ن

نوازنده

نوازنده
لوک اويتنهاو مي گويد :
نوازنده : خرجهاي بيهوده- ولخرجي
گروه نوازندگان : دوستان وفادار

هانس کورت مى‏گويد:
اگر در خواب يك نوازنده‏ى ارگ ببينيد، به اين معنا است كه دست به كار اشتباهى خواهيد زد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *