Advertisement
م

مرده

تعبیر خواب مرده ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

تعبیر خواب مرده محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنان بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب مرده

اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

جابرمغربي گويد: تعبیر خواب مرده

اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد و با پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت است اگر از وي جدا شد بد بود.اگر بيند با زن مرده مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزي به ويرسد. اگر ديد مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب مرده

اگر ديد از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، اگر مفسد بود، دليل كه بيمار شود و شفا يابد.
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه هاي سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مرده

اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. اگر بيند مرده را كفن كرد، دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب مرده

ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشكل.
سوم: فساد دين.

اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است.
اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.
اگر در خواب ببيند با مرده جماع كرد و نطفه از او بيرون نيامد، منفعت مي يابد.
اگر در خواب ببيند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببيند با مادر يا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جيزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببيند كه مرده اى را با شهوت بوسيد، زن مى گيرد و به مرادش ميرسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب مرده

مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد: تعبیر خواب مرده

ديدن صحبت با مردگان نيکو باشد
ديدن سلام کردن به مرده شادي بود
ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد
ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

مولف گويد: تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده اگر خواب بيند مرده آمده و او را مي خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دليل که در راه و روش اوست ولي اگر با او همراه نشد دليل که از راه و روش او پيروي نمي کند

‫419 دیدگاه ها

 1. من خواب می بینم کی خانه خواهرم فرزند شده ،،حالا خواهرم فوت کرده است چی معنا دارد من نمیفهم؟ (لیطفأ معنا کن

  1. تعبیر آن خوب است.
   به ویژه اگر فرزند دختر باشد این است خیر و برکتی مالی به شما می رسد.
   البته همیشه خواب برای بیننده آن تعبیر دارد نه برای دیگران.

   1. سلام من داییم به تازگی فوت شدن خیلی دعا میکردم که به خوابم بیان امروز بعد اذان خواب دیدم تو جمع جای پدربزرگ پیرم ظاهرشد و گفت جام خوبه ولی. خیلی تاریکه .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

    1. اگه بیمارسختی خواب ببینه پدر مرده خودش اومد تو خوابش و اونو برد جایی که بقیه امواتش هم اونجا بودن و بهش بگه همینجا بمون چون دیگه درد نمیکشی و گفته باشه اینجا مثل جایی که بودی نه دردی هست نه رنجی تعبیرش چیه

    2. سلام دیدن پدر شوهر در خواب که با شوهر وبچه هایت دنبالش می‌گردید ولی نمی‌توانید
     ببیند اما صدایش را می‌شنوید که گلایه می‌کند چرا نام من را برای فرزندتان نگذاشته اید

     1. من خواب دیدم که مادرم مه فوت شدن از من اب خواستن یادم‌نیست که به ایشون اب دادم یا نه ولی مادرم تشنه بودن و از من طلب اب کردن ممنون میشم که خواب من را تعبیر کنید

  2. سلام
   تقریبا یک سال و چند ماه میشود مادرم را از دست دادم همیشه خواب میبینمش دیشب دیدم که من زیاد گریه دارم و همرای خواهرم گفتگو دارم و دستکش هم پوشیدیم و مادرم میاید و دستم را میگیرد و زاری ام میکند اما چهره اش معلوم نمیشد تنها فهمیدم که مادرم بود لطفا تعبیرش را بگوید تشکر

   1. سلام‌من خواب دیدم که سرقبر خواهرشوهرم هستم و فوت کرده ایشوت ولی سر مزار خودش فاتحه میخواند و من و دخترش میدانستیم فوت کرده و فقط ما اورا میدیدیم لطفا تعبیر خواب را بگویید

    1. سلام پدرم حدوداً یکماه فوت شده به خواب پسر کوچکم که حدود ۱۱ سالش اومده گفته آریا تو من داری اذیت می‌کنی تعبیرش چی در صورتی که پدرم پسرم خیلی دوست داشت

  1. با سلام خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادرم را پرسید گفت از پدر و مادرت خبر داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون برود و اینو می دونستم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود و پدر و مادرم چند سال است مردن لطفاً

  2. سلام من ساعت ۶:۳۰ _۷ صبح خواب دیدم همسایمون که تازه فوت کرده به من میگه بیا پیشم ولی من نرفتم یکی دو بار گفت من دستشو پس زدم و به راهم ادامه دادم تعبیرش چیست

  1. خدا رحمتشون کنه . اگر پدرت را زنده میبینی حال پدرتون در آخرت خوبه . اگر با لباس تمیز و مرتب می بینی حالشان نکوست . اما اگر ژنده گوش و نالان می بینید برایشان طلب آمرزش و حلالیت کنید .

   1. با سلام،خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادر را پرسید گفت خبری از پدر و مادرت داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون بره و من این طور می فهمیدم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود لطفاً

   2. خواب دیدم برادرم قصد فروش خانه اش را دارد چون میگوید بوی روشور(سفیدآب) مادرم را حس میکند واین موضوع او را میرنجاند
    تعبیرش چیست؟

   3. سلام
    من خواب عشق بچگیم رو دیدم که یه ماهی میشه فوت شده توی خواب میدونستم فوت شده تعجب کرده بودم آروم به آرنجش دست زدم و گفتم تو واقعی هستی بعد بهش گفتم تو عزیز نیستی نشت روبروم با لبخند گفت پس کی هستم من شوکه بودم خوشحالم بودم بعد بهم دیگه تو دیگه برو داره دیر میشه خواهش میکنم میشه خوابم رو تعبیر کنید لطفاً

  2. باسلام.خواب پدرم رو دیدم که 7 ماهه فوت شده.دیدم پابرهنه راه میره.گفتم چرا پابرهنه هستی.گفت برام کفش بگیر.اخه همیشه کفشهایش را من میخریدم.بعد دیدم کفش یک اقایی رو گرفته ومیپوشه.کفش مشکی بود.نوبود.برایش چند سایز بزرگتر بود.یهو دیدم خیلی بلندتر از من ایستاده بهش گفتم باشه بیا پایین بریم کفش بخریم.که بیدار شدم.

   1. سلام خدا رحمت کنه پدرتون رو
    منم چند وقت پیش یه پیراهن دوختم و به یه ادم نیاز مند دادم به نیت مادربزگم…تو خوب دیدم که پوشیده و خوشحاله و میگه نوه م برام لباس فرستاده…چند وقت بعد دیدم که اومد تو خوابم و میگه چرا بهم چایی نمیدی؟ اخه خیلی اهل چایی بودمنم براش چای خیرات کردم و بعد چند وقت تو خواب دیدم که خوشحال بود و داره چای میخوره…شاید شما هم باید یه کفش بخرید و به یه نیاز مند بدید به نیت پدرتون…قطعا ثوابش بهش میرسه

    1. سلام پسرم 2 سال و دخترم 7 ماه قبل فوت کردند دیشب خواب پسرم را دیدم زنده بود و راضی لبخند برلب داشت همه کارهای خود را مرتب کرده بود وهمه اقوام و همسایه هارا دعوت کرده بود داشت با یکی از. همسایه ها که روبروی خانه ما مینشیند صحبت میکرد اتوبوسهای زیادی برای رفتن به قبرستان آماده کرده بود به من نگاه کرد لبخند میزد رفت نزدیک پلی که آنجا آب و شلنگ آب بود آرام افتاد روی زمین ومرد من دنبالش گریه میکرده همه سوار اتوبوسها شدند که به قبرستان بروند من گریه کنان دویدم پیش همان همسایه که پسرم با او صحبت میکرد گفتم چه شده پسرم که الان حالش خوب بود گفت نه اینطور نیست او میدانست که میمیرد برای همین همه چیز را آماده کرده بود همینطور که گریه میکردم دویدم به طرف اتوبوس که من هم با آنها بروم وقتی رسیدم روی پل به پائین نگاه کردم دیدم پسرم را که مرده است با دستهایش از پل آویزان کرده بودند و با شیلنگ آب میشستند که برای دفن آماده شود ولی با لباس بود ومن فقط پاهایش را دیدم داشتم از شدت گریه و ترس سکته میکردم که از خواب پریدم و تا یکساعت گیج و مات بودم از صبح تا بحال خیلی ناراحت هستم خواهش میکنم تعبیرش را بفرمائید *باتشکر*

    2. پس چرا ما خیرات پول می کنیم نحوست می ار ه ؟! پیراهن دوختی نیازمند بدش نیامد؟ یا چای کجا خیرات کردید؟ دو تا دویست هزار تومان به دو نفر دادم رفتم عمل کردم عزیزانم تصادف کرد به خیر گذشت

   2. ندا جان خدا رحمت کنه پدرت را ،به نظر من کفش در حال به معنای میراث است،وپا برهنه بودن پدرت به معنای خیرات که براش انجام بده
    اگر در توانت هست به چند نفر کمک مالی بکن
    اگر در توانت نیست کار خیری انجام بده ثوابش
    نثار روح پدرت کن،التماس دعا

   3. با سلام
    من هم برادرم رو از دست دادم، فكر مى كنم معنى خوابتون اين بوده كه پدر عزيزتون ، كه كشف پاش نبوده يعنى هنوز تكليفشون مشخص نبوده واينكه كفش پاش ديدين يعنى عاقبت بخيرى و يعنى كمك شما به آدمهاى مستهق كه برسه به روحشون انشاالله كه همنشين اوليا و انبيإ باشن

   4. سلام
    در واقعیت من ازدواج کرده ام.مادرم خداروشکر زنده هستن و مادر بزرگم (مادر مادرم) فوت شده اند.
    خواب دیدم با مادرم در خیابانی که قدیم زندگی میکردیم در حال راه رفتن بودیم که سر کوچه مادربزرگم رو دیدیم. مادرم کنار ایستاد و من با مادربزرگم احوالپرسی کردم و ابراز محبت و دلتنگی.خاله ام که در واقعیت ازدواج کرده ولی در خواب مجرد بود و با مادر بزرگم زندگی میکرد چند لحظه آمد و گفت کسی چیزی به او هدیه داده و من تبریک گفتم و او رفت. به بازوان مادربزرگم دست کشیدم کمی سرد بود گفتم لباس آستین دار بپوش یخ کردی و او آستین های لباسش را پایین داد. صحنه ی سر کوچه تبدیل شد به حیاط و اتاق خانه ی مادربزرگم. که مادرم در حیاط و من و مادر بزرگم در اتاق بودیم.به مادرم اشاره کردم که بگم مادر بزرگ بیاد خونمون و او سر تکان داد. (وقتی مادربزرگم زنده بودن خیلی به ندرت به منزلمان میآمدند و با اصرار زیاد) از او خواستم برای وعده غذا بیاید قبول نکرد و گفت غذا دارد. دیدم روی گاز سبزی پلو با ماهی تن دارد. دست مادرم که خرید کرده بود کنسرو ماهی تن بود. به او گفتم ما هم همین غذا را داریم بیاید پیش ما تا از تنهایی دربیاید و هم صحبتی داشته باشد او قبول کرد که غذایش را بردارد و بیارد منزل ما تا دور هم باشیم و من خیلی راضی بودم از کارم. تعبیر این خواب چیست.

  3. سلام عزیزم برای بابات زیاد صدقه بده که اموات ما دستشون از دنیا کوتاهه منتظر ما هستن.
   روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است؛ که می فرماید:

   «مردگانتان را که در قبرها آرمیده‏اند؛ از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند. مردگان شما زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند. آنها خود، قدرت انجام کاری ندارند؛ شما صدقه و دعائی به آنها هدیه کنید»صلوات
   در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مرده به خاطر طلب رحمت و آمرزشی که برای او می‏شود؛ شادمان می‏گردد. همان گونه که زنده به وسیله هدیه ای که به او می دهند؛ خوشحال می‏گردد صلوات

 2. سلام من خواب دیدم که به مادرم که مرده یک بطری ما ء الشعیردادم خیلی تشنه بود لطفا تعبیربفرمائید

  1. حتماً واسه مادرت خيرات بده حتماً هم بايد نوشيدنى باشه شربت يا هرچى كه رفع عتش ميكنه شب جمعه. خدا رحمت كنه مادرتون رو

   1. سلام خواب ديدم مرده منو بوسيد و منم بغلش كردم بعد يه نامه داد باهاش رفتم بيرون بيرونم بارون شديد ميومد بعد نامه رو خوندم و پرت كردم با باد رفت بعد از من خواست جايي ببرمش من نبردم و يكي ديگ بردش

   2. با سلام خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادرم را پرسید گفت از پدر و مادرت خبر داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون برود و اینو می دونستم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود و پدر و مادرم چند سال است مردن لطفاً

  2. در خواب به پدرم شير تعارف کردم ولي او امتناع کرد از خوردن،،،ومادرم هم در همان حال بيدار شد و به حمام رفت ،،هم پدر وهم مادرم فوت کرده اند،،تعبير و تاويل خواب من چيه،،ممنون

   1. اگر میت چیزی از شما بگیره خوب نیست . خدا رحمت کنه پدرو مادر محترمتون را . اگر پدر چیزی به شما داد خوب است . التماس دعا

   2. شیر در خواب دیدن عمل نیک است. به این معنی که شما عملی را انجام داده و با خلوص به پدر و مادر هدیه کردهاید پدر امتناع کرد یعنی گرچه عمل خالصانه انجام شده ولی از راه درست ورود نکرده اید. اما مادر بواسطه عمل شد طهارت پیدا کرد و علو مقام و جایگاه. ان شاالله موفق باشید.

 3. سلام من پدر مرده ام را خواب دیدم که زنده شده ودر آغوشم است وبرایم دعا میکند ودیگر اینکه در هر چند لحظه می میرد ودوباره زنده میشود لطفا تعبیر کنید

  1. سلام اگر پدرمحترمتون پیش شما می آید خوب است و همینطور که زنده می بینید او را خوب است . اما اگر دوباره می میرد ، برایش طلب مغفرت کنید و خیرات بدهید . التماس دعا

   1. سلام
    مادر من دقیقا ۱۲ روز هست که به رحمت ایزدی پیوسته اند
    ۳ روز برای گذاشتن سنگ قبر ایشان وقت طلف شد بخاطر بدقولی های بنا
    و من دیشب خواب دیدم مادرم ۳ بار فوت شدن و ۳ بار بخاطر جیغ های من در بغل من زنده شدن و فرمودن من خواب بودم
    یکبار آن میخواستیم در امامزاده ای ایشان را خاک کنیم
    امکانش هست تعبیر بفرمایید.ممنونم

    1. سحر جان خدا رحمت کنه کارتون را
     دیدن 3 در خواب به معنای جدایی هست
     احتمالا چونکه خیلی مساله سنگ فکر کردین توی عالم
     خواب اینطور خودش نشون داده ،التماس دعا

  2. سلام خدا رحمت کنه پدرتون رو
   منم دقیقا همین خواب رو برای مادرم که ۱۱ روز هست فوت شدن دیدم وخیلی بدنبال تعبیرش هستم .
   تعبیر درستی برایش پیدا کردین؟
   میشه من و هم راهنمایی کنین؟

 4. سلام من خواب دیدم کفشم گم شده و از خواهرم خواستم کفش دیگری برام بیاره تو این فاصله دیدم برادر دوستم پیغامی از دوستم آورده که رازت رو به شوهرت میگم و پدر مرحومم اومد تو خوابم گفت چرا نمیای خونه که من رفتم دنبال خواهرم انگار کفشمو دزدیده بودن

  1. سلام خواب دیدم با برادر فوت شده خودم تو سفر هستیم و برادرم یک سگ را سر برید و با یک چاقو خیلی تیز گوشت ان را ریز ریز کرد وبه من گفت با این گوشت برای من قیمه درست کنید من با او مخالفت می کردم که این گوشت سگ است ولی او گفت من همین گوشت را میخواهم و به نظرم در خانه ای که نمی دانم کجا بود ، صاحب ان خانه گوشت را اپز میکرد تا قیمه درست کند و من حالت تهوه داشتم.

   1. سلام خواب دیدم که مادر بززگم که خیلی وقته مرده دوباره مرده و برا خاکسپاریش میریم برای سرخاک و یه عالمه وسیله می بریم سرخاک..وخیلی ناراحت شدم ارمرگش ومیزدم تو سرم توروخدا تعبیرشو بگید من خوابام تعبیرمیشه
    دوباره خواب دیدم که ازخونه ای اومدم بیرون سیل اومده بود منو با خودش برد هرچی اومدن کمکم بهم نرسیدن ولی هی تقلا میکردم برا فرار یهو یه جایی سیل قطع شد افتادم رو زمین تعبیرش چیه

 5. Man khalam nazdik 1sale fot karde khili khabesho mibinam in akhara khab didam bem migoft man chan roz mande be eide ghorban mordam to ham aval mahe ramazan mimire in yani chi? Litfan javab bedid

 6. در خواب دیدم چند نفر مردن.و مردی که مدام مرا تعقیب میکر د و من از او فرار میکردم

 7. در خواب مادر شوهر و مادربزرگ شوهرم دیدم که به من می خندیدند و مادر بزرگش که فوت شده در دهان من چیزی مانندد شکلات و شیرینی گذاشت که خوردم تعبیرش چیست؟ سپاس

 8. من در خواب مرده ای رو دیدم که موذن بود و من مشناختمش؛ در دستش ساعتی بود و به سمت من اشاره کرد و ساعتش را نشان داد؛ من با خنده پرسیدم همینقد وقت دارم؟ گفت بله! تعبیرش چی میشه؟؟؟

 9. man khab mibinam ke pedaro madaram ba khanjar be man hamle mikonan zadan gardanam ra boridan farar kardam dobare man ra zir gereftan va badane man ra miborida az man khashmgin bodan .anha mordan mishe mana konid baram kahyli gashtam payda nakardam

 10. man khabe dedam ke yak morda amla gerfta wa dokhtar Hayes mekhayan an tafel ra ba donia nayaran wa hamchan dedam ke morda ghamgeen mebasha wa lebas pake nest da janesh chadar dara
  lotfan khabam ra bogyen

 11. سلام، پدر من 16 روزه فوت کرده و تو خواب دیدم زنده اس ولی در حال مردن و موقع راه رفتن میخوره به دیوار و کنار مادرم خوابیده وآغوشش گرفته. لطفا تعبیر میکنید

 12. slm man khab didam haj agha behjat to masjed neshaste va man raftam kenaresh mikhastim namaz bekhonim vali nashod va ba mano bord khonash baram ghaza pokht va az khonash omadim samte masjed va azash ba khande soal kardam haji zan nadari goft na va az man khast ke barash ye zan begiram va man mikhandidam tabiresh chiye mamnon misham

 13. من خواب دیدم جنوب هستم و با مایو هستم و مردی بزگ که در زمان حیاتش استاد من بود به من با تگاه خواست خودم را بپوشانم و خودم ان وقت در یک دشداشه سفید دیدمکه کوتاه بود و میخواستم به حام بروم تا تمیز بشم و ایشان داشت از درب منزل به بیرون می رفت لطفا تعبیر بفرمایید متشکرم

 14. سلام من همیشه پدرم را به خواب میبینم که همان لباسهایی که در وقت حیاتش میپوشید سفید به تن دارد .خواهرخواهرم هم خواب دیده پدرم بهش میگویند بیا با من برویم خواهر میگویند نمیشه نمیتونم بروم اما پدرم دست اونو گرفته داشت با خودش میبرد که خواهرم بیدار شده بودن.بودن . لطف لطفا تعبیر کنید چون بسیار نگران هستیم.

 15. سلام.
  من دوباردرخواب دیدم پدربزرگم که میدانستم فوت شدن باروی خندان بطرف من آمدن
  ومن خیلی ازدیدنشون خوشحال شدم وایشان را درآغوش گرفتم وبوسیدم وقتی ازحالشون
  درآن دنیا پرسیدم خیلی توهم رفتن وناراحت شدن لطفا تعبیرش روبرام بگین ممنون.

  1. سلام خسته نباشین توروخداخواب منوزودتعبیرکنین ساعت ۸صبح امروزخواب دیدم درخونه رابازکردم توکوچه میون همسایه هادیدم همسایه قبلیمون چندساله فوت کرده من وقتی دیدمش اون به من گفت که مامانت خیلی آدم خوبیه خیلی نگران مادرم هستم توروخداجواب بدین

 16. سلام من پدرم را كه دهسال قبل فوت كرده در خواب ديدم كه زنده هست اما مادرم فوت كرده ومن گريه ميكنم برأي مادرم وشب كه پدرم با همان لباسهاي سفيدرنگ كه هميشه در زندگيش استفاده ميكرد خوابيده من ميرم اطاقش كه احوال بيگيرم چيزي نميخاد وپدرم ميبينم بيدار ميشه من پدرم را ميبوسم وميگم اين دوپسرم را در اطاق تو ميخابانم اگر نصف شب كاري داشتي پسر بزرگم را بيدار كن وخودم ميرم اطاق پايين با خواهرم بخابم كه بچه دار است چيزي كارش نشود . پدرم مرا ميبوسد وميگويد كه نه حالا كه مادرت فوت شده بمن زن ديگه دست وپا كنيد من ميگم چشم اما پدر بزار چهلم مادرم بگذرد وگريه ميكنم . خواهش ميكنم برايم تعبير كنيد واقعا برأي پسرهام نگرانم .

 17. با سلام
  من دو شب پشت سر هم خواب مادربزرگمو میبینم وقتی زنده بود بسیار با خدا و مهربان بود یعنی تا اونجایی که من میدونم سبک رفت چون 3 سال آخر هم زمین گیر شده بود شب اول خواب دیدم از درختی که در دید اول میوه نداشت از پایین درخت زیر شاخه ها میوه های زیبایی چیدم و بهش دادم شب دوم هم در خواب حالش خوب نبود فکر می کنم پا درد داشت مطمئن هستم که دو شب پشت سر هم با این خواب ها تعبیر خاصی دارد خواهش می کنم جواب بدین

 18. سلام
  درخواب ديدم در كنار مادربزرگ و پدر بزرگم نشسته هستم در مجلسى مانند مهمانى و خواننده درويشى بر پله نشسته و با خوشحالى ميخوند پسرم وهمسرم در كنارم بودن شاخه ها گل سرخ زيادى بود پدربزرگم برميداشت ميداد مادربزرگم با خوشحالى مادربزرگم ميدادن بمن ميگفتن گل ها خشك كن نگه دار همون لحظه ديدم پسرم در اشپزخانه در ديگ آب رفته در كنارش ديگ روغن داغ هست فرياد زدم وسريع أب سرد باز كردم وقتى أب سرد باز كردم بچه ام شروع ب گريه كرد لطفا تعبيرش بگين

  1. Salam bad az salam khahar man khab deda l murda bar ma 100 dalar wa ba khudsh 50 dalar wa ba hamshere dge ma ham 50 meta ma megerum 100 dalar ra degara namegera misha bgoin k taber khab ma che ast tashakur

 19. من پدر را در خواب میبینم کی یکسال میشود فوت کرده اول مرانمیشناسد وبعد برایم میکویند کی من خانه جدید نزدیک ولسوالی کرفتیم

 20. من خواب پدر بزرگم را دیدم که میگفت عمویم زیر ماشین سنگین میرود و میمیرد و پدر بزرگم لباس سیاه پوشیده بود و ناراحت بود و در چشمانش اشک جمع شده بود چه تعبیری دارد

 21. سلام من خواب دیدم که تو قبرستون محلمون هستم تو قبرستون یه ابوالفضلی داره اما تو خواب شکلش عوض شده بود و من هی دنبالش بودم بعد به خواهرم گفتم بیا بریم ته قبرستون ببینیم درختی چیزی داره چیزی بخوریم رفتیم ته قبرستون اما پشتش پر از زمین کشاورزی بود بعد که داشتیم برمیگشتیم سر هر فبر خانواده مرده نشسته بود دیدم سرقبر دوستم که تو نوجوانی فوت کرده خودش کنار خانواده ش نشسته بعد یهو حس کردم خواهرزاده ش هست رفتم دوباره کنار ابوالفضلی یه عروسک دستم بود مادرم گفت بیا عروسکو گم کردم و یهو دوستمو دیدم که مرده بود بغلش کردم گفتم میدونستم خودتی ظاهرش خوب بود و آرایش غلیظی کرده بود گفتم اینجا چیکار می کنی گفت اومدم خداحافظی کنم ازت میدونستم اون مرده گفتم مگه قراره کجا برم موذیانه خندید و گفت تو بغل من گفتم یعنی قراره بمیرم انگار باهام بد شده بود گفت اره من تو رو میبرم گفتم مردن من که دست تو نیست خدا باید بخواد بعد خندید و گفت علی ازت ناراحته گفتم کی امام علی ؟ اون رفت و من خیلی گریه کردم و مادرم گفت بیا گفتم نمیتونم و رفتم تو ابوالفضلی جدید خیلی شلوغ بود و عروسکو پیدا کردم و از خواب پریدم
  تعبیرش چیه ؟ یعنی من زود میمیرم؟

 22. سلام. من دیشب خواب دیدم مادرم که مرحوم شده است نزد ما آمده با لباسهای خیلی شیک به رنگ مشکی و به من گفت بیایید من یک خانه دیگر برایتان می خرم. من خیلی خوشحال شدم در خواب و پدرم رفت پشت فرمان یک ماشین نشست (پدرم زنده است) و گویی مادرم هم در ماشین بود و بعد مرا هم سوار کردند که برویم. تعبیر چیست ؟ آیا من می میرم؟!!!!1

 23. سلام خواب دیدم که والده مرحوم قتل کرده سه کارتن گوشت از مرده میباشد پت مانده و برآیم نشان میدهد که برویم قبر کنیم من سرگردان گویم خدایا چی کار کنم در کجا دفن کنم خودش میگویید باش کسی است بیابید دفن کند البته جسد از کدام مولوی میباشد سرگردان میخواهم بیرون میروم که جای پیدا کنم از شوهرم تقاضا میکنم موتر را به شدت زیاد میبرد نیاوردن لطفا تعبیرش را بگکیید

 24. سلام.وقتتون بخير.خواب ديدم خودم مردم و زير تابوتم دارن ميگن لااله الا الله نزديك جايي كه قرار بوده دفن بشم زنده ميشم.ميشه لطف كنيد تعبير كنيد و به ايميلم بفرستيد؟؟

 25. سلام من سه تن از عضای فامیلم را در خواب دیدم که مرده در حالیکه شکر حیاط است و من بسیار برایشان گریه می کنم می شود تعبیر کنید لطفآ

   1. سلام خواب دیدم که مادر بززگم که خیلی وقته مرده دوباره مرده و برا خاکسپاریش میریم برای سرخاک و یه عالمه وسیله می بریم سرخاک..وخیلی ناراحت شدم ارمرگش ومیزدم تو سرم توروخدا تعبیرشو بگید من خوابام تعبیرمیشه
    دوباره خواب دیدم که ازخونه ای اومدم بیرون سیل اومده بود منو با خودش برد هرچی اومدن کمکم بهم نرسیدن ولی هی تقلا میکردم برا فرار یهو یه جایی سیل قطع شد افتادم رو زمین تعبیرش چیه

 26. من خواب پدرم و دیدم که دو ماه پیش فوت کرده.توی خونمون بودیم که مثل همیشه از اتاق اش اومد بیرون و آخ آخ کرد که دستم درد میکنه بعدش دیدم دستش کنده شده و من و مامانم گذاشتیم توی سینی و من میگم ببین استخوان هاش جدا میشه.تورو خدا تعبیرش چی مشه

 27. سلام من خواهرم فوت کرده است . مجرد بود . همسایه ی ما خواب دیده که لباس عروس قشنگی به تن دارد و بسیار زیبا شده است اما ما که خانواده اش باشیم لباس مشکی پوشیده ایم . میشه لطفاً تعبیر کنید./.

 28. سلام رحیم هستم
  خواب دیدم که مرده را میبینم و چشمش را باز میکند و مرا محکم میگیرد و هرچه کوشش میکنم خود را رها کنم نمیتوانم با بسیار تلاش و خواندن قران خود را ازش دور میکنم و و از خانه بیرون میشوم و در را میبندم .
  اگر تعبیرش را بگوید خوشحال میشوم
  تشکر

 29. سلام مادر بزرگ من چند سال پیش فوت کردن الان چهارشب که پشت سرهم خوابشون رو میبینم . دیشب خواب دیدم که کنارشون نشستم اسمون رو ابر سیاه میپوشونه و یه هلیکوپتر که سقوط میکنه همه تو خواب وحشت زده شدیم خواهش میکنم لطفا تعبی خواب منو بهم بگین خیلی نگرانم

 30. سلام اگه مرده ای چند نفرو دنبال کنه و یکیشونو بگیره ولی بقیه برن پیش یه نفر دیگه که اونم مرده تعبیرش چی میشه تورو جواب بدید ممنون

 31. سلام من پدرم چند ماهه فوت شدن .خواب دیدم جسدش رو اوردن .لباس تمیز تنش بود ولی سرش به سمت اسمان نبود به سمت زمین و روی صورت دراز کشیده بودن.لطفا تعبیر خوابم رو بگین،مرسی

 32. سلام
  خواهش می کنم خواب منو تعبیر کنید
  برادر من 10 سال پیش فوت کرده و من برای اولین بار یک دو ماه پیش در خواب دیدم که یکه جایی خوابیده و من دارم پشتش رو با اب و صابون می شورم و اون خیلی خوشحاله و احساس رضایت می کنه.
  بعد دوباره یک ماه پیش روزی که از یک سفر با هواپیما برمی گشتم شبش خواب همون برادر متوفی ام رو دوباره دیدم که با هم توی یک قطار بودیم و اون کنار من نشسته بود. توی قطار هیچکس نبود و من فقط برگشتم و نگاه کردم دیدم که یکی از خاله های با دو تا دخترخاله م که همه در قید حیات هستند روی صندلی عقب نشستند و چهره ی یکی از دخترخاله هام خیلی عجیب بود و موهاش رو از ته کوتاه کرده بود.
  و دیشب خواب دیدم یکی از همکاران قدیم من که 4-5 سال پیش فوت کرده داره میاد و من باهاش قرار دارم که جایی بریم – بعد اومد خیلی خوشحال نبود و یک لباس سفید پوشیده بود – بعد با هم یک جایی رفتیم که چند نفر دیگه از همکارام بودن که یکی از اون ها هم فوت کرده و من رفتم یه جایی یک رختخواب سفید بود دراز کشیدم و یک رو انداز سفید کشیدم روم – بعد بلند شدم رفتم دنبال دوستم که فوت کرده بود و من می خواستم بغلش کنم ولی نمی شد ولی صورتش روبوسیدم – منو به چند نفر آقا که دور یک میز گرد نشسته بودن معرفی کرد و رفت و من با چندتا از اون مردها دست دادم و بعد از خواب بیدار شدم .
  لطفا خواب های منو تعبیر کنید.

 33. پدرم در قید حیات هستند.رابطه من و او شکر اب است.خواب دیدم جایی اورا دیدم و خواستم اورا در بغل گیرم.اما او با ناراحت بود دیدم دستانش کبود است نمیدانم وقتی دست اورا گرفتم ناراحت بود از درد یا چیز دیگه اما میخواهم بدانم دستانش چرا از کف تا بالا. لکهای کبودی .تعبیرش چیست

 34. سلام من دیشب خواب دیدم که به برادر مرده ام مقدار زیادی تخمه میدهم واز داخل ان مقداری مغز زردالو برداشتم وبقیه را دادم او شلوار پدر خدا بیامرزم را برداشته بود ودر جیب ان ریختم

 35. سلام ، من 5 ماه پيش پدرم رو از دست دادم اوايل تو خوابم ناراحت اومد ولي الان هر هفته يا هفته اي دو سه بار تو خوابم خيلي معمولي مياد انگار كه نمرده هميشه كنارمه، ي بار ازم آب ميخواست ، ديشب هم ازم نون و پنير خواست! لطفا تعبير كنيد، متشكرم

 36. با مرده مصافحه کردم صورتش برای بوسیده شدن جلو آورد او را بوسیدم و در لقمه اش غذا گذاشتم

 37. مادرم حدود۶ماه است که رحمت خدارفته خواب دیدم مانند قند ونبات دریک سینی کوچک ابشده وازداخل سینی با من صحبت میکند ویک حبه قند داخلدهانش میگزاردوبه من می گوید توهم مثل این قندآب میشوی
  اگرخوابم را تعبیر کنید ممنون میشم

 38. اگر عمه فوت شده بیاید خانه برادر زاده واز میوه نارنگی که برای میهمان که خواهر او است وسه نارنگی جلو او است یکی از نارنگیها را عمه فوت شده بردارد تعبیرش چیست

 39. باسلام

  لطفا خواب مرا تعبیر کنید ممنونتونم

  بابای من فوت کرده شب گذشته خواب دیدم مدیرکل یه اداره ای شده که نمی دونم کجاست و می خواهد مرا سر کار ببرد

  لطفا تعبیرش را بگید
  ممنون

 40. چند وقت پیش مادر کلانم فوت شد و چند سال پیش برادر زاده اش فوت کرده بود که طفل هایش خورد بودن و حالی جوان شده طفل هایش . خواب دیدم یک برادرزاده مادرکلانم که فعلا بسیار مریض هم است داخل حویلی میشه میبینم که در ویلچیر مادرکلان است او را میاورد در داخل خانه مثل که مادر کلانم شل است بعد میبینم همو برادر زاده اش که فوت شده هم شل است در حویلی افتاده نمیتواند که بلند شود همونجا گپ هایش را میزند میگوید مصطفی که بچه کلان اش میشود را نامزد کرده.

  یعنی چی نفهمیدم و تمام قصه هایش را با من میکند

 41. اسپانتای
  سلام سالهاست که هروقت به مشکلی مرسم پدرم به خوابم می آید و مرا راهنمایی می کند تا آنجا که به من در خواب حتی محل و آدرسها را برای آسان شدن کارها و مشکلات می دهد و همیشه هم درست هست . بارها بود که می خواست در خواب به من آدرس جایی را بدهد ولی در همان لحظه که قرار بود آدرس را بگوید و یا با هم دنبال آن بگردیم از خواب بیدار میشوم . دیشب بعد از 8 سال دوباره پدرم به خوابم آمد و قرار شد دوباره باهم به آن آدرس ناگفته برویم ولی دوباره از خواب بیدار شدم و باز آن آدرس را پیدا نکردم و او هم نتوانست به من بگوید و حتی به دنبال چیزی می گشت.

 42. سلام،من هروقت پدرمو خواب میینم خوشحاله حتی دیروز دید م که من دستاشو میبوسمو اون میگه که نمرده و زندس همیشه میگه دوسم داره و دعامون میکنه فقط یبار دیدم که برادرمو نفرین میکرداسمشومیگفتو اه و ناله میکرد ولی وقتی بمن نگاه میکرد میخندید ناگفته نمونه که برادرم و زنش مامانمو خیلی اذیت میکنن حتی زنش بناحق پدرمو فحش میده ایا این فحشا بناحق باشه بازم مرده رو ناراحت میکنه یا نع
  لطفا جوابمو بدید بیصبرانه منتظرم ممنون

 43. (ثبت اختراع به نام فرد و تسلیم لوح اختراع ثبت شده))
  ایا می خواهید مخترع و معروف شوید؟؟؟
  ایا نیاز به یک مشوق برای پیشرفت در زندگی دارید تا انگیزه ای شود برای خودتان که اینده ای درخشان داشته باشید و روی اختراعات خود تحقیق کنید
  ده ها اختراع ثبت نشده داريم ما می توانيم ایدهای را به شما پیشنهاد کنيم
  تا با نمونه سازی ان و ثبت به نام خودتان در اداره ثبت اختراعات در بین خانه و اقوام انگشت نما شوید!!!! و در نتیجه خودتان روی ایده ای جدید فکر کنید
  برای کسب اطلاعات بیشتر با مهندس جماعت تماس بگیرید

 44. با سلام درخواب دیدم ک خواهرم ک چند سال است فوت شده به مهمانی ما آمده و برنج را با نان میخورد تعبیرش چیست لطفا راهنمایی کنید ممنون.

 45. با سلام و خسته باشید
  من مادرم و دایی ام هر دو به رحمت خدا رفته اند
  دیشب خواب دیدم دایی ام به خانه ما آمد. مادرم خیلی خوشحال بود و برای ایشان و بقیه اهل خونه، زرشک پلو با مرغ و عدس پلو درست کرده بود
  هر دو خوشحال بودند
  در متن خوابم متوجه شدم که دایی، عدس پلو را دوست دارد
  لطفا تعبیر و راهنمایی بفرمایید
  متشکرم

 46. سلام من چند وقت پیش خواب دیدم که مادرم به همراه داییاش که مرده است در بهشت زهرا چیز مانند طبق عروس میبرن برای کسی مادرم هنوز در قید حیات هستن. میشه لطفا برای من اینو تعبیر کنید

 47. پدرناتنی ام را خواب دیدم که سنگ قبر او باز شده و کفن او کنار رفته و او با ولع تمام خربزه با پوست می خورد چنان که از دهان او بیرون میریخت .
  لطفا تعبیر این خواب رو برام بفرستید.
  با تشکر

 48. سلام من در خواب می بینم دو نفر مرده است که نمیشناسم وهنگام نماز میشه انها پشت من نماز میخوانند ومن برای شان جماعت میدهم
  چه معنی دارد لطف بفرمائید.

 49. سلام، من خواب همسرم مرحومم رو دیدم وخوشحال بود اورا بوسیدم و بهمراه پسرم از او خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم وداشتیم میرفتیم که به ما سفارش کرد که حتما هنگام مراسم عروسی بچه‌های فامیل بیایید ، فکر کنم داشتیم میرفتیم سفر. تعبیرش چیست؟

 50. مادرم 16 یا 17 اردیبهشت خواب شوهر خاله مرحومم را دیده ، از او پرسیده که حالت چطور است و او گفته خیلی سخت است مراقب بچه ها باش و اسم من و خواهرم و داده که سر اونا رو اینجا خر و بدنشونو انسان میبینم ، تفسیر این خواب چیه ؟

  1. تذگر به شما داده که جهان دگر واقعا سخت میگیرند مراقب اعمال وکردار بچه باشد وراهنمایی کند وشما هم آگاهی وبینش خود را بالا برید

 51. سلام. من پدرم خواب دیده مادر بزرگ و پدر بزرگم که فوت شدن اومدن دست منو گرفتن و منو با خودشون میبرن. تعبیرش چیه؟؟

 52. سلام ! من در خواب ديدم كه با دوستانم دور هم جمع استيم و همه خوشحاليم در ميان دوستانم يكي از آنها مدت دو سال است كه مرده كه با من صحبت ميكند و ميخنديم. لطف نموده برايم تعبير كنيد

 53. سلام
  همکارم خواب پدرم رو دیده (پدرم به رحمت خدا رفته)خواب دیده که اومده بوده خونشون و حالش خوب نبوده و مدام میاورده بالا ، طوری که فرششون کامل کثیف شده بود
  میشه تعبیرش بدونم لطفا
  ممنون میشم

 54. سلام درخواب مادرم رادیدم که مرده وبعد ازاینکه در قبر گذاشتن به دونه کفن دوباره زندوه شد (مادرم زنده ودرقید حیات میباشند خداروشکرخدا سلامتی وطول عمر بهش بده )

  1. سلام خواب دیدم برادر ۴۷ ساله ام که ۸ ماهه فوت شده در خواب می گفتند آتش گرفته فوت شده (البته برادرم مردی زحمتکش و مظلوم بود و متاسفانه من با او قهر بودم که به رحمت خدا رفت همیشه خودم را سرزنش میکنم چرا با اوآشتی نکردم یا اصلا قهر کردم ) خواهشا خوابم رو تعبیر کنید خیلی مضطرب هستم درضمن من در عبادات هم کوتاهی میکنم ولی دست به خیر دارم

 55. سلام.خواب مادر مرحومم رو دیدم که از دردپا ناراحت بود.تاخواستم پاهایش را ماساژ دهم،ناراحتی کرد.البته یکی دوتا از زنهای همسایه را هم دیدم

  1. بعد از مردن باید از گذرگاهای سخت عبور کرد و…وانسانها با توجه به اعمال خود چون برق یا آد م سواره یا پیاده وگاه افتان وخیزان میروند خیرات بیادشان بدهید

 56. سلام در خواب دیدم به مادر بزرگ مرحومم شربت خنک داد ک خورد تعبیر چیست وبرای رفع بلا چ کنم؟

 57. سلام عرض میکنم من خواب پدربزرگم رابالباس های همیشگی شلوارگشادبارنگ قهوه ای مایل ب کرم باپیرهن کرمی دیدم ک به ان گفتم من راهمراه خودببراودستم راگرفت وهمراه خودبردخواستم بااون بروم ازدیواری بالاک قالی مچاله کرده زیرپایم بودقالی سرمیخوردولی نیوفتادن وپدربزرگم قیب شد…لطفاتعبییرش روهمتمن بگویید

 58. سلام دوباره خواب دیدم ک پسرخاله ام درخواب خواست برودازخانه بامن دست دادباچهره خوشحال ورفت تدبییرش چیست؟

 59. سلام من خواب دیدم با چند تا از دوستام از کنار جایی رد میشدیم که خیلی سرسبز و زیبا بود اما طرف دیگه قسمتی بود که مرده شور خانه بود و داشتن مرده ها رو میشستن که همشون ترسناک بودند یکیشون سوخته بود یکی دیگش دستاشو از پشت بسته بودن یکی دیگش دست و پاهاش انگار قط شده بود خیلی وحشتناک بود تعبیر این خواب چیه ممنون

 60. سلام در خواب دیدم که پدر من که ۱۳ سال پیش فوت کردند رو شبها در هنگام تاریکی از قبر در میآوریم و به منزل میبریم و گاها به او با سرنگ‌چیزی تزریق میگنیم‌که مرده حالت خود را از دست ندهد و به همان شکل روز اول بماند و دوباره بعد از چند ساعتی او را داخل قبر گذاشته و رویش را میپوشانیم‌و این کار را هر شب تکرار میکردیم
  چهره پدرم‌ را در خواب به همان زیبایی روزهای حیاتش میدیدم چیزی از پوشش یا کفنش به یاد ندارم

 61. خواب ديدم پدرم كه زنده است مرده و ما به دنبال تداركات مسجد و غيره هستيم اما پدرم زنده و به من و برادرم كه داشتيم مسجد را پتو پهن ميكرديم نگاه ميكند
  تعبيرش چيست؟؟؟

 62. سلام
  من خواب دیدم کنار خانه ای هستم که ی ماشین باسرعت از کنارم رد شد و پای من کمی خراشید ولی جای زخم نبود فقط متوجه شدم که به پام گرفته ماشین ایستاد و مردی کچل از ان پیاده شده من که فکر کردم میخواد معذرت خواهی کند گفتم موردی نیست برید ولی انها شروع کردند به فحاشی من متعجب به زنی که اونجا بود و فحاشی میکرد گفتم خواهرت خدابیامرز خیلی خوب بود تو چرا اینقدر بدی میکنی که در همان خانه که خواهر ان زن در ان بود با ناله و گریه امد و من متوجه حرفهاش نمیشدم با خودم میگفتم شاید به خاطر اینکه در زمان زنده بودن حجابشو رعایت نمیکرده اینثدر درد میکشه ولی وقتی ازش خواستم که برای من دعا کنه چون دستش از دنیا کوتاه هست ناله اش بیشتر شد من اون خانمو در بیداری ندیدم اصلا یادم نمیاد ولی توی خواب با جزئات به خواهرش ادرس میدادم میخواست منو ببره که دردش کم بشه من نرفتم .

 63. خواب دیدم با مردهای به مکانی رفتم که بین من و مادرم یک بیابان پراز شاخ وبرگ و لا عبور فاصله افتاد ولی من و مرده که پدرم بود راحت از ان گذشتیم

 64. سلام, خواب دیدم نشسته بودم روی زمین مادرم که یکساله فوت شدن وارد شدن من به احترامشون ایستادم اومد سمتم باهاشون روبوسی کردم توی خواب معلوم بود که با ولع بوسش میکردم و بوسه هام از سر دلتنگی بود بعد مادرم گفت بوسم نکن سرما خوردم حالم خوب نیست تو هم از من میگیری گلوشو نشون داد گفت درد میکنه انگار یه زخم خیلی کوچیک روی گلوش بود که من داشتم اونجارو میبوسیدم که گفت نکن تو هم مبتلا میشی, بعد من رفتم دکتر آوردم بالا سرش بهش آمپول زد خودمم میخواستم براش سوپ درست کنم… لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟؟ خیلی دلتنگشم… ????

 65. سلام
  پسرم سینا یک هفتس که فوت شده و روی قبر مادربزرگم دفن شده،دیشب کسی در خواب دید که مادربزرگم گفته یک هفته که منتظر سینام،چرا نمیارینش
  لطفا تعبیر کنید

 66. با سلام واحترام
  همش خواب می بینم گم شدم در مسیری هستم که خیلی پیچ در پیچ که تا حالا آنجا را ندیدم یا اینکه کفشهایم از پام در می آید وکفشهایم گم می شود با پای برهنه دنبال خانواده ام می گردم لطفا تعبیر خواب منو بگین خیلی نگرانم .

 67. خواب دیدم برادرم را از سردخانه بیرون اوردند بمن و برادر دیگرم اورا در کفن بحالت نشسته نگه داشتیم برایش قرآن خواندیم ناگهان شانه اش تکان خورد و زنده شد .

 68. با سلام و احترام
  پدرشوهرم چند سال پیش فو ت شدند و من دیشب خواب دید که با پیراهن سفید و شلوار خاکستری روشن و بسیار جوان امد.و من در تمام مدت او را می بوسیدم وخوش امد می گفت وو زمانی که ضعیف شد او را بغل کردم وباز تمام مدت او را می بوسیدم. ممنون میشوم اگر تعبیران را بگوید.

 69. سلام من واب دیدم مادرم که چند سالی است فوت شده اند پیشم آمدند خیلی خوشحال بودن و من هم مین طور در خواب طلاهایی که داشتند و پیش من است را بهشون دادم که یک گردنبد بود و یک انگشتر جدید بهشون کادو دادم تعبیر خوابم چیست

 70. خواب دیدم یک مرده و یک زنده اومدن پیشم و دست دادیم مرده گفت ی سال دیگه میام میبرمت ؟خواهش تعبیر درستش را بگین

 71. سلام و وقت بخیر. من بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم که اجنه ها پدرم را اذیت میکنند.و پدرم از این بابت دارند با ما سخن میگویند. که یک چیز سیاه رنگی میبینندد. ما از این قضیه یکمی میترسم.و بعدش پدر بزرگمو میبینم که ایشان پشت در خانه ما هستند ایشون 4 سال هست فوت شده اند. من و مادرم نزدیک در ایستاده بودیم که پدر بزرگم در زدند و من و مارم که خیلی ترسیده بودیم میپرسیم کیه؟در صورتی که ایشن را از پشت شیشه میدیدیم.بعد ایشان با لبخندی از این حالت ترسیده ما میگویند منم و باز کنید. و ما خیلی میترسیم وجیغ میزنیم. پدر بزرگم وارد می شوند و به من دست می دهند و من هم به ایشان دست می دهم…..ممکن است لطفا تعبیر آن را بگوئید؟

 72. دست دادن به مرده نشانه ای از چیست؟بعد از خواب که نمی دانم علتش ترس بوه یا نه بعد از ید این خواب یک لحظه از خواب بیدار میشم و در اون لحظه دستم بی حس شده بود…

 73. دست دادن به مرده نشانه ای از چیست؟بعد از خواب که نمی دانم علتش ترس بوه یا نه بعد از ید این خواب یک لحظه از خواب بیدار میشم و در اون لحظه دستم بی حس شده بود…

 74. وقتی بچه بودم با مادرم به مشهد رفتیم.. یه عکس دارم اونجا که تو بغل مادرم هستم کنار ضریح و برادرم که دو سال از من بزرگتر بود جلوی ما ایستاده بود
  حالا هم برادرم و مادرم فوت کردن
  دیشب خواب همون عکس رو دیدم که حتی برادرم هم تو بغل مادرمه و من. و مادرمون ما رو تو بغل خودش داره

 75. سلام
  بعد از فوت مادربزرگم هميشه خواب ميبينم مدت طولانيست كه در خانه اش تنها مانده ومن و خانواده ام فراموش كرده ايم كه به ديدن او برويم و بعد در خواب يادم ميايد و سراسيمه به ديدن او ميروم و او را مريض و فرتوت در بسترمرگ ميبينم واز اينكه هنوز زنده است خوشحال ميشم …اين خواب وحشتناك را هميشه ميبينم …تعبيرش چيه؟

 76. سلام من خواب دیدم مادرم که فوت کرده است استحمام میکند و مرابه رفتن به جایی دعوت میکند وخیلی خوشحال هم می باشد ومن میگم بقیه نمی آیند من هم نمیام ولی با خوشحالی من را دعوت میکند

  1. از سختی هانجات پیدا کرده وجایش خوب است انقدر که دیگران هم دعوت می کند ولی عمر شما هنوز به دنیاست کارهای خیرتان را ادامه دهید

 77. سلام
  پدرم نزدیک یک سال است فوت کردند. در ابتدا اقوام هر وقت آنرا در خواب می دیدند در کنار رودخانه یا دشت بزرگ و سرسبزی بوده. چند شب پیش در خواب دیدمش که موهای پشت سرش کمی بلند شد و از من خواست که برایش کوتاه کنم اما نه زیاد. به من اسرار میکرد که فقط مرتبش کنم.
  لطفا راهنمایی کنید

 78. سلام خواب پدرم رو دیدم که مرده ایت و روش پارچه گرفتم و دارم گریه میکنم.یهو میبینم تکون میخوره.جیغ میزنم که تکون خورد.پارچه رو از روش میزنم کنار میگه بابا اینجا گرم هست دوباره برگشتم به دنیا.تعبیرش چی میشه؟؟

 79. سلام خسته نباشین مادر من درخواب داشته سبزی اش پاک میکردن که پدرشون که فوت کردن میاد وازمادر اسفناج میخواد مادرم هم بهشون میده میشه تعبیرش روبگین ممنون.

  1. برادرتان کارهای خیری کرده که با اعمالش توانسته باعث آزادی دو مرده دگر هم بشود کار خیر مثل او انجام دهید تا گره گشا ی دیگران در دنیا وآخرت شوید

 80. با سلام. من در خوابم ، مادرشوهر خالم رو دیدم که تقریبا تازه فوت کردن (مومنه بودن))، توو خواب ایشون و تعداد دیگه ای از کربلا برگشته بودن و ما به استقبالشون رفتیم. از ماشین که پیاده شد با من سلام علیک کرد و دست گذاشت روو کتفم و منو بوسید. تعبیرش چی میتونه باشه؟

 81. تو خواب دیدم که مردم و هر چقدر می خواستم بقیه رو از خواب بیدار کنم صدای من رو نشنیدن بعدش هم چشمام نمی دید باز دخترم رو تو خواب صدا زدم بیدار شد گفتم چشمام نمی بینه گفت الان می بینی گفتم اره

 82. سلام پدر من ۳هفته ای است ک فوت شده و عمه ی من دیشب خاب دیدمک پدر و مادربزرگم ک ۴سال پیش فوت شد پیش هم هستند و دیدم ک خانه پدرم خیلی ضعیف و پلاستیکی است و ب هر بادی تکان میخورد عمم از پدرم پرسید ک داداش چرااینقدر خانه را ضعیف ساختی مادربزرگم جواب داد شما این کار را با رضا کردید شما باعث شدید خانه رضا اینقدر ضعیف شود.خواهش میکنم تعبیرش رو هر چ زودتر بگین ممنونم

 83. یک خاب دیگر هم هفته ی پیش عمم دوباره درمورد. پدرم دید و گف ک پدرم ب هر کسی درخواست اب میکرد کسی برایش اب نمی اورد .اخر عمه ام میگوید چ شده رضا،و پدرم میگوید هیچکس برایم اب نمی اورد اب می خواهم.و عمه ام میگوید پدرم را مثل یک نوزاد بغل میکند و تا شیر اب می اورد تا ب او اب بدهد.خواهش میکنم تعبیر این خاب را هم بگویید ممنونم

 84. باسلام، من مادرم بیش از دوسال هست که از بیماری سرطان فوت کردند ، در ماهای آخر بیماریشون من در کنارشون بودم ، من ومادرم خیلی بهم نزدیک بودیم و همدیگرو دوست داریم. دیشب خواب دیدم که مادرم در جنگلی سبز و بزرگ در پشت صندوق عقب ماشین خود پیدا میکنم ، در اون لحظه که مادرم میابم باران شدیدی آمده و باران بند آمده و همه جا خیس هست و مادرم در صندوق عقب ماشین در نیمی از آب باران فرو رفته و حالت مریض و بیحال داره وقتی میبینمش به شدت ناراحت میشویم میدوم سویش و بغلش میکنم و میبوسمش و گریه میکنم و او با زبان بی زبانی وبا اشاره به من میفهماند که زبانش زخم شده (از دهانش زخم و افت و غیره معلوم میشود انگار که در دهانش زخم عمیق و دردناکی)و نمیتوانسته به من خبر بدهد در انجا هست . خیلی نگران هستم ممنون میشم تعبیر کنید برام.

  1. سلام
   تقریبا یک سال و چند ماه میشود مادرم را از دست دادم همیشه خواب میبینمش دیشب دیدم که من زیاد گریه دارم و همرای خواهرم گفتگو دارم و دستکش هم پوشیدیم و مادرم میاید و دستم را میگیرد و زاری ام میکند اما چهره اش معلوم نمیشد تنها فهمیدم که مادرم بود لطفا تعبیرش را بگوید تشکر

   1. سلام‌من خواب دیدم که سرقبر خواهرشوهرم هستم و فوت کرده ایشوت ولی سر مزار خودش فاتحه میخواند و من و دخترش میدانستیم فوت کرده و فقط ما اورا میدیدیم لطفا تعبیر خواب را بگویید

 85. باسلام، من مادرم بیش از دوسال هست که از بیماری سرطان فوت کردند ، در ماهای آخر بیماریشون من در کنارشون بودم ، من ومادرم خیلی بهم نزدیک بودیم و همدیگرو دوست داریم. دیشب خواب دیدم که مادرم در جنگلی سبز و بزرگ در پشت صندوق عقب ماشین خود پیدا میکنم ، در اون لحظه که مادرم میابم باران شدیدی آمده و باران بند آمده و همه جا خیس هست و مادرم در صندوق عقب ماشین در نیمی از آب باران فرو رفته و حالت مریض و بیحال داره وقتی میبینمش به شدت ناراحت میشویم میدوم سویش و بغلش میکنم و میبوسمش و گریه میکنم و او با زبان بی زبانی وبا اشاره به من میفهماند که زبانش زخم شده (از دهانش زخم و افت و غیره معلوم میشود انگار که در دهانش زخم عمیق و دردناکی)و نمیتوانسته به من خبر بدهد در انجا هست . خیلی نگران هستم ممنون میشم تعبیر کنید برام.

  1. با سلام خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادرم را پرسید گفت از پدر و مادرت خبر داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون برود و اینو می دونستم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود و پدر و مادرم چند سال است مردن لطفاً

  2. سلام من ساعت ۶:۳۰ _۷ صبح خواب دیدم همسایمون که تازه فوت کرده به من میگه بیا پیشم ولی من نرفتم یکی دو بار گفت من دستشو پس زدم و به راهم ادامه دادم تعبیرش چیست

 86. سلام خسته نباشید
  خواب دیدن برای مادرم که تازه فوت شده 7 روزه که صدای گریه اش از درون قبر می آمده و اینکه در خواب دیگر آمده و گفته ران پاش سوخته و خیلی سختی کشیده ولی اخرش تبدیل به پری دریایی شده و خیلی جوان.
  توروخدا این خوابها چی میخوان به ما بگن.
  درحالی که من مادرم 9 سال بیمار و زمین گیر بوده و بسیار بسیار بسیار آدم مهربون و خوبی بوده و صبور.

  لطف لطفا لطفا کمک کنید.

  1. سلام عزیزم برای بابات زیاد صدقه بده که اموات ما دستشون از دنیا کوتاهه منتظر ما هستن.
   روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است؛ که می فرماید:

   «مردگانتان را که در قبرها آرمیده‏اند؛ از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند. مردگان شما زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند. آنها خود، قدرت انجام کاری ندارند؛ شما صدقه و دعائی به آنها هدیه کنید»صلوات
   در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مرده به خاطر طلب رحمت و آمرزشی که برای او می‏شود؛ شادمان می‏گردد. همان گونه که زنده به وسیله هدیه ای که به او می دهند؛ خوشحال می‏گردد صلوات

 87. سلام
  من خواب دیدم که مادربزرگم که فوت کرده اند ناراحت بود و از کسی کمک می خواست که او را به منزلش برساند. من به او کمک کردم و او را به در خانه ای که در زمان حیات در آن زندگی می کرد رساندم. کلید خانه را به من داد در را باز کردم و او به داخل خانه رفت. آیا امکان این هست که تعبیر این خواب را به من بگویید.
  ممنونم

 88. سلام
  من خواب دیدم که مادربزرگم که فوت کرده اند ناراحت بود و از کسی کمک می خواست که او را به منزلش برساند. من به او کمک کردم و او را به در خانه ای که در زمان حیات در آن زندگی می کرد رساندم. کلید خانه را به من داد در را باز کردم و او به داخل خانه رفت. آیا امکان این هست که تعبیر این خواب را به من بگویید.
  ممنونم

 89. سلام
  پدرم به تازگی به رحمت خدا رفته. دیشب به خواب اومده و گریه کنان گفته که من نمردم فقط خونه ام تاریکه
  لطفا تعبیرش رو بهم بگید

 90. سلام
  پدرم به تازگی به رحمت خدا رفته. دیشب به خواب اومده و گریه کنان گفته که من نمردم فقط خونه ام تاریکه
  لطفا تعبیرش رو بهم بگید

  1. سلام خواب دیدم با برادر فوت شده خودم تو سفر هستیم و برادرم یک سگ را سر برید و با یک چاقو خیلی تیز گوشت ان را ریز ریز کرد وبه من گفت با این گوشت برای من قیمه درست کنید من با او مخالفت می کردم که این گوشت سگ است ولی او گفت من همین گوشت را میخواهم و به نظرم در خانه ای که نمی دانم کجا بود ، صاحب ان خانه گوشت را اپز میکرد تا قیمه درست کند و من حالت تهوه داشتم.

 91. سلام ببخشید خواب مادر بزرگ مو دیدم که دارد خیاطی میکندوالبته در خابی دیگر نیز لباس در دست دارد تعبیرش چیست؟

 92. سلام

  لطفاً خواب منو تعببیر بکنید
  خواب دیدم که همسر مرحومم ازدواج کرده و همسرش رو آورده خونه ما

 93. سلام

  لطفاً خواب منو تعببیر بکنید
  خواب دیدم که همسر مرحومم ازدواج کرده و همسرش رو آورده خونه ما

 94. باسلام خدمت شما من خوابی دیدم که تعبیرش خیلی برام مهمه ازشماخواهش میکنم خواب من رو تعبیر کنید من همیشه هرحاجتی داشتم .۴روز زیارت عاشورامیخوندم و حاجتم رومیگرفتم یک باربعداز ۴۰روز زیارت خواندن خواب دیدم پشت پنجره اتاق خوابم امامزاده ای هست که من نه به اون سلام میدم ,بااینکه بهم خیلی نزیکه, وهمین که پاهایم راجلوش دراز کردم ازاون به بعد دیگه هرچی زیارت عاشورا خوندم حاجت نگرفتم ومن ازاین موضوع چند ساله ناراحتم ممنونم

 95. باسلام خدمت شما من خوابی دیدم که تعبیرش خیلی برام مهمه ازشماخواهش میکنم خواب من رو تعبیر کنید من همیشه هرحاجتی داشتم .۴روز زیارت عاشورامیخوندم و حاجتم رومیگرفتم یک باربعداز ۴۰روز زیارت خواندن خواب دیدم پشت پنجره اتاق خوابم امامزاده ای هست که من نه به اون سلام میدم ,بااینکه بهم خیلی نزیکه, وهمین که پاهایم راجلوش دراز کردم ازاون به بعد دیگه هرچی زیارت عاشورا خوندم حاجت نگرفتم ومن ازاین موضوع چند ساله ناراحتم ممنونم

 96. سلام اگه هی خواب مرده را ببینیم ولی در خواب اصلا حرف نزند چه تعبیری دارد.
  فقط نگاه میکنه میره.

 97. با سلام
  بنده خواب پدر متوفی خود را که 8 سال پیش فوت شه ه را دیدم که در خانه پدری ام با من مراوده و دعوا می کند و با ناراحتی خودروی من را بیرون از خانه می برد و وقتی من ازروی سکو اورا میبینم با ناراحتی به سمت من می اید و کلیدی سمت من پرتاپ میکند و من فرار میکنم به سمت اتاق خودم و به مادرم تلفن میزنم اما از شدت گریه توان صحبت کردن نداشتم که با گریه و اشک از خواب بیدار شدم.رابطه من و پدرم در زمان زنده بودنش خیلی خوب بود و همیشه از من راضی بود.بنظر شما چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

 98. با سلام
  بنده خواب پدر متوفی خود را که 8 سال پیش فوت شه ه را دیدم که در خانه پدری ام با من مراوده و دعوا می کند و با ناراحتی خودروی من را بیرون از خانه می برد و وقتی من ازروی سکو اورا میبینم با ناراحتی به سمت من می اید و کلیدی سمت من پرتاپ میکند و من فرار میکنم به سمت اتاق خودم و به مادرم تلفن میزنم اما از شدت گریه توان صحبت کردن نداشتم که با گریه و اشک از خواب بیدار شدم.رابطه من و پدرم در زمان زنده بودنش خیلی خوب بود و همیشه از من راضی بود.بنظر شما چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

 99. سلام مادربزرگم فوت کرده. پسرعمویم هم به زودی عروسی اش است .در خواب دیدم که با عمه هایم به عروسی پسرعمویم رفته است. تعبیر این خواب چیست ؟

 100. سلام الان خواب بودم دوتا خواب دیدم خیلی ترسیدم یکی اینکه تووو واقعیت یه دندونم یه کم خرابه ولی توو خواب زبون میزدم به همون دندون ولی انگار ببشتر دندونام ریخت و همه رو جمع کردم توو دستام دنبال کسی بودم که پول بدمش و دندونام رو بزاره سرجاش. و یه خواب دیگه ام اینه که پدربزرگم که مرده چند سالیه ولی انگار با همون لباسای عادی که همیشه تن داشت تنش بود و انگار توو خونمون نشسته بود و همه میدونن از اعضای خانوادم که مرده ولی انگار همه میبینن که نشسته و براشون عادیه. درحالی که من هیچی بش نمیگفتم داد زد چییییییی میگی؟ چرا گفتی درحالی که اصلا تووو خواب من حرف نمیزدم و توو‌واقعیت هم ازم ناراضی نبود جواب تعبیرو بفرستید ایمیلم منتظرم

 101. سلام الان خواب بودم دوتا خواب دیدم خیلی ترسیدم یکی اینکه تووو واقعیت یه دندونم یه کم خرابه ولی توو خواب زبون میزدم به همون دندون ولی انگار ببشتر دندونام ریخت و همه رو جمع کردم توو دستام دنبال کسی بودم که پول بدمش و دندونام رو بزاره سرجاش. و یه خواب دیگه ام اینه که پدربزرگم که مرده چند سالیه ولی انگار با همون لباسای عادی که همیشه تن داشت تنش بود و انگار توو خونمون نشسته بود و همه میدونن از اعضای خانوادم که مرده ولی انگار همه میبینن که نشسته و براشون عادیه. درحالی که من هیچی بش نمیگفتم داد زد چییییییی میگی؟ چرا گفتی درحالی که اصلا تووو خواب من حرف نمیزدم و توو‌واقعیت هم ازم ناراضی نبود جواب تعبیرو بفرستید ایمیلم منتظرم

 102. با سلام. من 29 سالم هست. و چندین بار یک خواب نسبتا با موضوع مشترک را در عرض 3-4 سال دارم میبینم. ولی متوجه منظور خواب نمیشوم. حس میکنم باید تعبیری داشته باشد لطفا من را راهنمایی کنید….

  من قبلا پسری را دوست داشتم و مدتی با هم در ارتباط بودیم. در این حین دو سه بار خواب دیدم که این پسر در خوابم قیافه اش کاملا شبیه دایی من ات ولی من اسم همان پسر را صدا میزنم و به عنوان پسری که دوستش دارم نگاهش میکنم و حتی به عنوان همان پسر بوس میکنم ولی قیافه شبیه دایی من است( این نکته را بگم که دایی من تقریبا 7 سال پیش بر اثر سرطان در سن 30 سالگی فوت کردن و من ایشان را بسیار دوست داشتم) من چندین بار قیافه این پسر را در خوابم کاملا با هیکل و قیافه داییم دیدم…. ارتباط من و این پسر قطع شد و با هم خداحافظی کردیم…. با پسری دیگری ارتباط داشتم و قرار بود باز هم با هم ازدواج کنیم و من مجدددا این پسر جدید را دوبار در خواب دیگری باز هم شبیه داییم دیدم و قیافه و هیکل داییم بود ولی به اسم خود پسره صداش میزدم و دستش را میگرفتم…. من اصلا متوجه جریان این خوابها نمیشوم که چرا هر کسی که دوس دارم و عاشقش هستم در هیکل و قیافه داییم در خواب نمایان میشود… حس میکنم چیزی را شاید دارد بیان میکند…. این را هم بگویم که باز هم رابطه من و این پسر دومی هم به ازدواج نرسید و مشکلاتی پیش امد و بهم خورد…..

 103. با سلام. من 29 سالم هست. و چندین بار یک خواب نسبتا با موضوع مشترک را در عرض 3-4 سال دارم میبینم. ولی متوجه منظور خواب نمیشوم. حس میکنم باید تعبیری داشته باشد لطفا من را راهنمایی کنید….

  من قبلا پسری را دوست داشتم و مدتی با هم در ارتباط بودیم. در این حین دو سه بار خواب دیدم که این پسر در خوابم قیافه اش کاملا شبیه دایی من ات ولی من اسم همان پسر را صدا میزنم و به عنوان پسری که دوستش دارم نگاهش میکنم و حتی به عنوان همان پسر بوس میکنم ولی قیافه شبیه دایی من است( این نکته را بگم که دایی من تقریبا 7 سال پیش بر اثر سرطان در سن 30 سالگی فوت کردن و من ایشان را بسیار دوست داشتم) من چندین بار قیافه این پسر را در خوابم کاملا با هیکل و قیافه داییم دیدم…. ارتباط من و این پسر قطع شد و با هم خداحافظی کردیم…. با پسری دیگری ارتباط داشتم و قرار بود باز هم با هم ازدواج کنیم و من مجدددا این پسر جدید را دوبار در خواب دیگری باز هم شبیه داییم دیدم و قیافه و هیکل داییم بود ولی به اسم خود پسره صداش میزدم و دستش را میگرفتم…. من اصلا متوجه جریان این خوابها نمیشوم که چرا هر کسی که دوس دارم و عاشقش هستم در هیکل و قیافه داییم در خواب نمایان میشود… حس میکنم چیزی را شاید دارد بیان میکند…. این را هم بگویم که باز هم رابطه من و این پسر دومی هم به ازدواج نرسید و مشکلاتی پیش امد و بهم خورد…..

 104. سلام
  خواب دیدم کسیکه خیلی عاشقشق بودم با زنش تو خونه پدر بزرگ مرحومم ساکن شدن، از خونه کناری که صاحب اونم فوت شدی مارمولک میومد سراغ زنش و همش عصبی و ناراضی بود و دعوا داشت….من و اون آقام از دور فقط یواشکی همو نگاه میکردیم….
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  1. Salam bad az salam khahar man khab deda l murda bar ma 100 dalar wa ba khudsh 50 dalar wa ba hamshere dge ma ham 50 meta ma megerum 100 dalar ra degara namegera misha bgoin k taber khab ma che ast tashakur

 105. سلام
  من درخواب بعد ازان صبح مرده کفن پوش پدر دوستم را دیدم وبا او جسد کفن پوش پدرش را از شهر تا محل زندگی اش با وسلیه نقلیه بردیم تعبیر چیست؟

 106. سلام.خواب مادربزرگم رو دیدم که اومد کنار اتاقم .اتاقم ی در بود که نرده نرده بود دستشو به حالت اسفند دود کردن دور سرم چرخوند و دعا خوند و خیلی خوشحال بود و رفت(تو یه روز دم صبح دو بار پشت سر هم دیدم این حرکت رو انجام داد)

 107. سلام.خواب مادربزرگم رو دیدم که اومد کنار اتاقم .اتاقم ی در بود که نرده نرده بود دستشو به حالت اسفند دود کردن دور سرم چرخوند و دعا خوند و خیلی خوشحال بود و رفت(تو یه روز دم صبح دو بار پشت سر هم دیدم این حرکت رو انجام داد)

 108. سلام
  اینجانب خواب دیدم در مجلس ختم مادربزرگم شرکت کردم با لباس مشکی همه اوقوام بودند سپس پدربزرگم را دیدم نشسته برای احترام رفتم او را بلند شد میگفت کم پیدام و روبوسی کردم بشاش و خندان بود وتسلیت گفتم برای همسرش و از مجلس رفتم…. هردوی اینان فوت شده اند. آیا تعبیری دارد؟

  1. سلام خواب ديدم مرده منو بوسيد و منم بغلش كردم بعد يه نامه داد باهاش رفتم بيرون بيرونم بارون شديد ميومد بعد نامه رو خوندم و پرت كردم با باد رفت بعد از من خواست جايي ببرمش من نبردم و يكي ديگ بردش

  2. با سلام خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادرم را پرسید گفت از پدر و مادرت خبر داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون برود و اینو می دونستم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود و پدر و مادرم چند سال است مردن لطفاً

 109. سلام من دوستم که چند وقت پیش فوت کرده بود رو خواب دیدم که چهره اش سفید و بشاش بود و اومد طرف من و به من سلام کرد و دست انداخت دور گردنم ، تعبیرش چیست؟؟

 110. سلام من دوستم که چند وقت پیش فوت کرده بود رو خواب دیدم که چهره اش سفید و بشاش بود و اومد طرف من و به من سلام کرد و دست انداخت دور گردنم ، تعبیرش چیست؟؟

 111. سلام.من پدرم فوت شده.ده سالی هست.ولی کشاورز بود خواب دیدم کشاورزی می کنه توی اون دنیا.انگار زنده بود. البته این خواب رو صبح چهارشنبه دبدم.نمیدونم تعبیرش چیه توکل به خدا.ممنون میشم برام تعبیرش کنید.البته صدقه هم دادم

 112. سلام
  امروز ظهر که خوابیده بودم ، از پدر بزرگ همسرم که سنشون بسیار بالا بود و یک ماه پیش فوت کردند با همسرشون که سالهای گذشته فوت شدند که من ایشون رو ندیدم ، در خواب دیدم که اومدن خونه مادر من (که ایشون به دلیل بیماری حال خوشی ندارند) و هدیه هایی که روی میز بود رو من الان یادم نیست چه کسی اورده بود رو بهشون دادم و برلی پدر بزرگ یک تیغ موتراش بود و به من گفت این کار نمیکنه و من بهش دادم و گفتم چرا کارمیکنه و دستش رو قسمتی از موهاش رو تراشیدم و دیدم انگار کع زیر اب حمام هستیم و ایشون رو میشورم بعد ش به من نزدیک شد و از من خواست که بهش نزدیک تر بشم و گفت خودت رو به من بسپار و (نزدیکی کنه) ومن ازشون دور شدم و گفتم بابا حاجی همینجا باش تا من برم برات حوله بیارمت خشک ت کنم و ازش دور شدم و مواظب بودم زمین نخوره براش تکیه گاه گذاشتم و رفتم دنبال حوله که پیدا نمیکردم و از خواب بیدار شدم
  لطفا برام تعبیر کنید

 113. سلام من خواب دیدم یکی از آشناهامون که تازه فوت شده تو خواب به من گفت که از تمام مال دنیا فقط کفن و فرزندهام برام مونده.

 114. سلام من خواب دیدم یکی از آشناهامون که تازه فوت شده تو خواب به من گفت که از تمام مال دنیا فقط کفن و فرزندهام برام مونده.

 115. Salaam man padar bozorg khud ra dar khab dedam ke meyayat wa man kafsh hayesh ra meposham padsr bozorgam 3 sal meshawad morda ast.
  Wa ham padarem ke 9 mah meshawd morda ast dar khab dedam ke 2 tefel khuda man ra negh mekonand wa man ra politie mebarad badan megoyat khatar jam bash man bar shawhart medeham tefel hayet ra
  Lotfan khabam ra tahber koneed

 116. سلام بنده خواب دایی خدابیامرزمو دیدم که با مادرم تو خواب شوخی میکرد هم مادرم شاد بود هم داییم من هم به داییم پول دادم تو خواب لطفا تعبیرشو بفرمایید

 117. سلام بنده خواب دایی خدابیامرزمو دیدم که با مادرم تو خواب شوخی میکرد هم مادرم شاد بود هم داییم من هم به داییم پول دادم تو خواب لطفا تعبیرشو بفرمایید

 118. سلام چند روز بعد از فوت مادرم خوابش را دیدم ، در خواب چهرهاش معلوم نبود فقط صدایش به گوشم می آمد که مکرر اسم خواهر زاده ام را صدا میزد بعد از خواب پریدم ، وقتی بیدا شدم تقریبا نزدیک اذان صبح بود تعبیر خوابم رو میخواستم بدونم؟؟؟؟

 119. سلام چند روز بعد از فوت مادرم خوابش را دیدم ، در خواب چهرهاش معلوم نبود فقط صدایش به گوشم می آمد که مکرر اسم خواهر زاده ام را صدا میزد بعد از خواب پریدم ، وقتی بیدا شدم تقریبا نزدیک اذان صبح بود تعبیر خوابم رو میخواستم بدونم؟؟؟؟

 120. من خواب دیدم مادربزرگم که به رحمت خدا رفته به من گفت میبرمت پیش خودم منم گفتم اره من حتما میام تعبیرش چیه؟ مرگم نزدیکه؟

 121. باسلام
  خواب دیدم که پدرم که ۳ سال قبل فوت شده ازمن درخواست پول بعنوان قرض میکند و از خواهش کرد که «میشه کارای خونه رو خودت انجام بدی؟» من مسافر هستم وسالی بکماه ایران میام و به مادرم سر میزنم و کارای تعمیرات و … خونه رو براش انجام میدم تا از کاراش کم شه و برای بابام همیشه دم در خونه تو تابستون اب خنک میزارم،
  تعبیرش چیه

 122. باسلام
  خواب دیدم که پدرم که ۳ سال قبل فوت شده ازمن درخواست پول بعنوان قرض میکند و از خواهش کرد که «میشه کارای خونه رو خودت انجام بدی؟» من مسافر هستم وسالی بکماه ایران میام و به مادرم سر میزنم و کارای تعمیرات و … خونه رو براش انجام میدم تا از کاراش کم شه و برای بابام همیشه دم در خونه تو تابستون اب خنک میزارم،
  تعبیرش چیه

 123. خواب دیدم همسرم که فوت کرده به خوابم اومد اینجا تابستونه ولی تو خوابم بیرون خونه زمستون بود همسرم بیرون خونه رفت و گفت اینجا که اومدی به محل کارم دوره و ناراحت بود منم دیدم سرده شالی رو دور گردنش پیچیدم و اون رفت . تعبیرش چیه؟ من بعد فوت اون مرحوم به خونه پدریم نقل مکان کردم

 124. سلام.خواب دیدم (دامادمون ۲ سالیه که فوت شدند) که یاد و خاطره دامادمون منو از دلتنگی شدید به شدت گریه میکنم…..بعد اون دیدم چند نفریم حالا نمیدونم پدراینام هستند یا کیا نمیدونم ولی یکی بینمون بود مثل ما در پیش ما بود با اشاره به من میگفت دستم شلنگ آب بود سر این و اونایی که پیشمان بودند به شوخی آب میریختم..میگفتن نریز بابا..منم میگفتم نه دیگه شاه میگه بریز میریزم ….(اونیم که پیش ما بود محمد رضا شاه بود)

 125. سلام.دیروز عصر.خواب دیدم (دامادمون ۲ سالیه که فوت شدند) که یاد و خاطره دامادمون منو از دلتنگی شدید به شدت گریه میکنم…..بعد اون دیدم چند نفریم حالا نمیدونم پدراینام هستند یا کیا نمیدونم ولی یکی بینمون بود مثل ما در پیش ما بود با اشاره به من میگفت دستم شلنگ آب بود سر این و اونایی که پیشمان بودند به شوخی آب میریختم..میگفتن نریز بابا..منم میگفتم نه دیگه شاه میگه بریز میریزم ….(اونیم که پیش ما بود محمد رضا شاه بود)

 126. سلام.دیروز عصر.خواب دیدم (دامادمون ۲ سالیه که فوت شدند) که یاد و خاطره دامادمون منو از دلتنگی شدید به شدت گریه میکنم…..بعد اون دیدم چند نفریم حالا نمیدونم پدراینام هستند یا کیا نمیدونم ولی یکی بینمون بود مثل ما در پیش ما بود با اشاره به من میگفت دستم شلنگ آب بود سر این و اونایی که پیشمان بودند به شوخی آب میریختم..میگفتن نریز بابا..منم میگفتم نه دیگه شاه میگه بریز میریزم ….(اونیم که پیش ما بود محمد رضا شاه بود)

 127. سلام
  من خواب دیدم روح پدربزرگم به خانه یشان آمده بود و فقط من میدیدمش ولی بعد با کلی دلیل به فرزندانش ثابت کردم که او روح پدرشان است.
  اگر امکان دارد لطفا تعبیر کنید

 128. سلام من خواب پسر خالمو دیدم که فوت شده که بهم گفت تو و دختر عمومون یه مشکلی دارید که رفع میشه توروخدا تعبیرش چیه ؟

 129. سلام من خواب پسر خالمو دیدم که فوت شده که بهم گفت تو و دختر عمومون یه مشکلی دارید که رفع میشه توروخدا تعبیرش چیه ؟

 130. ايام عيد قربان بود و خواب ديدم مادربزرگ
  در حياط خانه اش لخت بود و فقط عمه و داييم پيشش تو حياط بودن و خواست رو زمين بيوفته من گرفتمش

 131. سلام. من خواب مادربزرگ خدابیامرزم را دیدم.
  سفره ای پهن بود.
  مادر بزرگم ولی سر سفره نبود،یکمی دورتر نشسته بود.
  من داشتم رد میشدم. که مامان بزرگم گفت از سفره یه تیکه نان بهش بدم.
  دادم. یه تیکه ازش جدا کرد، بقیه ش رو بهم داد که بگذارم دوباره سر سفره.

  تعبیرش چی میتونه باشه؟

 132. سلام. من خواب مادربزرگ خدابیامرزم را دیدم.
  سفره ای پهن بود.
  مادر بزرگم ولی سر سفره نبود،یکمی دورتر نشسته بود.
  من داشتم رد میشدم. که مامان بزرگم گفت از سفره یه تیکه نان بهش بدم.
  دادم. یه تیکه ازش جدا کرد، بقیه ش رو بهم داد که بگذارم دوباره سر سفره.

  تعبیرش چی میتونه باشه؟

 133. من نزدیکای صبح خواب مادر بزرگم رو دیدم که تقریبا یه سالی هست که فوت شده.مادر بزرگم کنار پنجره تو طبقه چهارم آپارتمان نشسته بود و ناراحت بود که وقتی منو دید خیلی خوشحال شد ولی من ترسیدمو فرار کردم.تعبیرش چیه؟

 134. سلام خواب دیدم یکی از اقوام ما که چند سال پیش فوت شده اند که در بچگی بعضی وقتها از من نگهداری میکرد را دیدم …. خواب من به این صورت بود در جمع فامیل هایمان نشسته بودیم که تلفن زنگ خورد و دختر عمه من تلفن را داد به من و گفت با تو کار داره عمه پری است ( همان شخص فوت شده ) بعد من گوشی رو گرفتم یه دفعه گفت اماده باش میخوام بیام دنبالت من گفتم واسه چی کی گفت بعد از شب های احیا بعد به عمم نگاه کردم عمم گفت خودش دختر داره …. بعد همش میگفتم شوهرم چی من بدون شوهرم جایی نمیرم.بعد یهو ی لحظه انگار جلوی پمجره بودم شوهرم انگار روح بود من هم لباس سفید به تن داشتم که شوهرم اومد یک شال سفید انداخت روی سر من و از خواب پریدم ….خواب رو ظهر دیدم حدود ساعت 12 شب ساعت چهار صبح خوابیدم و یک بار هشت صبح بیدار شدم و دوباره خوابیدم چون قرص خواب اور میخورم خوابم زیاد شده جدیدا خواب هم تو روز دوم محرم دیدم

 135. سلام خواب دیدم یکی از اقوام ما که چند سال پیش فوت شده اند که در بچگی بعضی وقتها از من نگهداری میکرد را دیدم …. خواب من به این صورت بود در جمع فامیل هایمان نشسته بودیم که تلفن زنگ خورد و دختر عمه من تلفن را داد به من و گفت با تو کار داره عمه پری است ( همان شخص فوت شده ) بعد من گوشی رو گرفتم یه دفعه گفت اماده باش میخوام بیام دنبالت من گفتم واسه چی کی گفت بعد از شب های احیا بعد به عمم نگاه کردم عمم گفت خودش دختر داره …. بعد همش میگفتم شوهرم چی من بدون شوهرم جایی نمیرم.بعد یهو ی لحظه انگار جلوی پمجره بودم شوهرم انگار روح بود من هم لباس سفید به تن داشتم که شوهرم اومد یک شال سفید انداخت روی سر من و از خواب پریدم ….خواب رو ظهر دیدم حدود ساعت 12 شب ساعت چهار صبح خوابیدم و یک بار هشت صبح بیدار شدم و دوباره خوابیدم چون قرص خواب اور میخورم خوابم زیاد شده جدیدا خواب هم تو روز دوم محرم دیدم

 136. مادرم خواب دیده با پدرم همراه پدر و مادر خود که فوت کرده اند راهی مشهد هستند
  و آنها همراه پدرم جلو جلو میروند ولی مادرم هرچقدر میرود به آنها نمی رسد
  تعبیرش چیست؟
  لطفا زود جواب دهید
  ممنون

  1. با سلام،خواب دیدم خاله ام از من احوال پدر و مادر را پرسید گفت خبری از پدر و مادرت داری گفتم نه می دونم مریض هستن و نمی خواهن کسی پیش شون بره و من این طور می فهمیدم که دو طرف اطاقی روی زمین خوابیده بود ن و توی اطاق هیچی نبود و پدرم اسهال بود لطفاً

  2. خواب دیدم برادرم قصد فروش خانه اش را دارد چون میگوید بوی روشور(سفیدآب) مادرم را حس میکند واین موضوع او را میرنجاند
   تعبیرش چیست؟

 137. باسلام غصه دار خوابیدم و خواب پدرشوهر مرحومم رو دیدم ، دیدم من غصه دار سر به دیوار زدم اون هم اونطرف تر با مو و ریش زیاد و تقریبا سفید اونطرفتر غصه دار نشیته خیره شده به من انگار فهمیده بود ناراحتم بعد گوشیمو دادم دستش عکسهای بچه ها و عروساشو میدید بچه ها رو می بوسید اما عروسها و‌همسرش رو نبوسید انگار فکر میکرد محرمش نیستن یا خحالت کشید خانمش رو ببوسه ولی میگفتن زنده بوده خیلی بهش ابراز علاقه میکرده بیدار ضده اسمون آبی بود یعنی بعد اذان بوده

 138. باسلام غصه دار خوابیدم و خواب پدرشوهر مرحومم رو دیدم ، دیدم من غصه دار سر به دیوار زدم اون هم اونطرف تر با مو و ریش زیاد و تقریبا سفید اونطرفتر غصه دار نشیته خیره شده به من انگار فهمیده بود ناراحتم بعد گوشیمو دادم دستش عکسهای بچه ها و عروساشو میدید بچه ها رو می بوسید اما عروسها و‌همسرش رو نبوسید انگار فکر میکرد محرمش نیستن یا خحالت کشید خانمش رو ببوسه ولی میگفتن زنده بوده خیلی بهش ابراز علاقه میکرده بیدار ضده اسمون آبی بود یعنی بعد اذان بوده

 139. سلام من خواب ديدم كه مادر مرده ام در خانمان است و از درد باسن خود مي نالد. دو ملافه قرمز كه از خودم بود را در بقلش ديدم و من او را از بقلش گرفتم و گفتم كه اين را زير پايش بندازد و همان طور ميخواستم يه تشكي كوچك إسفنجي هم در زير پايش بندازم و در هر حالي كه ملافه در دست هردويمان بود از خواب بيدار شدم

 140. با سلام
  چندی پیش خواب دیدم مرحوم برادرم با کسی آمده سری به ما بزنه من دراز میده بودم وقتی برادرمو دیدم خیلی خیلی گریه کردم با التماس بهش گفتم احسان از زندگی خسته ام میخوام بیام باهات پیشت باشم اون نگام کرد و گفت مطمئنی؟ گفتم آره . بعد رو کرد به ی نفر که نمیدیدمش گفت قاسم برو ببین میشه واسش کاری کرد؟ ی پیرزنی توی اتاق بود از برادرم پرسید قاسم کجا رفت؟ برادرم گفت رفت تو دل خورشید!!! بعد پیرزنه نگام کرد بهم گفت آهان پس دیگه نمیشه چیزی پرسید حالا میره کل اطلاعاتتو میگیره! بعد رفتم توی اتاق دیگه پیش خواهرام بهشون گفتم ممکنه من برم اگر رفتم منو یادتون میمونه؟ واسم فاتحه میگید؟ تو رو خدا منو یادتون نره! یهو تو دلم گفتم من که یادم رفت واسه احسان فاتحه بگم چجور ازینا میخوام منو یادشون باشه؟ که توی خواب واسه برادرم و مادربزرگم فاتحه گفتم! این بار خودمو توی اتوبوسی دیدم که خیلی عجیب بود اندازه ی کشتی بود اصلا مسافری بجز برادرم و ی دختر بچه ای که تموم صورتش نور بود و دیده نمیشد ، نداشت شایدم داشت من نمیدیدم! بازم با گریه بهش گفتم احسان میخوام بیام پیشت خسته ام از زندگی بازم گفت مطمئنی؟ رو کرد به ی نفر گفت قاسم برو ببین میشه باهامون بیاد؟ ازش پرسیدم قاسم کیه؟ لبخند زد گفتم کجا رفت؟ گفت تو دل خورشید! گفتم چی خبر داره؟ لبخند زد گفت آدرس خونه تو نوبت نیس فعلا اجازه ندارن بیان . نمیدونم دیگه چجور خودمو تو خونه دیدم و اثری از اتوبوس و برادر و قاسم و اون دختر بچه نبود!!! عذاب میکشم از نبودنش خدا همه رفتگانمون و خودمون رو هم بیامرزه

 141. با سلام
  چندی پیش خواب دیدم مرحوم برادرم با کسی آمده سری به ما بزنه من دراز میده بودم وقتی برادرمو دیدم خیلی خیلی گریه کردم با التماس بهش گفتم احسان از زندگی خسته ام میخوام بیام باهات پیشت باشم اون نگام کرد و گفت مطمئنی؟ گفتم آره . بعد رو کرد به ی نفر که نمیدیدمش گفت قاسم برو ببین میشه واسش کاری کرد؟ ی پیرزنی توی اتاق بود از برادرم پرسید قاسم کجا رفت؟ برادرم گفت رفت تو دل خورشید!!! بعد پیرزنه نگام کرد بهم گفت آهان پس دیگه نمیشه چیزی پرسید حالا میره کل اطلاعاتتو میگیره! بعد رفتم توی اتاق دیگه پیش خواهرام بهشون گفتم ممکنه من برم اگر رفتم منو یادتون میمونه؟ واسم فاتحه میگید؟ تو رو خدا منو یادتون نره! یهو تو دلم گفتم من که یادم رفت واسه احسان فاتحه بگم چجور ازینا میخوام منو یادشون باشه؟ که توی خواب واسه برادرم و مادربزرگم فاتحه گفتم! این بار خودمو توی اتوبوسی دیدم که خیلی عجیب بود اندازه ی کشتی بود اصلا مسافری بجز برادرم و ی دختر بچه ای که تموم صورتش نور بود و دیده نمیشد ، نداشت شایدم داشت من نمیدیدم! بازم با گریه بهش گفتم احسان میخوام بیام پیشت خسته ام از زندگی بازم گفت مطمئنی؟ رو کرد به ی نفر گفت قاسم برو ببین میشه باهامون بیاد؟ ازش پرسیدم قاسم کیه؟ لبخند زد گفتم کجا رفت؟ گفت تو دل خورشید! گفتم چی خبر داره؟ لبخند زد گفت آدرس خونه تو نوبت نیس فعلا اجازه ندارن بیان . نمیدونم دیگه چجور خودمو تو خونه دیدم و اثری از اتوبوس و برادر و قاسم و اون دختر بچه نبود!!! عذاب میکشم از نبودنش خدا همه رفتگانمون و خودمون رو هم بیامرزه

  1. با سلام
   من هم برادرم رو از دست دادم، فكر مى كنم معنى خوابتون اين بوده كه پدر عزيزتون ، كه كشف پاش نبوده يعنى هنوز تكليفشون مشخص نبوده واينكه كفش پاش ديدين يعنى عاقبت بخيرى و يعنى كمك شما به آدمهاى مستهق كه برسه به روحشون انشاالله كه همنشين اوليا و انبيإ باشن

  2. سلام
   در واقعیت من ازدواج کرده ام.مادرم خداروشکر زنده هستن و مادر بزرگم (مادر مادرم) فوت شده اند.
   خواب دیدم با مادرم در خیابانی که قدیم زندگی میکردیم در حال راه رفتن بودیم که سر کوچه مادربزرگم رو دیدیم. مادرم کنار ایستاد و من با مادربزرگم احوالپرسی کردم و ابراز محبت و دلتنگی.خاله ام که در واقعیت ازدواج کرده ولی در خواب مجرد بود و با مادر بزرگم زندگی میکرد چند لحظه آمد و گفت کسی چیزی به او هدیه داده و من تبریک گفتم و او رفت. به بازوان مادربزرگم دست کشیدم کمی سرد بود گفتم لباس آستین دار بپوش یخ کردی و او آستین های لباسش را پایین داد. صحنه ی سر کوچه تبدیل شد به حیاط و اتاق خانه ی مادربزرگم. که مادرم در حیاط و من و مادر بزرگم در اتاق بودیم.به مادرم اشاره کردم که بگم مادر بزرگ بیاد خونمون و او سر تکان داد. (وقتی مادربزرگم زنده بودن خیلی به ندرت به منزلمان میآمدند و با اصرار زیاد) از او خواستم برای وعده غذا بیاید قبول نکرد و گفت غذا دارد. دیدم روی گاز سبزی پلو با ماهی تن دارد. دست مادرم که خرید کرده بود کنسرو ماهی تن بود. به او گفتم ما هم همین غذا را داریم بیاید پیش ما تا از تنهایی دربیاید و هم صحبتی داشته باشد او قبول کرد که غذایش را بردارد و بیارد منزل ما تا دور هم باشیم و من خیلی راضی بودم از کارم. تعبیر این خواب چیست.

 142. سلام پدرم مریض ورو جا افتاده هست من خاب دیدم که پدرم فوت شده ومن بشدت گریه میکنمو صداش میکنم دستشو گرفتم التماسش میکنم که یهو پدرم زنده میشه و پامیشیه میشینه باکمال ناباوری بعد ازخاب بیدار شدم تورو خدا تعبیر خابمو بگید مرسی

 143. سلام پدرم مریض ورو جا افتاده هست من خاب دیدم که پدرم فوت شده ومن بشدت گریه میکنمو صداش میکنم دستشو گرفتم التماسش میکنم که یهو پدرم زنده میشه و پامیشیه میشینه باکمال ناباوری بعد ازخاب بیدار شدم تورو خدا تعبیر خابمو بگید مرسی

 144. سلام .من خواب دیدم که با مرده ای که میشناختم دارم به سمت منزل برمیگردم یعنی داشت منو میرسوند و در مسیر دعوتم میکرد و میگفت فردا منتظرت هستم از ساعت ۱۰ صبح بیا .ولی من در خواب میدانستم که انسان صالحی نیست و تمایل نداشتم .تعبیرش چیه

 145. سلام. من خواب دیدم پدرم با مادرش (که من هرگز ندیدمشون فوت کردن سالها پیش) اومدن خانه ما.
  وقتی وارد اتاقم شد که مثلا برای اولین بار ببینمش نفهمیدم مادرش هست یا پدرش.
  بعد همو بغل کردیم و بوسیدیم و اشک ریخت و منم یکی دو قطره اشک ریختم. اشکمون انگار از خوشحالی بود
  بعد بابام روی تخت من نشت و به پدربزرگم تعارف کردم روی مبلی که توی اتاقم بود بشینه .
  بعد در ادامه دیدم که بردینش بیرون با ماشین و بارون میومد و شب بود

 146. سلام. من خواب دیدم پدرم با مادرش (که من هرگز ندیدمشون فوت کردن سالها پیش) اومدن خانه ما.
  وقتی وارد اتاقم شد که مثلا برای اولین بار ببینمش نفهمیدم مادرش هست یا پدرش.
  بعد همو بغل کردیم و بوسیدیم و اشک ریخت و منم یکی دو قطره اشک ریختم. اشکمون انگار از خوشحالی بود
  بعد بابام روی تخت من نشت و به پدربزرگم تعارف کردم روی مبلی که توی اتاقم بود بشینه .
  بعد در ادامه دیدم که بردینش بیرون با ماشین و بارون میومد و شب بود

 147. سلام،پدر من سه سال فوت کرده،دیشب خواب دیدم من و خواهرم نشستیم یه هو در باز شد و بابا اومد تو،تو خواب میدونستیم بابا فوت شده،من دوییدم محکم بغلش کردم صورتشو هی بوس کردم محکم گرفته بودمش یه دفعه نره،به خ.اهرم گفتم بدو بیا باباست اونم اومد بغلش کرد،اما بابا اصلا لبخند نمیزد همینجوری مارو نگاه میکرد ققط احساس کردم شاید ناراحته،رفت کنار پنجره هی اسمون و نگاه میکرد،بعد مامان و خاله ام از بیرون اومدن باورش نمیشد بابا هست بابا تو خونه دراز کشید و مامانم سرشو گذلشت رو سینه اش و گریه میکرد،من پسرمو بغل کردم اوردم بابا ببینه اخه یه سالشه و بابام ندیدتش.بابام بهم گفت برام صابون بیار اما چشم رو نسوزونه.بعد انگار با مامانداشتن حرف میزدن برنامه میریختن که وقتی همه رفتیم اون دنیا بازم دور هم بودیم چه جوری زندگی کنیم،میشه تعبیرشو بگین

 148. سلام،پدر من سه سال فوت کرده،دیشب خواب دیدم من و خواهرم نشستیم یه هو در باز شد و بابا اومد تو،تو خواب میدونستیم بابا فوت شده،من دوییدم محکم بغلش کردم صورتشو هی بوس کردم محکم گرفته بودمش یه دفعه نره،به خ.اهرم گفتم بدو بیا باباست اونم اومد بغلش کرد،اما بابا اصلا لبخند نمیزد همینجوری مارو نگاه میکرد ققط احساس کردم شاید ناراحته،رفت کنار پنجره هی اسمون و نگاه میکرد،بعد مامان و خاله ام از بیرون اومدن باورش نمیشد بابا هست بابا تو خونه دراز کشید و مامانم سرشو گذلشت رو سینه اش و گریه میکرد،من پسرمو بغل کردم اوردم بابا ببینه اخه یه سالشه و بابام ندیدتش.بابام بهم گفت برام صابون بیار اما چشم رو نسوزونه.بعد انگار با مامانداشتن حرف میزدن برنامه میریختن که وقتی همه رفتیم اون دنیا بازم دور هم بودیم چه جوری زندگی کنیم،میشه تعبیرشو بگین

 149. سلام، خوبین؛ مادرم ۷ماه فوت کردن خواهرم مامان رو خواب دیدن که ناراحت بودن و درخواست دعا داشتن مامان گفته برام زیاد دعا کنید
  تعبیر این خواب چی هست؟

 150. درود

  خواب دیدم یکی از دوستان صمیمی من که از این دنیا رفته اند با خوشحالی نزد من آمده و از من به خاطر خوراک های خوشمزه که نوش جان کرده بود تشکر می کند.
  ممنون چنانچه تعبیرش را بفرمائید.

 151. درود

  خواب دیدم یکی از دوستان صمیمی من که از این دنیا رفته اند با خوشحالی نزد من آمده و از من به خاطر خوراک های خوشمزه که نوش جان کرده بود تشکر می کند.
  ممنون چنانچه تعبیرش را بفرمائید.

 152. سلام
  دایی من حدودا 30 روز فوت کردند.در کنار یکی از اعضای فامیل شون خاک شده اند به اسم نصراله.دیروز به خواب مادرم اومدن.مامانم بهشون گفتن کنار نصراله خوبه؟یا خیلی حرف میزنه.گفتن حرف زدن خیلیش مهم نیست پاهاش خیلی بو میده.تعبیر این خواب چیست؟?

 153. سلام دایی من حدودا 30 روزه فوت کردند و در کنار یکی از اعضای خانواده شون ب اسم نصراله به خاک سپرده شد.دیشب به خواب مادرم امده و مادرم بهش گفتن جایت خوبه؟یا نصراله خیلی حرف میزنه؟گفته حرف زدنش که مهم نیست پایش خیلی بو می دهد.تعبیر این خواب چیست؟?

 154. سلام.من پدرم یک سال و نیمه به رحمت خدا رفته .یه بیماری خاصی داشت.من دانشجوام و بخاطر دینی که سنبت به پدرم دارم تصمیم گرفتم پایان نامه مم رو در رابطه با بیماری اشون بنویسم تا ثوابی به روحشون برسه و خدمتی به این نوع بیماران بتونم بکنم.اما امروز که درباره قطعی شدن این مسئله با استادم صحبت کردم…عصری خوای دیدم پدرم که قبلا بیمار بود…همچنان همونطور بیماره…خواب دیدم من نبودم و کس دیگه اس پرستاریشو میکرد….من که رسیدم پییشش یه آمپول خالی رو بهشون زدم….پدرم درد داشت و بیشتر درد میکشید…حواسم نبود که دارو رو داخل سرنگ بکشم…لابلاش صحنه هایی از استادم رو هم میدیدم…خیلی ناراحتم…فک میکنم غم و سختی ای تو راه دارم و پدرم از من شاد و راضی نیست….میشه بی زحمت برام تعبیر کنید….??

 155. سلام.من پدرم یک سال و نیمه به رحمت خدا رفته .یه بیماری خاصی داشت.من دانشجوام و بخاطر دینی که سنبت به پدرم دارم تصمیم گرفتم پایان نامه مم رو در رابطه با بیماری اشون بنویسم تا ثوابی به روحشون برسه و خدمتی به این نوع بیماران بتونم بکنم.اما امروز که درباره قطعی شدن این مسئله با استادم صحبت کردم…عصری خوای دیدم پدرم که قبلا بیمار بود…همچنان همونطور بیماره…خواب دیدم من نبودم و کس دیگه اس پرستاریشو میکرد….من که رسیدم پییشش یه آمپول خالی رو بهشون زدم….پدرم درد داشت و بیشتر درد میکشید…حواسم نبود که دارو رو داخل سرنگ بکشم…لابلاش صحنه هایی از استادم رو هم میدیدم…خیلی ناراحتم…فک میکنم غم و سختی ای تو راه دارم و پدرم از من شاد و راضی نیست….میشه بی زحمت برام تعبیر کنید….??

 156. سلام.من پدرم یک سال و نیمه به رحمت خدا رفته .یه بیماری خاصی داشت.من دانشجوام و بخاطر دینی که سنبت به پدرم دارم تصمیم گرفتم پایان نامه مم رو در رابطه با بیماری اشون بنویسم تا ثوابی به روحشون برسه و خدمتی به این نوع بیماران بتونم بکنم.اما امروز که درباره قطعی شدن این مسئله با استادم صحبت کردم…عصری خوای دیدم پدرم که قبلا بیمار بود…همچنان همونطور بیماره…خواب دیدم من نبودم و کس دیگه اس پرستاریشو میکرد….من که رسیدم پییشش یه آمپول خالی رو بهشون زدم….پدرم درد داشت و بیشتر درد میکشید…حواسم نبود که دارو رو داخل سرنگ بکشم…لابلاش صحنه هایی از استادم رو هم میدیدم…خیلی ناراحتم…فک میکنم غم و سختی ای تو راه دارم و پدرم از من شاد و راضی نیست….میشه بی زحمت برام تعبیر کنید….??

 157. سلام
  من خانم همسایه روکه باهاشون خیلی صمیمی بودیم دیدم که سه ساله فوت شده
  روی صندلی نشسته بود ویه کوچولو ناراحت بود و پریود بود ناراحتیشم بخاطر پریودیش بود ازم خواست براش نوار بهداشنی برم بخرم خونریزیش زیاد بود از دستمال کاغذی استفاده میکرد

 158. سلام
  من خانم همسایه روکه باهاشون خیلی صمیمی بودیم دیدم که سه ساله فوت شده
  روی صندلی نشسته بود ویه کوچولو ناراحت بود و پریود بود ناراحتیشم بخاطر پریودیش بود ازم خواست براش نوار بهداشنی برم بخرم خونریزیش زیاد بود از دستمال کاغذی استفاده میکرد

 159. سلام پدر من در قید حیاط هستن ولی در خواب دیدم مرده و باز زنده شدن و من پدر را بعد از اینکه دیدم زنده هستن بغل کردم و گریه کردم…منتظر پاسخ شما هستم

 160. سلام پدر من در قید حیاط هستن ولی در خواب دیدم مرده و باز زنده شدن و من پدر را بعد از اینکه دیدم زنده هستن بغل کردم و گریه کردم…منتظر پاسخ شما هستم

 161. سلام پدر من در قید حیاط هستن ولی در خواب دیدم مرده و باز زنده شدن و من پدر را بعد از اینکه دیدم زنده هستن بغل کردم و گریه کردم…منتظر پاسخ شما هستم

 162. سلام پدر من در قید حیاط هستن ولی در خواب دیدم مرده و باز زنده شدن و من پدر را بعد از اینکه دیدم زنده هستن بغل کردم و گریه کردم…منتظر پاسخ شما هستم

 163. سلام من چندساله خواب دوتاعمه هام که فوت شدن و پسر عمم و شوهرعمم که فوت شدن رو خیلی زیاد میبینم هربار یکیشون میان به خوابم به مادر بزرگم که فوت شده هم دیشب نقل و کشمش دادم و خورد.مادربزرگم همیشه میاد ازمن خوراکی میگیره.عمم هم ی بار اومد داشتم گریه میکردم اونم بغلم کرد گریه کرد همه میگفتن تونمیخواد بیای فقط این ساعتا تنها میشم بای گریه نکن اینم گریه نکنه..نمیدونم چرا چندساله هرچندوقت یکبار یکیشون میاد به خوابم؟

 164. سلام من چندساله خواب دوتاعمه هام که فوت شدن و پسر عمم و شوهرعمم که فوت شدن رو خیلی زیاد میبینم هربار یکیشون میان به خوابم به مادر بزرگم که فوت شده هم دیشب نقل و کشمش دادم و خورد.مادربزرگم همیشه میاد ازمن خوراکی میگیره.عمم هم ی بار اومد داشتم گریه میکردم اونم بغلم کرد گریه کرد همه میگفتن تونمیخواد بیای فقط این ساعتا تنها میشم بای گریه نکن اینم گریه نکنه..نمیدونم چرا چندساله هرچندوقت یکبار یکیشون میاد به خوابم؟

 165. سلام وقت بخیر. خواب دیدم پدرم که ۹سال پیش فوت شده من شلنگ آب گرم رو گرفتم ایشون حمام کنن. ولی جزییات حمام کردن رو ندیدم. توحیاط بود ولی لباس کامل بتن داشتند. لطف می کنید تعبیرکنید.ممنونم

 166. سلام وقت بخیر. خواب دیدم پدرم که ۹سال پیش فوت شده من شلنگ آب گرم رو گرفتم ایشون حمام کنن. ولی جزییات حمام کردن رو ندیدم. توحیاط بود ولی لباس کامل بتن داشتند. لطف می کنید تعبیرکنید.ممنونم

 167. باسلام من خواب دیدم خونه مادربزرگم که فوت کرده هستم..باچند نفر که خاطرم نیست اومده بودن دیدنم با مادربزرگم روبوسی کردم…بعد روبروم نشست…تعبیرش چی میتونه باشه…لطفآ راهنمایی کنید…اینم بگم دیشب خیلی ناراحت بودم سر موضوعی کلی گریه کرده بودم..بعد اینکه خوابم برده این خاب دیدم..ممنون

 168. باسلام من خواب دیدم خونه مادربزرگم که فوت کرده هستم..باچند نفر که خاطرم نیست اومده بودن دیدنم با مادربزرگم روبوسی کردم…بعد روبروم نشست…تعبیرش چی میتونه باشه…لطفآ راهنمایی کنید…اینم بگم دیشب خیلی ناراحت بودم سر موضوعی کلی گریه کرده بودم..بعد اینکه خوابم برده این خاب دیدم..ممنون

 169. باسلام من خواب دیدم خونه مادربزرگم که فوت کرده هستم..باچند نفر که خاطرم نیست اومده بودن دیدنم با مادربزرگم روبوسی کردم…بعد روبروم نشست…تعبیرش چی میتونه باشه…لطفآ راهنمایی کنید…اینم بگم دیشب خیلی ناراحت بودم سر موضوعی کلی گریه کرده بودم..بعد اینکه خوابم برده این خاب دیدم..ممنون

 170. باسلام من خواب دیدم خونه مادربزرگم که فوت کرده هستم..باچند نفر که خاطرم نیست اومده بودن دیدنم با مادربزرگم روبوسی کردم…بعد روبروم نشست…تعبیرش چی میتونه باشه…لطفآ راهنمایی کنید…اینم بگم دیشب خیلی ناراحت بودم سر موضوعی کلی گریه کرده بودم..بعد اینکه خوابم برده این خاب دیدم..ممنون

 171. سلام ۱۱ سال پیش پدرم فوت شده عمم خواب دیده ک بابا ب خوابش اومده گفته ک دنبال من میگرده(دخترش یعنی) خیلی دنبال تعبیر گشتم نبود لطفا تعبیر میکنید؟

 172. سلام ۱۱ سال پیش پدرم فوت شده عمم خواب دیده ک بابا ب خوابش اومده گفته ک دنبال من میگرده(دخترش یعنی) خیلی دنبال تعبیر گشتم نبود لطفا تعبیر میکنید؟

 173. سلام ۱۱ سال پیش پدرم فوت شده عمم خواب دیده ک بابا ب خوابش اومده گفته ک دنبال من میگرده(دخترش یعنی) خیلی دنبال تعبیر گشتم نبود لطفا تعبیر میکنید؟

 174. سلام ۱۱ سال پیش پدرم فوت شده عمم خواب دیده ک بابا ب خوابش اومده گفته ک دنبال من میگرده(دخترش یعنی) خیلی دنبال تعبیر گشتم نبود لطفا تعبیر میکنید؟

 175. من یک پسر عمه داشتم سال های پیش فوت کرده بود و دیشب به خوابم اومد و باهام سلام کرد من در کمال تعجب تو خواب ازش پزسیدم مگه تو نمرده بودی گفت نه من زنده ام و جام هم خوبه خیلی لباسشم تو خواب سبز بود تعبیرش چیه؟؟

 176. من یک پسر عمه داشتم سال های پیش فوت کرده بود و دیشب به خوابم اومد و باهام سلام کرد من در کمال تعجب تو خواب ازش پزسیدم مگه تو نمرده بودی گفت نه من زنده ام و جام هم خوبه خیلی لباسشم تو خواب سبز بود تعبیرش چیه؟؟

 177. سلام پدرم 15 روزیست که فوت شده اند و شب جمعه برای سرخاکشان نارنگی به همراه چند میوه دیگه خریده بودم و سرخاکش گذاشتیم دیشب به خوابم آمده بود و کلی از نارنگی ها تعریف می کرد و می گفت بابا عجب نارنگی هایی بود عالی بودند میشه تعبیرش رو بگید

 178. سلام پدرم 15 روزیست که فوت شده اند و شب جمعه برای سرخاکشان نارنگی به همراه چند میوه دیگه خریده بودم و سرخاکش گذاشتیم دیشب به خوابم آمده بود و کلی از نارنگی ها تعریف می کرد و می گفت بابا عجب نارنگی هایی بود عالی بودند میشه تعبیرش رو بگید

 179. سلام پدرم 15 روزیست که فوت شده اند و شب جمعه برای سرخاکشان نارنگی به همراه چند میوه دیگه خریده بودم و سرخاکش گذاشتیم دیشب به خوابم آمده بود و کلی از نارنگی ها تعریف می کرد و می گفت بابا عجب نارنگی هایی بود عالی بودند میشه تعبیرش رو بگید

 180. سلام پدرم 15 روزیست که فوت شده اند و شب جمعه برای سرخاکشان نارنگی به همراه چند میوه دیگه خریده بودم و سرخاکش گذاشتیم دیشب به خوابم آمده بود و کلی از نارنگی ها تعریف می کرد و می گفت بابا عجب نارنگی هایی بود عالی بودند میشه تعبیرش رو بگید

 181. سلام.من خواب دیدمکه امام خمینی وارد خانه من شدن و ناراحت بودن و به من گفتن مواظب همسرت باش.
  تعبیرش چیه؟
  ممنونم از شما

 182. سلام.من خواب دیدمکه امام خمینی وارد خانه من شدن و ناراحت بودن و به من گفتن مواظب همسرت باش.
  تعبیرش چیه؟
  ممنونم از شما

 183. فاطمه
  سلام. خواهر من خواب دیده که منو خواهرم توی یک سحرا در کربلا بودیم، و من یک بچه در بغل داشتم و اون بچه مرده بوده، و من خیلی گریه و ناله میکردم، حالم خیلی خیلی بد بوده. و ههش میگفتم که میخواهم نجف پیش امام علی(ع) میرم، و خواهرم اسرار میکرده که اینجا کربلا هست، میریم پیش امام حسین(ع) ولی من فقط میخواستم برم نجف پیش امام علی(ع) و اون بچه مرده توی بغلم رفتم طرف نجف. از شما خواهش میکنم معنی این خواب را برایم معلوم کنید😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻😔😔

  1. فاطمه
   سلام. خواهر من خواب دیده که منو خواهرم توی یک سحرا در کربلا بودیم، و من یک بچه در بغل داشتم و اون بچه مرده بوده، و من خیلی گریه و ناله میکردم، حالم خیلی خیلی بد بوده. و ههش میگفتم که میخواهم نجف پیش امام علی(ع) میرم، و خواهرم اسرار میکرده که اینجا کربلا هست، میریم پیش امام حسین(ع) ولی من فقط میخواستم برم نجف پیش امام علی(ع) و اون بچه مرده توی بغلم رفتم طرف نجف. از شما خواهش میکنم معنی این خواب را برایم معلوم کنید😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻😔😔

 184. فاطمه
  سلام. خواهر من خواب دیده که منو خواهرم توی یک سحرا در کربلا بودیم، و من یک بچه در بغل داشتم و اون بچه مرده بوده، و من خیلی گریه و ناله میکردم، حالم خیلی خیلی بد بوده. و ههش میگفتم که میخواهم نجف پیش امام علی(ع) میرم، و خواهرم اسرار میکرده که اینجا کربلا هست، میریم پیش امام حسین(ع) ولی من فقط میخواستم برم نجف پیش امام علی(ع) و اون بچه مرده توی بغلم رفتم طرف نجف. از شما خواهش میکنم معنی این خواب را برایم معلوم کنید😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻😔😔

  1. فاطمه
   سلام. خواهر من خواب دیده که منو خواهرم توی یک سحرا در کربلا بودیم، و من یک بچه در بغل داشتم و اون بچه مرده بوده، و من خیلی گریه و ناله میکردم، حالم خیلی خیلی بد بوده. و ههش میگفتم که میخواهم نجف پیش امام علی(ع) میرم، و خواهرم اسرار میکرده که اینجا کربلا هست، میریم پیش امام حسین(ع) ولی من فقط میخواستم برم نجف پیش امام علی(ع) و اون بچه مرده توی بغلم رفتم طرف نجف. از شما خواهش میکنم معنی این خواب را برایم معلوم کنید😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻😔😔

 185. باسلام، من در خواب دیدم که پدر بزرگم(پدر پدرم) که در حال حاضر زنده هست داخل اتاق عمل است و در حین عمل فوت شد، همزمان خبر فوت مادر بزرگم(مادر پدرم) که حدود۱۴سال پیش فوت کرده را در زیر عمل قلب دادند و من همزمان در خواب با مشورت مادرم تصمیم به لغو قرار آموزشی که با استادم داشتم را گرفتم که از خواب پریدم
  این نکته هم لازم به ذکر است که من خیلی کم خواب میبینم شاید در یک سال ۵یا ۶بار رویا ببینم

 186. باسلام، من در خواب دیدم که پدر بزرگم(پدر پدرم) که در حال حاضر زنده هست داخل اتاق عمل است و در حین عمل فوت شد، همزمان خبر فوت مادر بزرگم(مادر پدرم) که حدود۱۴سال پیش فوت کرده را در زیر عمل قلب دادند و من همزمان در خواب با مشورت مادرم تصمیم به لغو قرار آموزشی که با استادم داشتم را گرفتم که از خواب پریدم
  این نکته هم لازم به ذکر است که من خیلی کم خواب میبینم شاید در یک سال ۵یا ۶بار رویا ببینم

 187. سلام . پدر و مادرم هر دو به رحمت خدا رفته اند . خواب دیدم رفتم به یک باغ سرسبز و پردرخت که آنجا پدرم خانه داشت و زندگی میکرد ، اونجا با پدرم صحبت کردم و ازش میخواستم که لباس بپوشد و با من بیاید که به دیدن مادرم برویم . پدرم با لباس تو خونه ای دم در خونه اش نشسته بود و زیاد تمایلی نداشت که زود لباس بپوشد و بیاید با هم بریم به دیدن مادر ، اما میخواست کم کم بلند شود . تعبیرش چیست ؟

 188. سلام . پدر و مادرم هر دو به رحمت خدا رفته اند . خواب دیدم رفتم به یک باغ سرسبز و پردرخت که آنجا پدرم خانه داشت و زندگی میکرد ، اونجا با پدرم صحبت کردم و ازش میخواستم که لباس بپوشد و با من بیاید که به دیدن مادرم برویم . پدرم با لباس تو خونه ای دم در خونه اش نشسته بود و زیاد تمایلی نداشت که زود لباس بپوشد و بیاید با هم بریم به دیدن مادر ، اما میخواست کم کم بلند شود . تعبیرش چیست ؟

 189. سلام
  داداشم ۳۵ سالش بود تازه فوت کرده داداش بزرگم خواب دیده که با دایی و خودشو داداش تازه فوت شدم دنبال خریدن ماشین برای من بودن بعد داییم کلی ماشین سوار شده تا یکی انتخاب کنه بعدش داداشم که تازه فوت شده گفته چیکار میکنید یکیو انتخاب کنید دیگه
  دوستان گلم تعبیرش چیه؟

 190. سلام
  داداشم ۳۵ سالش بود تازه فوت کرده داداش بزرگم خواب دیده که با دایی و خودشو داداش تازه فوت شدم دنبال خریدن ماشین برای من بودن بعد داییم کلی ماشین سوار شده تا یکی انتخاب کنه بعدش داداشم که تازه فوت شده گفته چیکار میکنید یکیو انتخاب کنید دیگه
  دوستان گلم تعبیرش چیه؟

 191. سلام
  من پدرم ۱۶ روز ک فوت شده است امروز خواب دیدم خواهرم و مادرم از خانه میرن بیرون در باز میزارن من تو اتاقم خواب بودم بعد یه صدا شنیدم امدم بیرون دیدم پدرم تو آشپزخانه داره ظرف تو ظرفشور جابجا میکنه فرار کردم از خانه بیرون آمدم دنبالم امد بهش گفتم بابا تو فوت شدی بعد با تعجب نگام کرد گف نه من دوباره تکرار کردم بعد آروم گفت میترسم من فرار کردم بعد بهم گف بیا من بغل کرد برد سمتش با ساق دستش میخواست خفم کنه گف شما روهم میبرم به جهنم اما حس خفگی بهم دست نداد فقط ساق دست برد سمت گلوم بعد از خواب بیدار شدم . این خواب تعبیر چیه !!؟؟

  1. سلام.خواب عمه م رو دیدم که سالها پیش فوت کردن.الان در خواب من اومدن و از دیدن من خوشحال شدن و همدیگه رو بغل کردیم.البته دو نفر همراه من بودن که میگفتن عمه تو رو ببینه میاد بیرون…که همینطور هم شد منو دید اومد بیرون و بغل کردیم همدیگه رو.البته صورتش واضح نبود و اطراف ی جوری انگار تاریک بود یعنی تار بود….ممنون میشم تعبیر کنید

 192. سلام
  من پدرم ۱۶ روز ک فوت شده است امروز خواب دیدم خواهرم و مادرم از خانه میرن بیرون در باز میزارن من تو اتاقم خواب بودم بعد یه صدا شنیدم امدم بیرون دیدم پدرم تو آشپزخانه داره ظرف تو ظرفشور جابجا میکنه فرار کردم از خانه بیرون آمدم دنبالم امد بهش گفتم بابا تو فوت شدی بعد با تعجب نگام کرد گف نه من دوباره تکرار کردم بعد آروم گفت میترسم من فرار کردم بعد بهم گف بیا من بغل کرد برد سمتش با ساق دستش میخواست خفم کنه گف شما روهم میبرم به جهنم اما حس خفگی بهم دست نداد فقط ساق دست برد سمت گلوم بعد از خواب بیدار شدم . این خواب تعبیر چیه !!؟؟

  1. سلام.خواب عمه م رو دیدم که سالها پیش فوت کردن.الان در خواب من اومدن و از دیدن من خوشحال شدن و همدیگه رو بغل کردیم.البته دو نفر همراه من بودن که میگفتن عمه تو رو ببینه میاد بیرون…که همینطور هم شد منو دید اومد بیرون و بغل کردیم همدیگه رو.البته صورتش واضح نبود و اطراف ی جوری انگار تاریک بود یعنی تار بود….ممنون میشم تعبیر کنید

 193. سلام برادر من یک سال و چند ماه پیش به علت بیماری فوت شده است. خواب دیدم که او در یک جای زیارتی یک امامزاده ناشناس خوابیده است من دائم گریه میکنم و برای بهبود حال او دعا میکنم و به دنبال یک پارچه سبز میگردم که به دست او ببندم

 194. سلام برادر من یک سال و چند ماه پیش به علت بیماری فوت شده است. خواب دیدم که او در یک جای زیارتی یک امامزاده ناشناس خوابیده است من دائم گریه میکنم و برای بهبود حال او دعا میکنم و به دنبال یک پارچه سبز میگردم که به دست او ببندم

 195. سلام..بابام در خواب دیده که پدربزرگم که فوت شده اومده به خوابش و گفته تو و خواهرت رو میبرم که اون دنیا به من برسین میشه تعبیرش رو بگین

 196. سلام..بابام در خواب دیده که پدربزرگم که فوت شده اومده به خوابش و گفته تو و خواهرت رو میبرم که اون دنیا به من برسین میشه تعبیرش رو بگین

 197. سلام مادر من حدود ۵۰ روز است که فوت شده و دیشت او را در خواب دیدم که از من شلواری میخواست و من به او نمیدادم و نظرم این بود که شلوار رابه مادرم بفروشم شلوار را به مادر خودم فروختم اما به شلوار که نگاه کردم دیدم پاره است و مادرم از من خواست که او را برایش بدوزم ممنون میشم جواب بدید .البته این را هم بگم هر هفته برایش خیرات میدهیم

 198. سلام مادر من حدود ۵۰ روز است که فوت شده و دیشت او را در خواب دیدم که از من شلواری میخواست و من به او نمیدادم و نظرم این بود که شلوار رابه مادرم بفروشم شلوار را به مادر خودم فروختم اما به شلوار که نگاه کردم دیدم پاره است و مادرم از من خواست که او را برایش بدوزم ممنون میشم جواب بدید .البته این را هم بگم هر هفته برایش خیرات میدهیم

 199. چند شب پیش خواب دیدم با دوستانم مشغول بازی فوتبال بودیم که ناگهان پرنده ای بسیار بسیار زیبا که عمرم ندیده بودم از بالای سرم در حال رد شدن است از انجا که پست من دروازبان بود . به سمت پرنده شیرجه زدم تا او را بگیرم اما دم پرنده نصیبم شد وقتی به دم زیبای اون پرنده نگاه کردم مانند دم طاووس زیبا و نرم بود خیلی خوشحال بودم تا اینکه یکی از دوستان بهم گفت تعداد زیادی از این پرنده مقداری از ما دورتر کنار خیابان گذاشته شده همه دوستان رفتیم تا ببینیم که جریان چیه وقتی رسیدیم اونجا من پرنده ها رو دیدم و گفتم اینا جوجه این پرنده هستن یه چون نسل اون پرنده داره منقرض میشه یکی ازش جوجه گرفته و کنار خسابون گذاشته تا هر کسی ببره خونش ازشون نگهداری کنه تا نسلشون از بین نره تعبیر این خواب چیه ممنون .

 200. چند شب پیش خواب دیدم با دوستانم مشغول بازی فوتبال بودیم که ناگهان پرنده ای بسیار بسیار زیبا که عمرم ندیده بودم از بالای سرم در حال رد شدن است از انجا که پست من دروازبان بود . به سمت پرنده شیرجه زدم تا او را بگیرم اما دم پرنده نصیبم شد وقتی به دم زیبای اون پرنده نگاه کردم مانند دم طاووس زیبا و نرم بود خیلی خوشحال بودم تا اینکه یکی از دوستان بهم گفت تعداد زیادی از این پرنده مقداری از ما دورتر کنار خیابان گذاشته شده همه دوستان رفتیم تا ببینیم که جریان چیه وقتی رسیدیم اونجا من پرنده ها رو دیدم و گفتم اینا جوجه این پرنده هستن یه چون نسل اون پرنده داره منقرض میشه یکی ازش جوجه گرفته و کنار خسابون گذاشته تا هر کسی ببره خونش ازشون نگهداری کنه تا نسلشون از بین نره تعبیر این خواب چیه ممنون .

 201. خواب دیدم با پدر بزرگم که چندین سال پیش فوت کرده وعمه ام که چند یال پیش خودسوزی کرده وفوت شده داشتیم قدم میزدیم من با پدرم با این دو مرحوم قدم میزدیم پدرم لباس سفید با شلوار سفید پوشیده بود کمربند مشکی هوا پاییزی بود ولی اسمان صاف بود پدربزرگم انگار از مسافر حرف میزد به زبان کردی از عمه ام پرسیدم چقدر پدربزرگ‌حالش خوب شده چه کسی ازش مراقبت کرده عمه ام باعصبانیت وبا طعنه گفت تو منم گفتم فقط گفتم حالش خیلی خوب شده اونم گفت من یعنی عمم ازش مراقبت کرده بعد یک دفعه عمه من وارد یه جایی شد مثل اینکه یهو غیب بشه که در سیاه بزگ داشت من گفتم عمه کجا رفت یکهو دختر عمه ام فرشته رادیدم اون گفت رفت مدارک قدیمیشو درست کنه بعد اون هم تو باید بری عمه ام لباسهای مشکی به تن داشت مثل همیشه در خوابهایم مقنعه ومانتو وشلوار مشکی

  1. سلام من داییم به تازگی فوت شدن خیلی دعا میکردم که به خوابم بیان امروز بعد اذان خواب دیدم تو جمع جای پدربزرگ پیرم ظاهرشد و گفت جام خوبه ولی. خیلی تاریکه .ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

   1. اگه بیمارسختی خواب ببینه پدر مرده خودش اومد تو خوابش و اونو برد جایی که بقیه امواتش هم اونجا بودن و بهش بگه همینجا بمون چون دیگه درد نمیکشی و گفته باشه اینجا مثل جایی که بودی نه دردی هست نه رنجی تعبیرش چیه

   2. سلام دیدن پدر شوهر در خواب که با شوهر وبچه هایت دنبالش می‌گردید ولی نمی‌توانید
    ببیند اما صدایش را می‌شنوید که گلایه می‌کند چرا نام من را برای فرزندتان نگذاشته اید

  2. سلام درخواب دیدم پدر و مادر زنم تا بحال درخواب من نیامدن پدر رفت و یک زد کنار
   تعداد زیادی سکه های قدیمی نمایان شد ومن مشتی از آنها را در جیب کردم که بعد کسی آمد من ومادر زنم روی آن پوشانیم وآنچه در جیب گذاشته بودم را آن شخص نشان می‌دهد و بعد از آن در بخودم میگفتم من درخواب هستم‌

 202. خواب دیدم با پدر بزرگم که چندین سال پیش فوت کرده وعمه ام که چند یال پیش خودسوزی کرده وفوت شده داشتیم قدم میزدیم من با پدرم با این دو مرحوم قدم میزدیم پدرم لباس سفید با شلوار سفید پوشیده بود کمربند مشکی هوا پاییزی بود ولی اسمان صاف بود پدربزرگم انگار از مسافر حرف میزد به زبان کردی از عمه ام پرسیدم چقدر پدربزرگ‌حالش خوب شده چه کسی ازش مراقبت کرده عمه ام باعصبانیت وبا طعنه گفت تو منم گفتم فقط گفتم حالش خیلی خوب شده اونم گفت من یعنی عمم ازش مراقبت کرده بعد یک دفعه عمه من وارد یه جایی شد مثل اینکه یهو غیب بشه که در سیاه بزگ داشت من گفتم عمه کجا رفت یکهو دختر عمه ام فرشته رادیدم اون گفت رفت مدارک قدیمیشو درست کنه بعد اون هم تو باید بری عمه ام لباسهای مشکی به تن داشت مثل همیشه در خوابهایم مقنعه ومانتو وشلوار مشکی

 203. اگر کسی در خواب ببند که مادر شوهرم که فوت شده است پسر بچه ای در بغل همسرم میگذارد تعبیرش چیست

 204. اگر کسی در خواب ببند که مادر شوهرم که فوت شده است پسر بچه ای در بغل همسرم میگذارد تعبیرش چیست

 205. خواب دیدم در مرده شور خانه ای هستم مرده ای را می بردند که آب کفنش روی من ریخت به اندازه چند قطره

 206. خواب دیدم در مرده شور خانه ای هستم مرده ای را می بردند که آب کفنش روی من ریخت به اندازه چند قطره

 207. خواب دیدم در مرده شور خانه ای هستم مرده ای را می بردند که آب کفنش روی من ریخت به اندازه چند قطره

 208. خواب دیدم در مرده شور خانه ای هستم مرده ای را می بردند که آب کفنش روی من ریخت به اندازه چند قطره

 209. سلام پدر من فوت کرده خواب دیدم که میگه من بازنشست شدم ولی جاییو ندارم برم جز تو پارک نشستن و پیش دوستم رفتن

 210. سلام پدر من فوت کرده خواب دیدم که میگه من بازنشست شدم ولی جاییو ندارم برم جز تو پارک نشستن و پیش دوستم رفتن

 211. پدرم را که ۲۰ روز است به رحمت خدا رفته در خواب دیدم با انگشتر عقیق درشت بسیار زیبا.دو انگشتر دیگر به من داد.ولی تعبیر ان انگشتر در دستش را نمیدانم.لطفا تعبیرش کنید برایم.

 212. پدرم را که ۲۰ روز است به رحمت خدا رفته در خواب دیدم با انگشتر عقیق درشت بسیار زیبا.دو انگشتر دیگر به من داد.ولی تعبیر ان انگشتر در دستش را نمیدانم.لطفا تعبیرش کنید برایم.

 213. مجید شاهمرادی سلام من خواب دیدم که درحال بازی هستیم، ناگهان عمه من که فوت شده بود با ماشین آمد من در خواب نمی‌دانستم عمه ام فوت شده من با صدای بلند گفتم عمه بعد دوتا از پسر عموهام نگاه کردن، و یکیش پرید سوار ماشین که عمه سوارش بود و من اون یکی پسر عمو با یک ماشین دیگه رفتیم دنبالش ولی باران شدیدی امدن واب خیابان گرفت ما برگشتیم

 214. مجید شاهمرادی سلام من خواب دیدم که درحال بازی هستیم، ناگهان عمه من که فوت شده بود با ماشین آمد من در خواب نمی‌دانستم عمه ام فوت شده من با صدای بلند گفتم عمه بعد دوتا از پسر عموهام نگاه کردن، و یکیش پرید سوار ماشین که عمه سوارش بود و من اون یکی پسر عمو با یک ماشین دیگه رفتیم دنبالش ولی باران شدیدی امدن واب خیابان گرفت ما برگشتیم

 215. سلام . من پدربزرگ پدریم به تازگی فوت کردن . مادرم خواب دیدن که با پدربزرگم توی یه خونه بودن ولی معلوم نبود خونه کیه. دراز کشیده بود یهو بلند شد رفت طبقه بالا با ناراحتی یک پتو برداشت (ک فک کنم قدیما مال خودش بوده ) برد و رفت خونه همسایه . لطف کنین تعبیر کنین.ممنون

 216. سلام . من پدربزرگ پدریم به تازگی فوت کردن . مادرم خواب دیدن که با پدربزرگم توی یه خونه بودن ولی معلوم نبود خونه کیه. دراز کشیده بود یهو بلند شد رفت طبقه بالا با ناراحتی یک پتو برداشت (ک فک کنم قدیما مال خودش بوده ) برد و رفت خونه همسایه . لطف کنین تعبیر کنین.ممنون

 217. سلام مادر من منزلشونو عوض کردن به تازگی و در خواب دیدن کلید منزل جدید دست مادر بزرگ فوت شدشون هست و نمیدن بهشون کلیددو تعبیر چی هستش لطفا پاسخ بدین؟

 218. سلام مادر من منزلشونو عوض کردن به تازگی و در خواب دیدن کلید منزل جدید دست مادر بزرگ فوت شدشون هست و نمیدن بهشون کلیددو تعبیر چی هستش لطفا پاسخ بدین؟

 219. سلام
  من یک خانمم که سه شب پشت سرهم خواب دیدم پدرم داره موهای برادرمو میتراشه بعد دوباره به سرعت موهاش رشد میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید

 220. سلام
  من یک خانمم که سه شب پشت سرهم خواب دیدم پدرم داره موهای برادرمو میتراشه بعد دوباره به سرعت موهاش رشد میکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید

 221. سلام من یه حاجتی دارم که هر چی دعا کردم انجام نشده چند بار پیش دعانویس رفتم و همه سرم کلاه گذاشتن و دیگه سراغتون نرفتم یک شب خواب سردار سلیمانی رو دیدم که روی یه پارچه مشکی با گچ دعایی نوشته بود و به من داد
  نه حرفی زد نه نگاهی کرد

 222. سلام من یه حاجتی دارم که هر چی دعا کردم انجام نشده چند بار پیش دعانویس رفتم و همه سرم کلاه گذاشتن و دیگه سراغتون نرفتم یک شب خواب سردار سلیمانی رو دیدم که روی یه پارچه مشکی با گچ دعایی نوشته بود و به من داد
  نه حرفی زد نه نگاهی کرد

 223. سلام مادر بزرگ من تازگی به رحمت خدا رفته تو خواب دیدم که از غذایی که براش خیرات دادیم خیلی ناراحته و عصبانیه که همش میگه یه کسی یه دارویی ریخته تو این غذا و تو خواب دیدم که داره دنبال این فرد میگرده و بد جوری عصبانی بود.و دیدم که یه جایی لخت مادر زاد هستش و یکی از پسراش هم کنارشه و یکی دیگه رو هم صدا زد که برن پیشش که اون شخص رو پیدا کننهر سه لخت مادر زاد بودن فقط تو یه جایی بعدش با لباس بودن.لطفا کسی تعبیرشو میدونه بگه

 224. سلام مادر بزرگ من تازگی به رحمت خدا رفته تو خواب دیدم که از غذایی که براش خیرات دادیم خیلی ناراحته و عصبانیه که همش میگه یه کسی یه دارویی ریخته تو این غذا و تو خواب دیدم که داره دنبال این فرد میگرده و بد جوری عصبانی بود.و دیدم که یه جایی لخت مادر زاد هستش و یکی از پسراش هم کنارشه و یکی دیگه رو هم صدا زد که برن پیشش که اون شخص رو پیدا کننهر سه لخت مادر زاد بودن فقط تو یه جایی بعدش با لباس بودن.لطفا کسی تعبیرشو میدونه بگه

 225. سلام
  دیدم پدرم(حیات) با داییش(تازه فوت شده) وارد خانه من شده و من در حال هم بستری‌با همسرم
  چه تعبیری دارد؟

 226. سلام
  دیدم پدرم(حیات) با داییش(تازه فوت شده) وارد خانه من شده و من در حال هم بستری‌با همسرم
  چه تعبیری دارد؟

 227. سلام من داییم دوماه است که فوت شده دیشب خواب دیدم زنده است و برگشته خونه ولی حال درستی نداره نمیتونه درست راه بره و زن داییم دستاشو گرفته بعد هم خیلی ب من نگاه های طولانی می‌کرد انگار میخاس چیزی ب من بگه
  جالب اینه ک زن داییم هم خوابی تقریبا مث مال منو چند وقت پیش دیده بود نتونسم تعبیرشو پیدا کنم لطفا بهم کمک کنید

  1. سلام پسرم 2 سال و دخترم 7 ماه قبل فوت کردند دیشب خواب پسرم را دیدم زنده بود و راضی لبخند برلب داشت همه کارهای خود را مرتب کرده بود وهمه اقوام و همسایه هارا دعوت کرده بود داشت با یکی از. همسایه ها که روبروی خانه ما مینشیند صحبت میکرد اتوبوسهای زیادی برای رفتن به قبرستان آماده کرده بود به من نگاه کرد لبخند میزد رفت نزدیک پلی که آنجا آب و شلنگ آب بود آرام افتاد روی زمین ومرد من دنبالش گریه میکرده همه سوار اتوبوسها شدند که به قبرستان بروند من گریه کنان دویدم پیش همان همسایه که پسرم با او صحبت میکرد گفتم چه شده پسرم که الان حالش خوب بود گفت نه اینطور نیست او میدانست که میمیرد برای همین همه چیز را آماده کرده بود همینطور که گریه میکردم دویدم به طرف اتوبوس که من هم با آنها بروم وقتی رسیدم روی پل به پائین نگاه کردم دیدم پسرم را که مرده است با دستهایش از پل آویزان کرده بودند و با شیلنگ آب میشستند که برای دفن آماده شود ولی با لباس بود ومن فقط پاهایش را دیدم داشتم از شدت گریه و ترس سکته میکردم که از خواب پریدم و تا یکساعت گیج و مات بودم از صبح تا بحال خیلی ناراحت هستم خواهش میکنم تعبیرش را بفرمائید *باتشکر*

  2. پس چرا ما خیرات پول می کنیم نحوست می ار ه ؟! پیراهن دوختی نیازمند بدش نیامد؟ یا چای کجا خیرات کردید؟ دو تا دویست هزار تومان به دو نفر دادم رفتم عمل کردم عزیزانم تصادف کرد به خیر گذشت

 228. سلام من داییم دوماه است که فوت شده دیشب خواب دیدم زنده است و برگشته خونه ولی حال درستی نداره نمیتونه درست راه بره و زن داییم دستاشو گرفته بعد هم خیلی ب من نگاه های طولانی می‌کرد انگار میخاس چیزی ب من بگه
  جالب اینه ک زن داییم هم خوابی تقریبا مث مال منو چند وقت پیش دیده بود نتونسم تعبیرشو پیدا کنم لطفا بهم کمک کنید

 229. من تقریبا ۲ ماه میشه همسر جوانم رو از دست دادم.
  اصلا به خوابم نمیاد
  خیلی بیتابشم
  شبی نیست که گریه نکنم،
  چرا بخوابم نمیاد اخه؟

 230. من تقریبا ۲ ماه میشه همسر جوانم رو از دست دادم.
  اصلا به خوابم نمیاد
  خیلی بیتابشم
  شبی نیست که گریه نکنم،
  چرا بخوابم نمیاد اخه؟

 231. سلام مادربزرگم تو خواب دیده که خودش و مامانه من و از فامیل هامون زن و شوهری که فوت شدن به زیارت کربلا و یا مکه میرن
  تعبیرش چیه؟

 232. سلام مادربزرگم تو خواب دیده که خودش و مامانه من و از فامیل هامون زن و شوهری که فوت شدن به زیارت کربلا و یا مکه میرن
  تعبیرش چیه؟

 233. سلام مادرم حدودا دو ماهه ک فوت کرده زیاد خاب ایشونو ندیدم
  دو سه باری ک دیدم توی خاب ب من گفته ک زندس و نمرده بوده
  امشب خابش و دیدم با چادر نمازش بود بهش گفتم دلتنگشم گفت با من بیا من میبرمت با خودم توی خاب ب خودم گفتم من خابم و‌چن بار بلند داد زدم و بیدار شدم

 234. سلام مادرم حدودا دو ماهه ک فوت کرده زیاد خاب ایشونو ندیدم
  دو سه باری ک دیدم توی خاب ب من گفته ک زندس و نمرده بوده
  امشب خابش و دیدم با چادر نمازش بود بهش گفتم دلتنگشم گفت با من بیا من میبرمت با خودم توی خاب ب خودم گفتم من خابم و‌چن بار بلند داد زدم و بیدار شدم

 235. سلام من دوهفته اس پدرم. فوت کرده باخود ومن تصادف کرده اول که به خواب عمم آمده بود مادربزرگم بهش گفته بودکه دراین دنیامااورانمیتوانیم ببینیم چندی پیش هم به خواب دخترعموم آمده بودبالباس صورتی ومیگفت چطتون گریه میکنیدمگرمن چطورمردم به مرجان بگین یعنی من
  بگین بفهمه من چطورمردم
  حالامن چکارکنم

 236. سلام من دوهفته اس پدرم. فوت کرده باخود ومن تصادف کرده اول که به خواب عمم آمده بود مادربزرگم بهش گفته بودکه دراین دنیامااورانمیتوانیم ببینیم چندی پیش هم به خواب دخترعموم آمده بودبالباس صورتی ومیگفت چطتون گریه میکنیدمگرمن چطورمردم به مرجان بگین یعنی من
  بگین بفهمه من چطورمردم
  حالامن چکارکنم

 237. سلام من خواب دیدم که عمویم نشسته بود در باغ خودمان که آنجا را می شناسم. سپس من از دور اون رو دیدم اما نشناختم رفتم پیش عموم که با یه نفر تو باغ نشسته بود وقتی رسیدم پیش او نشستم و او را شناختم و گریم گرفت به خاطر ش. بعد اون به من گفت گریه نکن من زنده ام
  لطفا اگه کسی میدونه بگه تعبیرشو.

 238. سلام من خواب دیدم که عمویم نشسته بود در باغ خودمان که آنجا را می شناسم. سپس من از دور اون رو دیدم اما نشناختم رفتم پیش عموم که با یه نفر تو باغ نشسته بود وقتی رسیدم پیش او نشستم و او را شناختم و گریم گرفت به خاطر ش. بعد اون به من گفت گریه نکن من زنده ام
  لطفا اگه کسی میدونه بگه تعبیرشو.

 239. سلام ممنون می شم تعبیر خواب منو بگید. خواب دیدم ناخن های دست پدرمو با ناخن گیر کوتاه می کردم تعبیرش چی هست؟

 240. سلام ممنون می شم تعبیر خواب منو بگید. خواب دیدم ناخن های دست پدرمو با ناخن گیر کوتاه می کردم تعبیرش چی هست؟

 241. سلام. من یه نفر رو تو خواب دیدم که یه سال میشه فوت کرده با من صحبت میکرد و میگفت ببین اون جایی که من رفتم خیلی خوش آب و هواست.
  لطفا تعبیرش رو بگین

  1. درخواب دیدم دربین راه دوستم که فوت شده من راهم هی کرد وبعد از من جدا شداین چ معنی دارد

 242. سلام. من یه نفر رو تو خواب دیدم که یه سال میشه فوت کرده با من صحبت میکرد و میگفت ببین اون جایی که من رفتم خیلی خوش آب و هواست.
  لطفا تعبیرش رو بگین

  1. درخواب دیدم دربین راه دوستم که فوت شده من راهم هی کرد وبعد از من جدا شداین چ معنی دارد

 243. سلام.خواب دیدم مادر بزرگم که دوماه پیش فوت کرده صورتش جوان شده بود و ازش حالش را پرسیدم گفت چون قبرم سرده دست و پام درد میکنه یکم .اما تو خواب هم صورتش خیلی جوان تر شده بود و هم میتونست راحت راه بره (قبل فوتش دیگه نمیتونست راه بره)
  لطفا تعبیرش را بفرمایید

 244. سلام.خواب دیدم مادر بزرگم که دوماه پیش فوت کرده صورتش جوان شده بود و ازش حالش را پرسیدم گفت چون قبرم سرده دست و پام درد میکنه یکم .اما تو خواب هم صورتش خیلی جوان تر شده بود و هم میتونست راحت راه بره (قبل فوتش دیگه نمیتونست راه بره)
  لطفا تعبیرش را بفرمایید

 245. سلام.مادربزرگ هم که زنده هستن خواب پدر بزرگم که بیشتراز۳۰ساله فوت کرده رو دیده.در خواب پدربزرگم به مادربزرگم گفته امدم دخترمون رو ببرم پیش خودم اون روز تاحالا پیش توبوده حالا میخام ببرمش پیش خودم.دخترشون هم زنده است.ولی خب دیر به دیرسرخاک پدرش میره.تعبیراین خواب چی میتونه باشه.خیلی نگرانم.ممنون میشم راهنمایی کنید.جواب رو کجا میفرستید

 246. سلام.مادربزرگ هم که زنده هستن خواب پدر بزرگم که بیشتراز۳۰ساله فوت کرده رو دیده.در خواب پدربزرگم به مادربزرگم گفته امدم دخترمون رو ببرم پیش خودم اون روز تاحالا پیش توبوده حالا میخام ببرمش پیش خودم.دخترشون هم زنده است.ولی خب دیر به دیرسرخاک پدرش میره.تعبیراین خواب چی میتونه باشه.خیلی نگرانم.ممنون میشم راهنمایی کنید.جواب رو کجا میفرستید

 247. سلام بنده شوهرم چند سال. پیش فوت کردن خواب دیدم دنبالش میگردم یهو توی رودخانه بزرگ باچند نفر ایستاده بود در یک لحطه وباسرعت زیاد اب رو خانه اونو از جلو چشمانم دور برد تعبیرش چیست

 248. سلام بنده شوهرم چند سال. پیش فوت کردن خواب دیدم دنبالش میگردم یهو توی رودخانه بزرگ باچند نفر ایستاده بود در یک لحطه وباسرعت زیاد اب رو خانه اونو از جلو چشمانم دور برد تعبیرش چیست

 249. سلام اگر کسی خواب ببیند پدربزرگ فوت شده اش در خانه پدربزرگش زنده است ولی هیچکس غیر از بیننده خواب او را نمی بیند پدربزرگش دستش را بگیرد و بخواهد با خودش ببرد ولی او نخواهد برود تعبیرش چیست البته این خواب بعد از طلوع آفتاب دیده شده است

 250. سلام اگر کسی خواب ببیند پدربزرگ فوت شده اش در خانه پدربزرگش زنده است ولی هیچکس غیر از بیننده خواب او را نمی بیند پدربزرگش دستش را بگیرد و بخواهد با خودش ببرد ولی او نخواهد برود تعبیرش چیست البته این خواب بعد از طلوع آفتاب دیده شده است

 251. سلام دیشب خواب دیدم مراسم ختم دایی من هست که حدود ۳۷ سال پیش فوت کردن البته من فقط صدای گریه چنذ نفر رو از توی یک اتاق از خونه پدربزرگم رو میشنیدم
  که دایم قبلا توی خونه پدربزرگم زندگی میکرد.و توی ایونشون وسایل دایم رو از جایی اورده بودن که توی ۴ یا ۵تا چادرشب بزرگ به شلا بقچه گره زده بودن. انگار منظور این بود که چون فوت کرده لوازمش رو آورده بودن. میشه تعبیر منید لطفا

 252. سلام دیشب خواب دیدم مراسم ختم دایی من هست که حدود ۳۷ سال پیش فوت کردن البته من فقط صدای گریه چنذ نفر رو از توی یک اتاق از خونه پدربزرگم رو میشنیدم
  که دایم قبلا توی خونه پدربزرگم زندگی میکرد.و توی ایونشون وسایل دایم رو از جایی اورده بودن که توی ۴ یا ۵تا چادرشب بزرگ به شلا بقچه گره زده بودن. انگار منظور این بود که چون فوت کرده لوازمش رو آورده بودن. میشه تعبیر منید لطفا

 253. سلام. خسته نباشید. من را دیدم مرده. مادر مرحومم بر بدنم فاتحه میخونه. من با صدای بلند صدایش میکنم اما نمی‌شنود. میخوام بگم من زنده ام.

 254. سلام. خسته نباشید. من را دیدم مرده. مادر مرحومم بر بدنم فاتحه میخونه. من با صدای بلند صدایش میکنم اما نمی‌شنود. میخوام بگم من زنده ام.

 255. سلام، پدر شوهر من فوت کردن، چند شب پیش شوهرم خواب پدرشون رو دیدن که از همسرم درخواست کرده که ببردش به حمام. میشه تعبیرش رو بفرمایید. از چند نفر پرسیدم تعبیرشو نمی دونستن.
  ممنون

 256. سلام، پدر شوهر من فوت کردن، چند شب پیش شوهرم خواب پدرشون رو دیدن که از همسرم درخواست کرده که ببردش به حمام. میشه تعبیرش رو بفرمایید. از چند نفر پرسیدم تعبیرشو نمی دونستن.
  ممنون

 257. سلام
  میشه بفرمایید تعبیر اینکه دایی من که قبلا فوت کرده بود ولی توی خواب دیدم دویاره فوت کردند و همه ما خصوصا من خیلی گریه میکردم،،، تعبیرش چیه ؟

 258. سلام
  میشه بفرمایید تعبیر اینکه دایی من که قبلا فوت کرده بود ولی توی خواب دیدم دویاره فوت کردند و همه ما خصوصا من خیلی گریه میکردم،،، تعبیرش چیه ؟

 259. سلام من خواب دیدم مادرم که بر اثر مریضی فوت کردن برگشتن خونه با یه حالت خسته و خاکی لباساشو آورد تو خونه گفت دیگه نمیخوام برم بعد یه مقنعه سفید تنش بو که داد به من بعد می‌خندید و من و بغل کرد

 260. سلام من خواب دیدم مادرم که بر اثر مریضی فوت کردن برگشتن خونه با یه حالت خسته و خاکی لباساشو آورد تو خونه گفت دیگه نمیخوام برم بعد یه مقنعه سفید تنش بو که داد به من بعد می‌خندید و من و بغل کرد

 261. امروز به خانه جدیدی نقل مکان کردم و در اولین شب خواب تعدادی از اقوام فوت شده و نشده را دیدم که به خانه من آمده و چاق سلامتی میکردند. پدرم که فوت شده نیز در میان آنها بود و سلام و احوال پرسی کرد و دلداری میداد از مشکلات. تعبیر آن چیست؟

 262. امروز به خانه جدیدی نقل مکان کردم و در اولین شب خواب تعدادی از اقوام فوت شده و نشده را دیدم که به خانه من آمده و چاق سلامتی میکردند. پدرم که فوت شده نیز در میان آنها بود و سلام و احوال پرسی کرد و دلداری میداد از مشکلات. تعبیر آن چیست؟

 263. یک پیشگو (دعانویس دانا ) در خواب بهم گفت 10 روز دیگه امام مهدی (عج) به دیدنت میاد وقتی امام رو دیدی به امام از گرسنگی مردم بگو و صحبت کن

  روز 5 شهریور 18 ماه قمری محرم
  نزدیکای ساعت 10 یا ساعت 11 روز
  این خواب رو دیدم…

  میتونین خوابم رو تعبیر تفسیر کنین؟

  اولا
  بگین این خوابم صحت داره یا نه؟؟

  درست بودن مدت زمانی که گفته 10 روز دیگه امام به دیدنت میاد..؟؟؟

  و اینکه اگه 10 روز دیگه بگیم این اتفاق نیفته
  آینده ممکنه واقعا امام رو زیارت کنم؟؟؟

 264. یک پیشگو (دعانویس دانا ) در خواب بهم گفت 10 روز دیگه امام مهدی (عج) به دیدنت میاد وقتی امام رو دیدی به امام از گرسنگی مردم بگو و صحبت کن

  روز 5 شهریور 18 ماه قمری محرم
  نزدیکای ساعت 10 یا ساعت 11 روز
  این خواب رو دیدم…

  میتونین خوابم رو تعبیر تفسیر کنین؟

  اولا
  بگین این خوابم صحت داره یا نه؟؟

  درست بودن مدت زمانی که گفته 10 روز دیگه امام به دیدنت میاد..؟؟؟

  و اینکه اگه 10 روز دیگه بگیم این اتفاق نیفته
  آینده ممکنه واقعا امام رو زیارت کنم؟؟؟

 265. من خواب دیدم یکی از اقوام ما فوت شده که جامعه سفید بر تن کرد با میخواست مرا با خشم با خورد ببرد مرا میکشید ولی پدرم در سوی دیگر مرا میکشید و مانع میشد

 266. من خواب دیدم یکی از اقوام ما فوت شده که جامعه سفید بر تن کرد با میخواست مرا با خشم با خورد ببرد مرا میکشید ولی پدرم در سوی دیگر مرا میکشید و مانع میشد

 267. سلام مدت ۵سال است مادرم فوت کرده دیشب خواب دیدم به خوابم اومده و میگه به زودی میمیری دخترم ولی من خیلی گریه میکردم و میگفتم به خاطر سه تا بچه هام نمیخوام بمیرم بچه هام کوچیکن و مادرم فقط گریه میکرد و میگفت کاری از دستم بر نمیاد دخترم تو رو خدا تعبیرش چیه خیلی نگران هستم

 268. سلام مدت ۵سال است مادرم فوت کرده دیشب خواب دیدم به خوابم اومده و میگه به زودی میمیری دخترم ولی من خیلی گریه میکردم و میگفتم به خاطر سه تا بچه هام نمیخوام بمیرم بچه هام کوچیکن و مادرم فقط گریه میکرد و میگفت کاری از دستم بر نمیاد دخترم تو رو خدا تعبیرش چیه خیلی نگران هستم

 269. خواب دیدم عمه ام که فوت شده اومد و باهام احوالپرسی کرد و ازم دعوت کرد که برم باهاش چیزی بخورم و دست به گردنم انداخت به نشانه محبت ،گفت براتون غذا کنار گذاشتم خیلی وقته نشد بیارم ، بعد رفتیم خونه شون و چند نفر مشغول خوردن صبحانه بودن و شوهر عمه هم که زنده هست مشغول خوردن بود تا منو دید یهویی ناپدید شد و بقیه ناشناس بودن برام ، بعد هم از خواب پریدم خیلی نگرانم 😞😞😞

 270. خواب دیدم عمه ام که فوت شده اومد و باهام احوالپرسی کرد و ازم دعوت کرد که برم باهاش چیزی بخورم و دست به گردنم انداخت به نشانه محبت ،گفت براتون غذا کنار گذاشتم خیلی وقته نشد بیارم ، بعد رفتیم خونه شون و چند نفر مشغول خوردن صبحانه بودن و شوهر عمه هم که زنده هست مشغول خوردن بود تا منو دید یهویی ناپدید شد و بقیه ناشناس بودن برام ، بعد هم از خواب پریدم خیلی نگرانم 😞😞😞

 271. درود بر شما
  زنی خواب میبینه دختر بچه ی چهار ساله ای را که دو ماه پیش فوت شده،این بچه در گودالی ایستاده، آن زن ازش میخواد که پیش مادرش برود اما آن کودک امتناع می‌کنه از این کار
  تعبیرش چی هست ؟ممنون

 272. درود بر شما
  زنی خواب میبینه دختر بچه ی چهار ساله ای را که دو ماه پیش فوت شده،این بچه در گودالی ایستاده، آن زن ازش میخواد که پیش مادرش برود اما آن کودک امتناع می‌کنه از این کار
  تعبیرش چی هست ؟ممنون

 273. سلام.همسرم چن ماهه که فوت شده در خواب دیدن در بیمارستان هستش دکتر هم بالا سرشه که خوب شده

 274. سلام.همسرم چن ماهه که فوت شده در خواب دیدن در بیمارستان هستش دکتر هم بالا سرشه که خوب شده

 275. سلام خواب مرده ای رو دیدم که سنگی به پاش بسته شده و گفته جام خوبه فقط این سنگه اذیتم میکنه (البته اسم سه نفر از نوه هااش رو هم برده )… تعبیرش چیه ؟

 276. سلام خواب مرده ای رو دیدم که سنگی به پاش بسته شده و گفته جام خوبه فقط این سنگه اذیتم میکنه (البته اسم سه نفر از نوه هااش رو هم برده )… تعبیرش چیه ؟

 277. سلام.من خواب دیدم عموم که فوت کرده اومده به خوابم و میگه مبخوام بیام دنبالت.تعبییرش چیه؟

 278. سلام.من خواب دیدم عموم که فوت کرده اومده به خوابم و میگه مبخوام بیام دنبالت.تعبییرش چیه؟

 279. سلام وقت بخیر ممنون میشم جواب من رو بدید . من پدر فوت شدام رو در خواب دیدم ،که کنارسون ایستادم و ایشون شاد هستن و لبخند میزنن و به من گفت من کاری به کار شما ندارم . تعبیر چیه ؟

 280. شوهرم در خواب دیده که مادر من که فوت شدن از غذای شوهرم که تو بشقاب زیاد بوده برداشتن و دادن به برادر من و گفتن تو میری خونتون میخوری تعبیرش چیه

 281. سلام
  من یک روز قبل از سفر برای اولین بار خواب بعد از ۲سال خواب پدرم را دیدم
  که با هم خوشحال در خال خرید بودیم پدرم‌ من را بغل کرد و گفت که فردا میبینمت دلم برات تنگ شده و من هم در جواب گفتم نیستم دارم میرم مسافرت
  و گفتند که فراموش کرده بودم
  تعبیر خواب من چی میتونه باشه؟

 282. سلام من دو خواب دیدم تعبیرش برام مهمه ممنون میشم بفرمایید.در خواب پسر بچه ی فوت شده ی دوستم را دیدم که تنش مدام بی قرار بود و به صورت غیر قابل کنترل حرکت میکرد به صورتی که پدر مادر نمیتوانستند آن را کنترل کنند تا اینکه برای شادی بچه یک توله سگ و یک بچه ی دیگر از در آمد و همین که بچه ی فوت شده آنها رادید با بچه ی دیگر دست داد و آرام شد(لازم به ذکر است که مادر بچه یا همان دوستم در حال حاضر و در واقعیت باردار است)_خواب دوم اینکه پدربزرگ فوت شده ی خودم را دیدم که هست ولی نابیناس علت چیست ممنون

 283. سلام عرض ادب.
  مدتی هست که پدرم فوت کرده وچندبار آمده به خواب خودم خواهرم می آید که به حیواناش غذا می دهد ومیگوید زنم مرده تنها شدم علت چیست .

 284. سلام شوهرم خواب پدرفوت شده ام رادیدلبه پنچره بهشت نشسته بهش گفته پدراینجاچیکارمیکنی پدرم هم گفته منتظرم روزقیامت بشه برم ازاینجاتعبیرش چیست میشه بگین

 285. سلام خواب دیدم که سر مزاربرادرم گریه میکنم که یه دفعه دیدم برادرم پشت سرم ظاهر شد وبا لبخند بهم نگاه میکنه که من حالم خوبه اما نمیتونست صحبت بکنه
  که بعد باز سرم رو گذاشتم رو سنگ مزارش ادامه گریه که یه دفعه متوجه شدم در دهانم خون برادرم هست وگرماش رو حس میکردم ‌قدری هم از دهانم بیرون میومد ممنون میشم تعبیر کنید برام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *