Advertisement
م

ماه

ماه
حضرت دانيال گويد:
ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود. اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند. اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند. اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود. اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول شود.

جابرمغربي گويد:
اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد. اگر ديد ماه هلال بود، دليل كه زن از اصل كمتر است. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهري كند بدين نوع.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد. اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را. اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا. اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ماه بر هفده وجه است.
اول: پادشاه.
دوم: وزير.
سوم: نديم وهمدم.
چهارم: رئيس.
پنجم: شرف و جاه (بزرگي و مقام).
ششم: كنيزك.
هفتم: غلام.
هشتم: كارباطل.
نهم: والي حاکم و فرمانروا.
دهم: عالمي مفسد و بد عمل.
يازدهم: مهتري سروري.
دوازدهم: مادر.
سيزدهم: پدر.
چهاردهم: زن.
پانزدهم: فرزند.
شانزدهم: پسر.
هفدهم: بزرگواري.

لوک اويتنهاو مي گويد :
ماه
ماه سرخ رنگ : عدم توافق
ماه زيبا : عشق وفادار
خسوف : اخبار بد
ماه کامل : بي وفايي ، خيانت
ماه در کنار خورشيد: اتفاقات بسيار مهم
ماه گرفتگي : بي وفايي، خبرهاي بد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماه از بزرگان شادي بيند

[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «۴»
پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «۹۹»
و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «۱۰۰»

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .
۲ـ اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .
۳ـ ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .
۴ـ ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .
۵ـ اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد . اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .
۶ـ اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام . میشه لطفا کمک کنید و بگید تعبیر این خوابم چیه ؟
    من خواب دیدم که با خواهرم روی یه کشتی هستم و جشنه و یه بخش از کشتی رو دارن درست می کنن که هوا مه الود میشه وقتی مه کم میشه یکدفعه خورشید طلوع میکنه بعدش با سرعت غروب میکنه و ماه بالا میاد و با سرعت میره و بعد با سرعت به ماه نزدیک میشیم خیلی نزدیک جوری که تمام حفره ها با جزعیات دیده میشه سمت چپم رو میبینم که داریم از چندتا سیاره دیگه دور میشیم بعد دوباره سمت راست رو میبینم که باز هم داریم به ماه نزدیک میشیم ولی یکدفعه همه چیز تموم میشه و به حالت عالی بر میگرده ولی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *