Advertisement
م

مرد

مرد
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل كه در بيداري همان بود. اگر مردي مجهول بيند، دليل بر دشمن او بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن مرد پير در خواب ، نشان حيله و خبر ناخوشايند است .

لوک اويتنهاو مي گويد :
مرد
ريشو: خشم
مرد شاخدار : ناراحتي بزرگ
مرد پير : زندگي طولاني
مرد چاق : لحظه هاي شيرين

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن مردي خوش قيافه و خوش هيكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسياري دست مي يابيد و از زندگي خود لذت مي بريد .
۲ـ ديدن مردي بدقيافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمي و پريشاني شما را محاصره خواهد كرد .
۳ـ اگر زني مرد خوش قيافه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه امتيازي به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردي زشت را به خواب ببيند ، علامت آن است كه از جانب كسي كه دوست خود مي پنداريد ، دچار دردسر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *