ن

نشاسته

نشاسته
محمدبن سيرين گويد:
اگر در خواب بيند كه نشاسته مى‏خورد، دليل غم است و گويند كه بيمار شود. اگر بيند كه نشاسته را حلوا نمود و خورد، دليل منفعت است. اگر بيند كه از گندم نشاسته نمود، دليل كه به كسب خود نعمتى حاصل كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نشاسته ماده اي است که از گندم مي گيرند و ديدنش در خواب نيکو است و خير و برکت تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد که غذايي از نشاسته مي خوريد به نعمت مي رسيد و چنانچه ببينيد خودتان نشاسته درست مي کنيد کاري انجام مي دهيد که در آن برکت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *