Advertisement
پ

پاشنه

 

پاشنه
محمدبن سيرين گويد:
پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكست، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن پشيماني حاصل شود. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكافت يا مجروح شد، همين تاويل دارد، اما ندامتش از آن كمتر باشد.

جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند كه پاشنه پاي خود مي بريد و بخورد سباع و درنده مي داد، دليل كه آن چه به كسب حاصل كرده بخورد دشمنان دهد. اگر بيند كه پاشنه پاي او بيفتاد، دليل كه او را كار و كسب نباشد و درويش بيچاده گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
چنانچه در خواب ببينيد که پاشنه پاي شما مجروح است در صورتي که در بيداري پاي شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشيد نشان آن است که از انجام کاري پشيمان مي شويد. شکسته بودن پاشنه پا نيز همين تعبير را دارد يعني چنانچه در خواب ببينيد پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده ايد خواب شما مي گويد در آينده کاري ناصواب مي کنيد که ندامت مي آورد و شماتت و ملامت مي شنويد. پاشنه پا به طور کلي نشان کارها و استحکام امور زندگي خواب بيننده است. چنانچه ببينيد پاشنه پاي شما از کفش يا جوراب بيرون است در محيط شغلي، چه اداري و کارمند باشيد و چه کاسب و تاجر، چشمهايي مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زيباي شما را زير نظر دارند. اگر در خواب ديديد که پاشنه شما سالم و محکم و قوي است خواب خوبي است و به شما نويد مي دهد که در کارهايتان مسلط مي شويد و با قدرت عمل مي کنيد. اگر در خواب مشاهده کرديد که پاشنه پا نداريد و پاشنه شما را يک حيوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشيد متضرر مي شويد و اگر کارمند باشيد کار يا مالي از دستتان مي رود. اگر چيزي به پاشنه پاي شما چسبيده بود که در راه رفتن مزاحمت ايجاد مي کرد سر زبان مردم مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند.

اچ ميلر مى‏گويد:
ديدن پاشنه‏ى پا در خواب، بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگر در خواب ببينيد كه پاشنه‏ى پايتان زخمى شده، به اين معنا است كه عده‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *