م

منبر

منبر
ديدن منبر در خواب، دليل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بيند بر سر منبر رفت و خطبه خواند يا علم گفت، اگر بيننده عالم بود. دليل كه از خويشان او، يكي عالم گرددو از پادشاه منفعت يابد. اگر بر سر منبر شعر خواند يا غيرشريعت سخن گفت، دليل كه بي دين و رسوا شود و يا گويند او را بردار كنند. اگر پادشاه بيند منبر او بيفتاد و بشكست، دليل كه معزول شود. جابرمغربي گويد: اگر ديد بر سر منبر شد و بيننده عالم بود، دليل جاه و بزرگي است، اگر عالم نبود، دليل كه او را به دزدي بردار كنند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن منبر بر پنج وجه است. اول: پادشاه . دوم: قاضي. سوم: امام. چهارم: خطيب. پنجم: مرتبت و هر زيادت و نقصان كه در منبر بيند، دليل بر نفاق اين پنج كس دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *