Advertisement
ن

نامه

نامه
محمدبن سيرين گويد:
اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخني پوشيده بشنود. اگر نامه را گشاده بيند، دليل كه سخني فاش شنود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر در خواب بيند نامه سر به مهر داشت، دليل است خبرى به وى رسد. اگر بيند كه نامه را بگشاد، دليل است بى‏غم شود. اگر بيند مهر از نامه برداشت و بخواند، دليل عز و جاه است وقتى كه بيننده‏ى خواب امى بود و نيز گويند كه آخر عمر او بود. قوله تعالى: «اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». (بنى‏اسرائيل، ۱۴).

جابر مغربي گويد:
اگر درخواب بيند كه پادشاه نامه به وي داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دليل راحت و خرمي است. اگر سخنان ناخوش بود، دليل ترس و بيم بود. اگر بيند شيخي يا زاهدي نامه به وي داد، دليل كه آن زاهد يا شيخ او را پندي دهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر درنامه سخن خير نوشته بود. دليل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دليل است كارش برنيايد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نامه به هر حال حامل پيغام و خبر و سلام است چه در بيداري و چه در خواب ولي در خواب واکنش شما که بيننده خواب هستيد نسبت به دريافت آن و مطالبي که در نامه نوشته شده تعبير را متفاوت مي کند. اگر در خواب نامه اي دريافت داشتيد و از دريافت آن مسرور و خوشحال شديد در روزهاي آينده يک شادي براي شما مي رسد و به موفقيت مي رسيد يا به ديدار دوستي عزيز توفيق مي يابيد يا بالاخره مهماني دوست داشتني و گرامي برايتان مي رسد. چنان چه در خواب ببينيد نامه اي به دوستان مي نويسيد اميدي در شما ايجاد مي شود و حالت انتظار در شما پيدا خواهد شد. اگر ديديد نامه اي اداري مي نويسيد و از نوشتن آن خوشحال هستيد، گره اي از کارهايتان باز مي شود و چنان چه نژند باشيد مشکلي برايتان پيش مي آيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
نامه
دريافت کردن : ثروتهايي که در آينده خواهيد داشت
خواندن نامه : ازدواج
نوشتن نامه : خبرهاي جالب
يافتن نامه : کارهاي اداري برايتان پيش خواهد آمد
گم کردن نامه : اخبار بد
سوزاندن نامه : سبکسري
بازکردن نامه : مراقب دزدها باشيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب نامه اي سفارشي دريافت كنيد ، علامت آن است كه اختلاف بر سر مسايل مادي ، دوستي هاي ديرپا را از هم مي گسلد .
اگر دختري خواب ببيند نامه اي سفارشي دريافت مي كند ، علامت آن است كه به او پيشنهاد مي شود در مقابل گرفتن درآمد كافي ، تن به كارهايي ناپسند و غير اخلاقي بدهد .
اگر خواب ببينيد نامه اي بي نام و نشان دريافت كرده ايد ، نشانة آن است كه از جايي نامعلوم به شما آسيب مي رسد .
اگر خواب ببينيد نامه اي مي نويسيد ، علامت آن است كه به كسي حسادت مي ورزيد كه برتري او را نسبت به خود قبول داريد .
اگر خواب ببينيد نامه اي كه به دستتان رسيده حكايت از اخباري نامطلوب دارد ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد . اما اگر نامه از اخباري نويدبخش حكايت كند ، علامت آن است كه به خاطر نعمات و رفاهي كه در زندگيتان وجود دارد كه بايد سپاسگذار باشيد . اگر نامه اي عاشقانه بر كاغذي سبز يا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانة آن است كه نوميدي بر شما چيره مي شود ، نامه با جوهر آبي نوشته شده باشد نشانةآيندةدرخشان است .
اگر خواب ببينيد نامه اي به جوهر قرمز نوشته شده است ، علامت آن است كه به فردي سوء ظن مي يابيد و از او دلسرد مي شويد . اما فرد مورد نظر با حركتي عاقلانه سوء ظن شما را نسبت به خود از بين مي برد .
اگر دختري خواب ببيند از نامزد خود نامه اي دريافت مي كند و نامه اي را بر قلب خود مي نهد ، علامت آن است كه رقيبي او را بسيار نگران مي سازد . پاداش صداقت و راستگويي اغلب اوقات حسد و تنگ نظري است !
اگر خواب ببينيد قادر به خواندن نامه اي كه به دستتان رسيده نيستيد ، نشانة آن است كه در محيط كار يا اجتماع چيزي را از دست مي دهيد .
اگر خواب ببينيد كسي نمي گذارد نامه اي به دستتان برسد ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند شما را بد نام سازند
اگر خواب ببينيد سعي مي كنيد نامه اي را از چشم همسر خود مخفي نگاه داريد ، علامت آن است كه به انجام كارهايي بي ارزش علاقمند خواهيد شد .
ديدن نامه اي با حاشية سياه در خواب ، دلالت بر مرگ يكي از نزديكان دارد .
اگر خواب ببينيد نامه اي دريافت كنيد كه بر كاغذ سياه با جوهر سفيد نوشته شده است ، نشانة آن است كه مورد هجوم يأس و نوميدي قرار خواهيد گرفت .
ديدن نامة پاره شده در خواب ، نشانة آن است كه با اشتباهاتي به شهرت خود آسيب مي زنيد .
دريافت نامه اي دست نوشته در خواب ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان خود حساسيت به خرج مي دهيد .
اگر خواب از دوستي نامه اي دريافت كرده ايد ، علامت آن است كه دوست مورد نظر را خواهيد ديد يا نامه اي از او دريافت خواهيد كرد .
اگر در خواب مشاهده كنيد كه نامه‏اى به دستتان مى‏رسد، بيانگر آن است كه خبرى به گوشتان مى‏رسد.
اگر در خواب نامه‏اى بى‏نام و نشان دريافت كنيد، به اين معنا است كه شخصى قصد آزار شما را دارد. نامه نوشتن در خواب، بيانگر انجام كار اشتباه است.

ليلا برايت مى‏گويد:
خواندن نامه‏ى عاشقانه در خواب، علامت شنيدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ى غم‏انگيز در خواب، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار است.
اگر خواب ببينيد كه مشغول نوشتن نامه‏ى عاشقانه هستيد، به اين معنا است كه دلبسته‏ى شخصى خواهيد شد

‫6 دیدگاه ها

  1. سلام خواب دیدم پسرم با من گستاخی میکند مامایم که فوت شده با سیلی محکم برویش میزند و میگوید مقابل مادرت گستاخی میکنی تعبیرش چه خواهد بود ناراحت هستم

  2. بنده در خانه پدرم که در گوشه ای از خانه پدری خود ساخته است زندگی میکنیم و حالا بعد مرگ پدربزرگمان باید خانه فروخته شود دو برادر و یک خاهر پدر بنده با اینکه وضع مالیشان خوبه ولی اصرار بر این دارند که خانه را بفروشن در این میان پدر من وضع مالی خوبی ندارد و به نوعی بعداز فروش این خانه سختبهایی جلو راهش قرار میگیرد و حالا من خواب دیدم که تمام خواهر برادرهای پدرم در خانه ای غیر خانه خود جمع شده اند و همگی منتظر امضا کردن نامه پدر بنده هستند. که بتونن خانه را بفروشن ولی پدرم با ناراحتی وسخنانی پشت سرهم که میگویید این کار درستی نیست با ناراحتی امضا کرد و بقیه خوشحال بودن

  3. سلام خواب دیدم از اداره برام درخواست بازنشستگی پیش از موعد کردند ازم پرسیدم گفتم راضی هستم بعدش پشیمان شدم داشتم سکته می کردم وبه درودیوار میزدم تعبیرش چیست

  4. سلام من دختری ۳۵ ساله ومجردهستم عاشق همکارم بودم اما اون نمی دونست الانم ایشون ازدواج کردن وزنشون حاملست خواب دیدم که شب هنگام یهویی با صدای من در اتاق خونمون باز شد وهمکارم که عاشقش بودم با پیراهن سفید بلند اومد بیرون با دیدنش تو خونمون تعجب کردم بعدشم وارد اتاق دیگه شدم دیدم اومد دنبالم ویه دفتر دسشون هست با اشاره به یه نوشته بهم گفت که اینو خودت برام نوشتی من اولش نفهمیدم چی گفت بعدش که به نوشته نزدیک شدم وخوندم گفتم نه من اصلا برات چنین چیزی ننوشتم البته نوشته با دستخط ناخوانا بود که فقط کلمه ی ‘قلبم ‘رو تونستم تشخیص بدم بعدش گفتش آره فک کنم یکی از دخترای مدرسه که براشون درس دادم ونظر ازششون خواستم نوشته .همکارم راستی معلم بود .بعدشم هر کجا می رفتم ایشون دنبالم میومد .بعد تو پروفایل مبایلش عکس یه بچه گذاشته که تو خواب هم بش گفتم راستی پدر شدنت مبارک.صاحب پسر شدی .گفتش بله . بعدشم دیگه برا نماز صبح هنگام اذان بیدار شدم .میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیه .درست طولانی نوشتم اما خوابم خیلی سریع تموم شد .

  5. سلام من خواب دیدم سوار اتوبوسی میشم که یه اقایی قبل من نشسته و صندلی کنارش رو برای من نگه داشته و به من نامه ای دادن که من در حالت خوندن نامه که نامه محتواش یادم نیست و یه نامه ای بود عاشقانه چون شکل قلبها یادمه در حال خوندن نامه بودم که بهشون میگم این حرفا برا منه ایشونم میگن اره ولی اصلا قیافشون یادم‌نیست فقط یه آقای درشت هیکلی بودن و به من گفتن بیا بشین اینجا جات اینجاست کنار من اینجارو برای تو نگه داشتم و من هم نشستم خوشحالی داشتم ولی نه تا اون حد مثل واقعیت حالت شک با لبخند خیلی اروم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *