ن

نامهربان

نامهربان
اگر خواب ببينيد كه دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهيد داشت، اگر در خواب مشاهده كنيد كه همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به اين معنا است كه زندگى خوبى خواهيد داشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *