پ

پارچ

پارچ
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقي مداراگر با ديگران است ، و همچنين به ثمر رسيدن تلاشهاي شما .
2ـ ديدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *