Advertisement
ن

نان

تعبیر خواب نان محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب نان ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال. اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان
تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان  دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»
اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «۴۱»

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب نان

اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

. ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب نان

ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب نان

ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگي عيش بود و پرهيزكاري و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگي كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستي بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب نان

ديدن نان در خواب چهاروجه است.
اول: عيش خوش.
دوم: مال حلال.
سوم: ولايت.
چهارم: خير و بركت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب نان

ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان ديدن نان : موفقيت در امور
خريدن : بهره بردن، استفاده
خوردن :دعوت شدن به سفره و يا مهماني
خوردن نان سفيد: شما دوستان خوبي خواهيد داشت
خوردن نان سياه : بدبختي
خوردن نان گرم : بيماري
خوردن نان تازه : دوران بد به پايان خواهد رسيد
خوردن نان خشک : شما دشمناني داريد
نان پختن : موفقيت
حمل کردن نان : ضرر و زيان
نان شيريني ادويه اي : سرخوشي سبکسرانه

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان ديدن نان سفيد روزي حلال باشد

مؤلف گويد : تعبیر خواب نان

خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخورمي مي باشد در صورتي که گرم و تازه باشد

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب نان

ديدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جويي و قناعت است .
ديدن تكه اي كيك در خواب ، نشانة آن است كه كاميابي و ثروت مطيع و رام چنگ شما خواهد بود .
ديدن خرده هاي نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهايي بيهوده خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد تكه هاي نان ناگهان زياد مي شود ، نشانة آن است كه به موفقيت بزرگي دست خواهيد يافت .
اگر در خواب قرص نان ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زيادى انجام مى‏دهيد.
اگر در خواب خرده‏هاى نان ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد.
اگر خواب ببينيد كه نان چاودار مى‏خوريد، بيانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستيد.

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب نان
ديدن نان سفيد در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببينيد كه نان شيرينى مى‏خوريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت

‫30 دیدگاه ها

 1. خواب دیده بودم نانهای پاکیزه زیاد در خانه ای ما است و من از اون نانها به کسی میدادم الان تعبیرشو دیدم نمیدانم راحتی ب من میرسد یا به کسی ک نان دادم؟؟؟!!!

  1. سلام در طی یک شب بنده دو بارخواب سفره و نان دیدم اولی در منزل دوستمان بر سر سفره بودیم و نان بسیار لطیفی که تا بحال نخورده بودیم سر سفره بود
   دومی با مادرم سر سفره بودیم سه تا نان لواش نرم سر سفره بود که برادرم از سفر برگشت و با خودش یک قابلمه غذا آورد و گفت اینو بابا درست کرده و فرستاده (پدرم چند سالیه مرحوم شدن )

  2. سلام خواب دیدم نان را نظری میدهند و من در ان شلوغی یکباره دیدم ۳عدد نان بربری افتاده راه روی خیس ک وکثیف انها را ورداشتم نان ها هم کثیف شده بودند نگاه کردم دیدم دورو ورم هیچکس نیست فقط یه رفیقم کنارمه

 2. سلام در خواب ديدم همسرم نان گندم پخته كه مغز آن خرما دارد و از تنور در مي آورد به من ميدهد لطفا تعبير آن را بگوييد

  1. سلام وقت بخیر تعبیر خواب سوار به عقب ی وانت بودن و کف دست خرده نون باشه ک دو تا کبوتر یا پرنده از اون نون ها بخورن ولی درد حین نوک زدن واسه برداشتن نون حس بشه توی خواب چیه خواهش میکنم جواب بدین

   1. سلام وقت بخیر من هم درست مثل شما چند سال پیش خواب دیده بودم. خواب شما تصمیمی که بر جای مسافرت رفتن راداشته باشید نمی‌شود،

 3. سلام وقت شما بخیر.خواب دیدم با دوستم در بازار راه میرویم سر راه یک نان سنگگ بزرگ را دیدم که روی زمین گذاشته بودند طوریکه مردم از روی آن رد شوند انگار که وقت غذا خوردن در رستوران تمام شده بود و نانی که اضافه آمده بود را بیرون گذاشته بودند به محض اینکه نان را دیدم آن را از روی زمین برداشتم و دو نیم کردم و نیم دیگر را به دوستم دادم و به راهمان ادامه دادیم تعبیرش چیست؟

 4. سلام خواب دیدم درب نانوایی نان بخرم که نان تمام شده بود وشخصی که میشناختم وفوت شده است یک قرص ازنانهایش را به من داد که من لغمه ای از ان خوردم و بقیه اش را برگرداندم واز خواب پریدم .ان شخص نان را برای مراسم فاتحه کسی گرفته بود که می گفت بیایید برویم فاتحه درست منظورش معلوم نبود .خواب را ساعت 4صبح دیدم لطفا تعبیر انرا به ایمیل من ارسال کنید با تشکر

 5. خواب دیدم پدرم که به رحمت خدا رفته دور یک میز به همراه ایشان نشسته بودیم نانی به من داد سفید رنگ اما پاییناش کپک زده بود من قسمت کپک زده را جدا کرده و قسمت نرم و سفید نان را خوردم

 6. سلام خواب دیدم در کنار خانهمان نزری میدهند در خواست نان نمودم وبا ناراهتی تمام فرزند صاحب خانه بمن نداد همراه فرزندم رفتیم بسر کوچه وفرزندم پسرمرا گم کردم ودرغم ماندم

 7. سلام همسرم در خواب ديده كه در حال پهن کردن خمیر برروی دست و پختن نان گرم است لطفا جواب دهید

 8. سلام
  خواب دیدم با برادرم به یک نونوایی رفتیم یک روحانی ک عبا و عمامه داشت نان میپخت اهل کمال بود با همان لباس روحانیش خیلی سریع نان میپخت مافوق سرعت بشری

  همینکه متوجه من شد دست نگه داشت ب سرعت معمولی ادامه داد نان پختنشو

  به من وداداشم نان داد ولی فک کنم به نان من سبوس هم زد نان تازه ای بود

  بهش گفتم ب پدرم هم بده گفتش براش پیام میفرستم تو پیامش نوشت لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

  لطفا تعبیرشو برام بگین چ خوب چ بد

  مممنون

 9. سلام خواب دیدم که مادر بزرگم که سه چهار سال است از دنیا رفته از من هفتاد نان خواست و من برای او پختم و به او دادم

 10. سلام خواب دیدم که مادر بزرگم که سه چهار سال است از دنیا رفته از من هفتاد نان خواست و من برای او پختم و به او دادم .
  من برای اولین بار وارد سایت شما شده ام و هیچ تکراری ندارد

 11. به نام خدا سلام
  امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم در دهلیز یا دالان میان اتاق ها درب خروجی خوابیده ام
  پدر گرامی ام (که به رحمت الهی پیوسته اند ) با سفره آبی یا سرمه ای رنگ می روند نان بخرند
  و من تعارف می کنم به شما زحت میشه اجازه بدهین من برم

 12. سلام‌ خواب دیدم که دارم خمیر پهن می کنم اولی راپهن کردم و تخم مرغی را روی ان انداختم وپهن کردم دومی راپهن کردم اما تخم مرغ خراب بود و دور انداختم تعبیرش چی می شود

 13. با سلام مادرم در هنگام خوردن نان گذاشت روی مبل بعد چند دقیقه اومد بخوره نبود هر جا دو هم گشت ولی پیدا نکرد (البته در هنگام خواب نبود در روز روشن این اتفاق افتاد)میخواستم ازتون بپرسم ممنون

 14. سلام و وقتتون بخیر
  خط نستعلیق خیلی خوبه اما کل سایت و نوشته ها و مطالب با خط نستعلیق نوشته بشه واقعا خسته کننده میشه
  فقط به خاطر خودتون گفتم میدونم تنها سایتیه که با این فونت مطالب نمایش داده میشه اگه با فونت ساده باشه جذاب تر و پر مخاطب تر میشه
  همیشه موفق باشین و روز به روز بدرخشین

 15. سلام من یه دختر مجردم دیشب خواب دیدم که با چند نفر از فامیل هامون یه جایی زندانی شدیم. اونا به ما خیلی کم غذا میدادن که من به زور دوتا نون گرفتم و با مادرم بردیم گذاشتیم توی سفرمون نونا یهو زیاد شدن اولش خشک بودن ولی بعد انگار که با آب کمی خیس شده بودن و نرم شدن همشم تو خواب میترسیدم که یکی نونامونو بدزده و هی میکشیدمشون طرف خودم آخه به زور و خیلی کم میدادن.

  1. جگرم شماانشاله اذواج میکنی به ارزوی دلت میرسی ر‌وزیت زیادمیشه خوشبحال شوهرت که هم از جون مخوره هم از نان برولذت شوببر

 16. سلام .من خواب دیدم که عده ای به منزلما امده اند ونان بربری تازه داشتن ولی در قبال ان از ما نان خشک میخواستند .مادرمم نان خشک ها را اب میزد تا برایشان بیاورد

 17. سلام .من خواب دیدم که عده ای به منزل ما امده اند ونان بربری تازه داشتن ولی در قبال ان از ما نان خشک میخواستند .مادرمم نان خشک ها را اب میزد تا برایشان بیاورد

 18. سلام خواب دیدم نان تازه میخورم دهنم قدرت فشار دادن نان رو نداره واحساس تنگی نفس دارم
  لقمه سوم نان رو رفتم از شیر اب داخل حیاط یه کم خوردم تا نان رفت پایین!دیگه نخوردم

 19. سلام خواب دیدم چادری برای امام حسن بپا شده واز چادر قرصهای نان و دوغ نذر داده میشد من نان خوردم در دلم میگفتم کاش به من هم دوغ بدهند برای من دوغ بزرگ اوردن داخل چادر رو نگاه کردم از دور چند تا مریض خوابیده بود برای ژثزیارت داشتم میرفتم داخل چادر

 20. سلام دوستان،اگر دنبال تعابیر دقیق خوابهاتون هستید خانم کمانی معبر بسیار عالمی هستند وبسیار دقیق وباجزییات شفاف خوابتون وو تعبیرمیکنند من فقط ادرس تلگرامشون رو دارم خودم ودوستام الان بالای 8ساله همیشه ازایشون تعبیرمیخواهیم،کارشون بینظیره ادم کیف میکنه از تعابیرش وهرچی میگه خیلی خیلی دقیقه واتفاق افتاده

  کانالش: @tabire_khab_110
  تلگرام خودش:@fereshteh_777

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *