Advertisement
ی

يخ

يخ
محمدبن سيرين گويد:
يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر مغربي گويد:
يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
يخ : ناراحتي
شکستن آن : ترس بيمورد
روي آن سر خوردن : تصادف

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .
۲ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .
۳ـ اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .
۴ـ اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .
۵ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .
۶ـ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .
۷ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود .
۸ـ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .
۹ـ اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .
۱۱ـ نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

ليلا برايت مى‏گويد:
خوردن يخ در خواب، علامت آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببينيد كه يخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد

‫9 دیدگاه ها

    1. سلام من خواب دیدم حیاط خونه عموم کلن یخبندان شده و زیر این یخا کلن جنازه بود جنازه کسایی که میشناختم کسایی خیلی برام عزیزه تعبیرش چیه؟

  1. سلام من درخواب دیدیم که روی یخ مثل سرسره بازی میکنم ازاین برسرمیخورم وبه هواپرتاب میشم مین کاروتکرارمیکردم خیلی کوتاه بودخوابم تعبیرش چی میشه؟؟؟؟؟…..

  2. سلام من توخواب دیدم دارم نمایش خانوادگی میبینم یک دفعه نقش اصلی بین کلی آدم روی کای تکه های یخ میریزد وتمام بدن من پرازتکه های یخ کوچیک بود خاستم معنی شوبدونم؟؟؟

  3. خواب دیدم که چند تا کبوتر یخ زده بودن اون ها رو گذاشتم توی اب با ذوب شدن یخ ها از تَنِشون دوباره زنده شدن وحرکت کردند
    تعبیرش چی میشه؟؟؟

  4. سلام خواب دیدم یه حالت دریاچه بود آبش ذلال بود روش یه لایه یخ بسته بود حدود یکی دوسانتیمتر یخ زیر پام شکست افتادم تو آب اومدم بیرون ولی لباسام خیس نشد.تعبیرش بفرمایید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *