ن

نوزاد

نوزاد
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن نوزادي تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودي سرگرميها و شاديهاي لذتبخشي تجربه خواهيد كرد .
اگر دختري خواب ببيند نوزادي دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانيهاي غير اخلاقي خواهد شد .
اگر خواب ببينيد نوزادي مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق مي شويد از گرفتاري و سختي جان سالم به در ببريد .
اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهيد گذراند.
اگر دخترى در خواب مشاهده كنيد كه صاحب نوزادى است، بيانگر آن است كه بايد مراقب اعمال خود باشد. ديدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *