ن

نخجير

نخجير
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم شود و گويند كه سالار دزدان شود.
اگر بيند كه خود به صوتر نخجيرات بود، دليل است بددين بود و توبه بايد نمود.

جابر مغربي گويد:
اگر به خواب بيند كه نخجيران را به دام يا تله مي گرفت، دليل كه به حيله مال از مردم بياباني بستاند.
اگر بيند كه نخجيران با وي سخن گفتند و مطيع او شدند، دليل كه مقرب پادشاه شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *