ن

نبات جلاب

نبات جلاب
ديدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.
اول: سخن خوش.
دوم: بوسه دادن،
سوم: مال.
چهارم: فرزند.
پنجم: دوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *