پ

پابنداني کردن

پابنداني کردن
محمد بن سيرين گويد:
اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است.
اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد.
دوم: عنايت كردن با وي.
سوم: خير منفعت بدو رسد.
اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *