میکنم. اما اون. هیچ صحبتی نمیکنه.
  و منو. به. جایی شبیه خونمون میرسونه و ناپدید میشه..

 17. سلام
  من چندین بار تو خواب میبینم که بی اختیار و علی رقم میل خودم پرواز میکنم و نمیتونم خودمو کنترل کنم،به طوری که تلاش میکنم بیدار شم
  مهم ترینش دیشب بود که با یه دوست که فوت شده ملاقات کردم و بعد یهویی پرواز کردم و رو یه پشت بام کاهگلی فرود اومدم سعی داشتم خودمو از دید بقیه پنهان کنم
  ممنون میشم کسی راهنمایی کنه

 18. سلام من چندین بارخواب دیدم که بدون هیچ بال وپری بانیروی عجیبی اززمین به طرف آسمان بلندمیشم ولی امروزنزدیکای ظهرحدودساعت ۱۲خواب دیدم که روحم درآسمان شناوراست ولی نمیدونستم چقدراززمین فاصله دارم چون زیرپای خودرانگاه نکردم ولی خیلی حس عجیبی داشتم خیلی واقعی بودحتی توخواب میدونستم که روحم ازبدنم جداشده واکنون درآسمان شناوراست یه حالتی مثل سردرگمی یابلاتکلیفی بود وبعدازاون ازخواب بیدارشدم انگاربین خواب وبیداری بودم خواهش میکنم تعبیرخوابموبهم بگیدآیاتعبیر ش مرگه؟

 19. سلام من ۲۳سالمه
  از زمانی که یادم میاد هرشب یا یه شب درمیون یه خواب میبینم
  که یه عده دنبالمن
  اما من بدون هیچ ترسی با بالا پایین کردن دستام پرواز میکنم
  و اونها رو پشت سرم جا میزارم
  نمیدونم معناش چیه اما دوسش دارم همیشه بهم انرژی میده

  1. دقیقااااا خواب من ک سه ساله دارم میبینم ک همش دنبالمن و من با بالا پایین کردن دستم مثه بال بال زدن فرار میکنم فکر میکردم تنهام ولی الان ک دارم نظراتو می خونم خیلیا مثه من بودن و این منو حیرت زده میکنه حتما این خوابا یه معنی داره ک خییلیا مثه من میتونن خواب مشابه منو ببینن و حس و حال و هیجانی ک تو این خوابا هست واقعااااااااا باور نکردنیه

 20. سلام به شما
  من خواب دیدم که همه‌ی مردم می‌خوان منو بکشن که شامل خانواده هم میشه.😱
  من همش فرار میکردم دفعه آخر که فرار کردم از رو زمین بلند شدم و پرواز کردم . خیلی بالا رفتم
  درحدی که زمین رو گرد میدیدم و حین بالا رفتن گریه هم میکردم .😭
  اونا ها به خاطر قدرتی که داشتم از من میترسیدن و به خاطر همین میخواستن منو بکشن😥
  من این خواب رو تو یه شب پشت سرم هم سه بار دیدم.
  واقعا خیلی ناراحتم😔

 21. خواب دیدم ک از شخصی درخواست چیزی کردم ک مثل پرواز کردن بود مثلا براش کاری کرده بودم و این پاداشم بود،به آسمون رفتم و بال داشتم اما زمین رو میدیدم،با سرعت زیادی پرواز میکردم بدون کوچیکترین ترسی از سقوط کردن و ب هرکجا که میخواستم میتونستم برم..داشتم راه رو پیدا میکردم ک به جای اولی که ازش پریده بودم برگردم.اگه میدونید تعبیرشو کمکم کنید.

 22. سلام . خواب دیدم از حیاط خونمون جاذبه برعکس شده و به سمت آسمون کشیده میشم . و چیزی دستهام رو بسته بود و نمیزاشت که بالا برم . که یکدفعه اون دستبند پاره شد و رفتم بالا … . که زیر پام خونه ها رو دیدم و درحال دور شدن از زمین بودم که خوابم قطع شد .
  تعبیرش رو لطفا برام بنویسید .
  ممنون .

  1. خوابها رو همیشه خوب تعبیر کنید، مرگ و زندگی دست خداست و فقط خدا زمان مرگ انسان رو می دونه پس امیدتون به خدا باشه و فکر مرگ رو از ذهنتون بیرون کنید

 23. هیچ مانعی وجود نداشت.. به جای راه رفتن تو خیابون از بالای خونه ها پرواز می کردم و هر جا می خواستم فرود میومدم, به دوستای قدیمیم و حتی ۱ سلبریتی که دوستش دارم سر زدم، اونا از معلق بودن و پروازم اول ترسیدن ولی بعد خیلی خوششون اومد.. تعبیرش به کنار اما تجربه ی حس بی وزنی و پرواز واسه منی که ترس از ارتفاع دارم عالی بود.. ضمنأ من تو خواب اصلا از ارتفاع نمی ترسیدم، بال هم نداشتم

 24. دقیقا من هم چندین وقت خوابی نوعی پرواز کردن میبینم که با تمرکز کردن میتونم بگم ۵ سال این نوع خواب و پرواز هر از چند وقت میبینم به نتیجه ای رسیدین

 25. چند بار هست خواب میبنم از زمین خارج می شوم وبا سرعت به طرفی نا معلوم می روم دفه قبلی سیارات بودن این دفه هیچ سیاری نبود سیاه بود سیاه

 26. سلام
  برای چندمین بار هست که در خواب میبینم پرواز میکنم،اما اخرین باری که خواب دیدم ، یاد گرفته بودم چطور باید پرواز کنم و اوج بگیرم و چطور به زمین بیام.اوایلش که میخواستم پرواز کنم دستانم را به طرف اسمان میگرفتم یه بار از روی زمین میپریدم و بعد اوج میگرفتم و مستقیم به طرف اسمون میرفتم، شب بود، میترسیدم که انقدر بالا برم نتونم برگردم به خاطر همین سریع خودمو جمع میکردم، زانوهامو با دستام بغل مسکردم و مثل یه سنگ با شتاب سقوط میکردم.بعد به خونه رفتیم اونجا زیر سقف که پرواز میکردم برام لذت بخش بود و ترسی نداشت چون میدونستم سقف نمیزاره من زیاد اوج بگیرم بعد از اون دوباره زیر اسمون پرواز کردم به طرف .قبله پرواز کردم و یه جایی نشستمخیلی دوست دارم تعبیر کاملشو بدونم.

 27. من هم خواب دیدم که از قدرت جادویی و حرکت دادن اجسام برخوردارم، حس واقعا خوبی بود، حتی با خواهرم روی یک قالیچه نشسته بودیم و و من او ن رو به پرواز در آوردم و روی اقیانوس ها و کشور ها رد می شدیم، حتی خیمه حضرت عباس و با خودش رو هم دیدم، امیدوارم تعبیر خوبی داشته باشه، ، البته بعدش تو محله ی خودمون فرود اومدیم،

 28. به سوراخ ننشون خندیدن با این تعبیرشون من خواب دیدم پرواز کردم تا مریخم رفتم اومدم شبمپرواز کردم سیزده ساله ک‌گذشته هنوز زندم

 29. سلام
  من خواب دیدم بالای ی جا سر سبز و زیبا داشتم پرواز میکردم اون منظره اینقد زیبا بود ک تا حالا همچین چیزی رو ندیدم

 30. چند سالی هست که خواب میبینم دارم نزدیک زمین پرواز میکنم اول اینجوری بود که پاهام تا مچ رو تکون تکون میدم و آاااروم از زمین بلند میشم گاهی تا چهار پنج متر ولی اکثرا تا ارتفاع یک یک و نیم متر گاهی خیییلی نزدیک به زمین بیست سی سانت تلاش میکنم بیشتر بلند بشم ولی نمیشه جدیدا خواب میبینم با حالت نشسته انگار رو صندلی نشستم و پرواز میکنم پشتمو تکون میدم بلند تر بپرم . حرکتی آاااروم و سبک ، انگار شناوری . این پرواز ها تو خواب از زمانی که شروع شدن منم هی دارم هر روز عوض میشم . تحولاتی در زندگیم این چند سال رخ داده . بینشم تغییراتی کرده اوایل مثل همه مردم این روزها از دین جداشدم ولی رو به مطالعه بی وقفه آوردم روزی هفت ساعت مدام رو به تغییر شخصیتم آوردم از جامعه و کلیشه های روشنفکر نمایانه کم کم جدا شدم مذهبی های خشک رو کنار ذاشتم و به یک نگاه دیندارانه رسیدم و یک معنویت و تنهایی خوشایند . حاشیه ها رو کنار ذاشتم افسردگیم خوب شد افکار اقتصادی ای پرورش دادم به لحاظ فکری و مالی مستقل تر شدم و این راه همچنان ادامه داره و خواب های خوشایند پروازی من قطع نمیشن . معمولا تو خواب هام میرم مکان های معنوی اسلامی ولی ناشناخته یا جاهایی که تا حالا قدم نذاشتم مثلا حرم شاهزاده عبدالعظیم حسنی

 31. سلام وقت بخیر من اکثر اوقات این خواب میبینم تو شهر خودم پرسه میزنم ولی وایل تو تاریکی سقوط میکردم الان به راحتی کنترلش میکنم
  به هرجا که میخام سرک میکشم و اینکه همه چی سرجای خودش تو خواب حتی سبک زندگی مردم شهرمون
  و اینکه مدتی هست وقتی خوابم کسی بهم خیره میشه بیدار میشم پدرم چندباری گفته چرا هراسان میخوابی
  من روزی ۱۲ ساعت شرکت مشغول کارم و از اون روزی که این اتفاقات داره میفته در بیست چهار ساعت پنج ساعت خوابم اونم کلی کلنجار رفتن تو رختخواب
  میخوام بدونم تعبیری داره ممکن به مرور زمان مشکل ساز بشه
  و اینکه اینکه نشونه های میبینم که چند روز بعد برام اتفاق میفته
  وهمکارانم وقتی میبینن اتفاق میفته حیرت زده میشن ولی خودم میترسونه هر ساله این حس قوی تر میشه

 32. سلام دوستان
  به نظرمن که خواب هامون تجربه پرواز رو داشتیم
  فرشته هایی هستیم اشتباهی کردیم و بال هامون بریده شده
  یا به زمین فرستاده شدیم از اول همه چی تجربه کنیم یا تبعید شدیم
  نشونه اینه که چون تو زندگی قبلیمون تجربه پرواز داشتیم
  تو خواب هامون از اون زمان سقوط تا اوج مون به تدریج تجربه میکنیم
  اینکه چیزای درک میکنیم برای بیشتر مردم مسخره میاد
  و اینکه میتوان تو خواب به آینده سفر کرد
  و از طریق ناطقیت اوج میگیرم از عالم زمان مکان فراتر میروید
  و اینا که گفتم زاده ذهن مریض من اگر خوشتون نیومد لطفا بی احترامی نکنید فقط خواستم این حس در میون بزارم

 33. سلام
  منم خواب دیدم ک تو خونه ام دستامو میبردم بالا یهو میرفتم بالا بع سقف میخوردم قشنک پرواز میکردم
  ولی همش وحشت میکردم تند میومدم زمین باز میرفتم بالا

 34. خواب دیدم در ارتفاع نسبتاً کم، طوری که باغو درختان رو میتونستم ببینم،در حال پروازم ولی از دکل هایه برق فشار قوی میترسیدم از بین یک یا دوتاشون رد شدم ولی به اخریه برخورد کردم سیم برق همچنان در دستم بود ولی آسیبی به من نمیزد ولی خواستم دوباره برگردونم سرجاش رویه همون دکل ترسیدم،خیلی هم ترسیدم که برق بگیره منو برا همون اومدم رویه زمین دوباره و با یکی که میشناختمش شروع به راه رفتن به سمت خانه کردم…بازم ادامه داشت ولی واضح نیست زیاد برام و معنی دار هم نیست حتی قبل و بعد این داستان بالا هم اتفاق هایی داشت رخ میداد ولی یادم نیست🙏❣️

 35. خواب پرواز زیاد میبینم ولی دیشب خیلی متفاوت بود،خودم و در آسمان پر ستاره شب دیدم که دستم توی دست کسی بود که من و اینور اونور میبرد و زیر طاق آسمان در یک سطح پرواز میکردیم و میدونستم که اون آقا، راهنمای من از دنیای دیگه است، داشت میگفت وقتی مردی میای اینجا و …من خیلی خوشحال بودم و حس خوبی داشتم.
  یک نفر دیگه هم با راهنماش کنار ما پرواز میکردن که نمیدیدم و نمیشناختمش.

  1. سلام خسته من دیشب خواب دیدم بادوستم که فکرمی کردم وارده تقریبا شیعی مانند هواپیما بعد ازهم جداشدنی واون بالاتر رفت ومن زودتر برنامه نشستم بعد از مدتی دوستم به من ملحق شد

 36. من چند وقت یکبار این خواب رو می بینم. احساس میکنم دو تا بال دارم ولی بالهام قدرت کافی ندارند. پرواز میکنم باهاشون ولی از چند متری زمین بیشتر نمی تونم ارتفاع بگیرم. توی همین ارتفاع ۴-۵ متری ولی خیلی راحت حرکت می‌کنم و به اینطرف و آنطرف میرم. گاهی وقتها میرم سر کارم، گاهی وقتها دیدار فامیل و دیشب هم رفته بودم یه جای خوش آب و هوا و روی بالکن یک هتل خیلی خیلی خفن فرود اومدم. البته نمی تونستم دیگه از بالکن بیام پایین. می ترسیدم بخورم زمین.
  ولی جالبه که صبح که پامیشم جای بالها رو روی بدنم حس می‌کنم.
  حس خیلی خوبیه. هیچ جور نمیشه وصفش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *