ن

ناتوان

ناتوان
اگر در خواب احساس ناتوانى كنيد، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پيش رو خواهيد داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببينيد، يعنى دچار خسارت مى‏شويد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *