ی

يتيم خانه

يتيم خانه
لوک اويتنهاو مي گويد :
يتيمخانه : بد نامي

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن يتيم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامي كه شما ثروت و دارايي داريد با شما خواهند بود .
مشاهده‏ى يتيم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *