ن

ناياب

ناياب
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دنبال چيز نايابى هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *