Advertisement
پ

پادشاه

تعبیر خواب پادشاه محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب پادشاه دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهي است. اول: آن كه بيند كه پيغمبر(ص) او امام گرداند. دوم: آن كه بيند كه علم شريعت ورزد. سوم:آن كه گوش پيغمبر پيش خود بيند، يعني منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن كه بر منبر او خطبه كرد. پنچم: آن كه جامه رسول (ص) بر ت ن او است. ششم: آن كه انگشتري بيند كه در انگشت دارد. هفتم: آن كه بيند ك او آفتاب ياماهتاب گرديده. هشتم: آن كه بيند تن او رودخانه شده است. نهم: آن كه بيند كه چشم او ديوار شهر گشته است. دهم: آن كه بيند كه چشم او محراب مسجد جامع شده است. يازدهم: آن كه پادشاه او را انگشتري دهد. دوازدهم: آن كه بيند كه چشم او مانند گاوي شده است. اين دوازده چيز در خواب ديدن، دليل بود بر يافتن سلطنت و پادشاهي.

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه اگر بيند كه پادشاه او را جامه داد و كلاه داد، دليل كه بر مردمان خويش رئيس و الي گردد. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه است پاكيزه، دليل بود بر شرف و اقبال و صلاح كار ودرازي عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه چركين و دريده بود، دليل بود بر بدي حال پادشاه و عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه دستار است، چنانكه در روزگار رسول (ص) بر سر صحابه است، دليل كه به پادشاه عدل و انصاف برسد. اگر بيند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دليل كه مملكت جهان بگيرد و بر آن قرار گيرد. اگر بيند پادشاه شد، دليل كه بيننده خواب توانگر شود. اگر بيند پادشاه در كوچه يا در سراي او درآمد، چنانكه در آمدن او به زاري و انكار است، دليل است كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بيند در آمدن او آنجا چيزي منكر نبود، دليل است هيچ مضرت و زيان به اهل آن موضع نرسد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه اگر بيند پادشاهي بمرد و دفنش نكردند و بر وي نگريستند و جنازه او برنداشتند، دليل است بعضي از سراي او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراي او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است. اگر ديد به كسي سلام مي كرد و يا كسي بدو سلام كرد، دليل ايمني است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بيند كه رسن در دست داشت يا دست در رسن زده است، دليل است كه به راه راست رود و بر جاده عدل و انصاف اقامه نمايد.

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره ونصيب يابد. اگر پادشاه را در لباسي نيكو بيند، در سرائي يا در كوچه اي كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتي وبزرگي پادشاه و ولايت و عزت و جاه وي و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بيند در پادشاه نقصاني است، تاويلش به خلاف اين بود.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه اگر بيند پادشاه به روي ختفه است، دليل است پادشاهي بر وي بماند. اگر پادشاه بيند كه به زمين فرو شد، دليل كه مردي پادشاه را حرمت و منزلت بيفزايد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب پادشاه

اگر كسي پادشاه را گشاده روي و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاد شود.
اگر كسي وزير پادشاه را به خواب بيند، دليل است كاري كند كه زود به صلاح بازآيد.
اگر حاجت دربان پادشاه را بيند، دليل كه از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
اگر نديم پادشاه را بيند، دليل است او را از كسي ملامت رسد.
اگر ملازمان پادشاه را بيند، دليل است كه شغل و عمل او به صلاح آيد.
اگر اعوان و نديمان ياوران و همنشينان پادشاه را بيند، دليل است كه كار او گشاده شود.
اگر وزيران پادشاه را بيند، دليل است كه كسي او را ملامت كند و چيزي كه از دست او رفته بود، به دست او بازآيد.
اگر چاكران وكيل را بيند، دليل نمايد كه كسي او را ملامت كند كه از شغل دون بي ارزش عاجز شود.
اگر پرده دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار بسته او گشاده شود.
اگر مقنعه زن پادشاه را بيند، دليل است كه كسي را وعده دهد به دروغ.
اگر زندانيان پادشاه را بيند، دليل بود كه غمگين و مستمند شود
اگر جلاد پادشاه بيند، دليل است كه مراد او زود حاصل شود.
اگر دبير پادشاه بيند، دليل است آن چه مي جويد بيابد.
اگر اسلحه پادشاه را بيند، دليل است كه از زني منفعت يابد،
اگر ركابدار پادشاه را بيند، دليل كند كه سخن دروغ و بي حاصل شنود.
اگر غاشيه دارغاشيه داركسى كه مامور نگهدارى زين و برگ و نمد زين و … اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببيند، دليل كه او را غم و اندوه رسد.
اگر جامه دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار او نيكو شود.
اگر دوات دار پادشاه بيند، دليل كه او را زنان چيزي حاصل شود.
اگر خوانسالار پادشاه را بيند، دليل است خرم شود و مال حاصل نمايد.

اسماعيل بن اشعث گويد: تعبیر خواب پادشاه

اگر بيند پادشاه به شهري درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه كرد، دليل نمايد كه كار آن شهر نقصان و آفت پذير بود. اگر بيند كه پادشاه در شهر او يا خانه او بخفت، دليل كه پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرمايد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب پادشاه

به عقيده فرويد و با توجه به تئوري سمبوليسم در خواب او پادشاه در خواب هايي که ما مي بينيم سمبول پدر است. همان طور که جاي ديگري از اين کتاب نقل شده فرويد معتقد است اشياء و عوامل و همه چيزهايي که زندگي ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هايي ظاهر مي شوند و او مي گويد سمبوليسم جالب ترين فصل تئوري خواب است و به عنوان شاهد نمونه هايي نيز مثال آورده است. اگر نظريه فرويد را قبول داشته باشيم که درست به نظر مي رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ايراني و اسلامي نيز تقريبا همين عقيده را دارند يعني مي گويند خيلي چيزها در خواب مظهر و نمونه چيزهاي ديگري هستند که در زنگي روزانه آنها را لمس مي کنيم. در همين کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتيم که معبران اسلامي معتقدند که آفتاب يا خورشيد در خواب هاي ما پدر است. ماه مادر و ستاره هاي ديگر به همين ترتيب معرف اشخاص ديگر مي باشند . به خصوص فرويد تاکيد دارد که پدر به خصوص اگر سختگير و مستبد و يکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلي مي شود. با اين تعريف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص ديگري که در زندگي ما آمر و حاکم هستند مي توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئيس، کارفرما، معلم و يا هر کس ديگري که در مقام مقايسه ما خويشتن را در مقابل او ضعيف و بي مقدار مي دانيم. با اين مقدمه مي توانيد پادشاه را در خواب خود بشناسيد کيست و روياي شما از چه کسي با شما سخن مي گويد. اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببينيد که بشاش و خوشحال و راضي است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشي که در زندگيتان پديد مي آيدخبر مي دهد. اگر پادشاهي مرده باشد و شما او را زنده ببينيد خواب شما مي گويد که در روزهاي آينده با شخصي رو به رو مي شويد و برخورد داريد که مي تواند در زندگي شما تعيين کننده باشد. اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمي به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعليق مي يابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبي بي تفاوت مي گذريد بي آنکه از آن سود ببريد و بهره مند شويد. اگر ديديد که پادشاه وارد خانه اي شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زيان وارد مي آيد ولي اگر متعلق به خود پادشاه بود سودي براي بيننده خواب متصور است. چنانچه پادشاه را اندوهگين و گرفته خاطر ديديد خواب شما از يک غصه خبر مي دهد. اگر بيننده خواب ببيند که با پادشاه نشسته و صحبت مي کند يا بر سر سفره قرار گرفته و غذا مي خورد گرفتار غم و اندوه مي شود و بين او و خانواده اش جدائي مي افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره ديديد و خودتان کنار او نشسته بوديد، خواب شما از عمر طولاني خبر مي دهد. چنانچه دختر جواني خود را با پادشاه ببيند خواب او از عشق و ازدواج خبر مي دهد و اگر پسر جوان و مجردي خويشتن را با پادشاه ببيند بايد نگران يک رقابت عاطفي باشد و شکست در عشق را بپذيرد. اگر در خواب ديديد که به تماشا ايستاده ايد و پادشاه با اتومبيل مي آيد و از مقابل شما مي گذرد مترصد دريافت خبري بزرگ باشيد. اگر ديديد از جائي که هستيد پادشاه سوار ماشين شد و رفت امنيت و فراغت مي يابيد و نگراني و تشويش شما زايل مي گردد و اگر ديديد جائي که هستيد پادشاه آمد و پياده شد گرفتار بلايي مي شويد و محدوديت براي شما به وجود مي آيد و اگر ديديد که با پادشاه به سفر مي رويد نيکو خوابي نيست.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب پادشاه

1ـ ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرور را از خود دور كنيد . اما جاه طلبي همچنان بر شما حاكم است .
2ـ اگر خواب ببينيد پادشاهي تاجدار هستيد ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .
3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگيريد ، نشانة آن است كه براي كوتاهي در انجام وظايف خود سرزنش خواهيد شد .
4ـ اگر دختري خواب ببيند به حضور پادشاه رسيده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه از او حساب مي برد . اما اگر خواب ببيند از جانب پادشاه مورد التفات قرار مي گيرد ، علامت آن است كه بر مقامي والا ارتقاء مي يابيد و از روي تفاهم با مردي ازدواج مي كند

‫19 دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم ایت الله خامنه ای به خانه ی نزدیکان امده و من را خیلی مورد التفات و محبت خود قرار میدهد و ما مشکلی داشتیم که برای حل ان امده بودند میخواست من را به خانه ی خویش ببرد چون متاهل بودم رد کردم تعبیر این خواب چیست

  1. با سلام .من به دفعات خواب سلاطین و شاهزادگان را میبینم .وبه کرات پیش تمده که خواب اقای خامنه ای را دیده ام .چه تعبیری برخوابهای من هست .ایا دیدن شاهزادگان تعبیری مشابه فرمانروایان و قدرتمندان دیگر دارد

 2. خواب شاهنشاه و ولیعهد را دیدم
  و چون ایینها ر ا دوست دارم قطعا تعبیر خوبی خواهد داشت
  _____
  خواب را خودت میتوانی تعبیر کنی اگر دوستش داشتی خوش یمن است ، اگر دوستش نداشتی مراقب باش :|

 3. سلام من دیدم آیت الله خامنه ای در جمعی وارد شدند با لباس سفید و ترو تمیز واز میان جمع بنده را اکرام کردند گویی که مرا چندین سال هست که میشناسند و من در کل خواب کنارشان بو دم و او برای جمعی در خانه ای صحبت میکردند و بعو از صحبن ایشان به خارج از خانه رفتیم گویی برای وضو گرفتن و در آن مدت با من بودند و با من صحبت میکردند و بعد از آن دوباره وارد خانه شدیم و ایشان دوباره صحبت کردند در حالی که من کنارشان بودم

 4. خواب محمد رضاشاه رو دیدم و او به من گفت هر چه بخواهی من برای تو فراهم میکنم نگران نباش خیلی مهربان بود

 5. من خواب دیدم ایت الله خامنه ای به خانه ی نزدیکان امده و من را خیلی مورد التفات و محبت خود قرار میدهد و ما مشکلی داشتیم که برای حل ان امده بودند میخواست من را به خانه ی خویش ببرد چون متاهل بودم رد کردم تعبیر این خواب چیست
  بشدت نگران سلامتی شما هستم حتما یگ تست پروستات بدید

 6. خواب دیدم جایی هستم که دوستم وخواهراش هستن.مادرمم یه گوشه.دوتاازدخترخاله های پدرم که باهم خواهرندبی حجاب وخیلی شیک بالباسهای گرون وباز یکی سفید یکی قرمز نشستند .منم رفتم تونوبت. خانم جوان ومحجبه ای برای رفع مشکلات هرکس دعا می نوشت.توهمون سالن قسمت راستش یه کنسرتی بودکه صدای موزیکشونشنیدم اما حضور ملکه انگلیس رودیدم.فکر میکردم هروقت دیدمش تعظیم رسمی کنم.اما یادم نیست چجورشدرفتم پیشش وبرخلاف تصورم خوش برخوردبود چون قبلش فکر میکردم بهم اخم کنه وجذبه بگیره.یکی از خانمهای کنارش من روصدازد وچیزی بهم گفت منم اونجا تعظیم کردم ولبخند زدم وملکه هم روی خوش نشون داد.بعد خیلی سریع خودموباچندتا دخترکه انگار یکیشون بامن دوست بود خودمو جایی دیدم فقط اقای خامنه ای بود کنار میزی که جنسهای فروشیش کره بود.اونا می خواستن بخرن .اقای خامنه ای ازیه مدل از کره ها تعریف کرد .من گفتم کره های سوئد خیلی خوش بوتر وباکیفیت ترن شبرهاشونم.اونم تائید کردو کلابا خوش رویی جواب میداد ومهربون رفتارمیکرد.بعد با یکی از برادرهام وشاید پدرم هم بود وبعضی که اتگتر مهمون یا اشنای مابودن برای یکارمهمی سوارمینی بوسی شدیم که به سمت سربالایی تو همون روستای نسبتا کوهستانی که فکر کنم کره ها یه سریش محصول اونجابودن رفت.وانگار می خواستیم اشنایی سرازکارما درنیاره که برادرم اشاره به رستوران روستایی سر راهمون کرد که طبقه بالاش یکی از اشنایانمونو که همیشه باخانواده ما رقابت دارند کرد.یهویی خودمو تو دانشگاه دوباره دیدم واون خانم دعانویس رفته بود ومن ناراحت که دوستم کاغذی داد دستم گفت مامانم ازاون خانم برای من جهت حل ۳تا مشکل دعا گرفته دومیه این بود که دعای استجابت باشه ولی جهت اینکه شخصی که دخترم دوست داشته برگرده دوباره(من باهاش نامزد کردم بی دلیل رفت وباشخصی که خیلی بدم می اومد از شخصیتش ازدواج کردبچه دارشد )من خیلی ناراحت بودم این دعاچیه.این الان ۵۴ساله شد .انرژیشو برای اون ادم گزاشته بچه بهش داده حالا بیادکه چی.ولی اون خانم دعانویس ظاهرا دیگه در دسترس نبود.

 7. سلام
  خواب دیدم با تعداد افرادی در یه خانه پای سخنرانی آقا خامنه ای نشسته بودیم که من از جایم بلند شدم و سر پا گوش میدادم، یک دفعه پشت سرم را نگاه کردم ببینم جلوی کسی رو نگرفتم که آقا گفت بشین، گفتم جلوی کسی رو نگرفتم، گفت مسئله این نیست تو که بلند شدی دیگران هم ازت یاد میگیرن نگاه کن سمت چپا رو وقتی نگاه کردم دیدم پسر ۱۰ ساله ام هم سر پا وایساده، بعد دوتایی نشستیم.
  بعد یه خانمی یه نقد به یکی از حضار وارد کرد آقا خامنه ای نوشته های دستش رو ورق زد و گفت جواب برا توام دارم خودت در فلان جا فلان حرف رو زدی چرا؟
  بنده خدا ساکت شد و دیگه حرف نزد
  و همه به نصایح آقا گوش کردیم تا جلسه تمام شود.

 8. با سلام من امروز صبح ساعت 5 از خواب بیدار شدم و دوباره خوابیدم ساعت 6.30 دقیقه بود خواب دیدم که سر پشت بامی نا آشنا با تعدادی هم از مردم بودیم که نمی شناختم ولی برامون رهبرمون آقا خامنه ای حضور داشت سخنرانی کرد و گفت ما خودمون ناراحت بودیم از شاه بدلیل خشونتی که با مردم داشتند حالا بعضی ها می خوان ما برای حفظ حکومت اون کارا رو بکنیم که من قبول ندارم اینارو گفت همه صف وایستادیم برا اقامه نماز رهبری لبه پشتبام بود قامت بستیم یه دفعه دیدیم نیست اومدیم از لبه پشت بام پایین رو نگاه کردیم که دیدیم آقا روی اسفالت افتاده به بغل و لباساش خوبیه که بیدار شدم دیدم ساعت 6.30 دقیقه صبحه

 9. درود استاد، مردی چهل و چهار ساله هستم خارج از کشور و جدا از همسر و فرزندم زندگی میکنم، دیشب خواب دیدم که تویه یه خونه محقر که ظاهرا منزل پدریم بود بهمراه بعضی از اعضا خانواده در اتاق خوابی دور یه تخت خواب نشسته بودیم و من یه لباس راحتی کهنه و شلخته به تن داشتم در همان حین شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون مهمان منزل محقر ما بودند با لباس های رسمی و فاخر ، گپ ایشان فقط با من بود اون هم بطور رسمی ولی با لطف و مهرورزی، اما گپ من با ایشان بسیار عامی و خودمانی بود، و من احساس میکردم ایشان سعی میکنه من رو با متانت تحمل کنه. در نهایت موقعه ای که ایشان میخواستند منزل ما رو ترک کنند یک برگ اسکناس تراول خارجی به من هدیه دادن که عدد 1200 بر روی اسکناس بود اما نمیدونم واحد پول چی بود، و به من گفتن این هدیه و برکتی است از طرف من به شما، لطفا با فلان برادرت نصف کن، بعد از آن از خواب پریدم، با احترام، لطفا تعبیر بفرمایید . سپاسگزارم

 10. سلام من چند شب پیش خواب دیدم خامنه ای رهبر مملکت اومده خونمون نشسته و عسل میل میکنه منو داداشم نشسته بودیم ایشون ظرف عسل و به مادادند گفتند بخورید مام خوردیم ولی داخلش زنبور مرده بود که زنبور مرده را کنار زدیم و از عسل میل کردیم. این از این
  چند شب پیش بازم به صورت لحظه ای خامنه ای رو در خواب دیدم گشاده ربودند ایشون چ تعبیری دارد.؟؟

 11. سلام من خاب شاهزاده دیدم که وارد خونمون شد و قرار بود پدر و مادر شاهزاده هم بیان خونمون و اون شاهزاده رو نتونستم ببینم فقط موهای زیباشو دیدم البته شاهزاده پسر بود

 12. سلام من خواب دیدم تو خیابون شلوغی دو تا مرد که لباس مشکی به تن داشتن دعوا میکردن اون مرد بده به هلاکت رسید و من تماشا میکردم و مایل نبودم این صحنه ها رو ببینم بعد من به عنوان شهردار شهر معرفی میشم یکی از کارمندان شهرداری میگه ما موهامون تو شهرداری سفید شد اونوقت خانم تیموریان شهردار شد پسر جوان فامیل شوهرم میاد و به موهای جلوی سر من که از روسری بیرون بود اشاره میکنه و به اون طرف میگه تو موهات سفید شد یا خانم تیموریان که جلوی موهاش انقدر سفیده ؟(در واقع هم موهام بیشتر سفیده)
  من بهش میگم همه ی موهام سفیده و اون پسر جوان تعجب میکنه من شهردارم اما با کارمندان شهرداری که بیشتر خانم هستند همکاری میکنم و خیلی متوازع بودم مانتو شیری رنگی به تن داشتم و علاوه بر اینکه پا به پای همکارانم کار میکردم مدیریت هم میکردم میخواستم با همکاران مرد وارد جلسه بشم که از خواب بیدار شدم به نظر شما چه تعبیری داره؟

 13. سلام .من هم خواب دیدم داشتم از چند پله میرفتم پایین که کنار همسرم باشم .یک سمینار بود اونجا و من از کنارصندلی اون جمعیت رد میشدم و با خودم فکر میکردم که اینها هیچ کدوم نمیدونن که من همسر رییس جمهورشون هستم .تا رسیدم ردیف اول و همسرم جلسه اش تموم شد و سراسیمه دستم را گرفت و به اتاقی برد و در را بست و مرا بوسید .صورتش را کامل دیدم قد بلند صورت قهوه ای رنگ داشتند و سرشون هم تاس بود . من را در آعوش گرفته بودند و من به او گفتم تو مگر نمیخواهی از من جدا شوی که از خواب پریدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *