ن

نوار پارچه

نوار پارچه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن نوار پارچه‏اى در خواب، بيانگر شادى و سرور است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *