پ

پختن گوشت

پختن گوشت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب گوشتي در حال پختن ببينيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي و توقعات بيش از اندازه به اطراف مي نگريد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *